Are you sure you don't want to finilize your Prada account?
Added to shopping bag Your selection  
Your wish list is empty
Your shopping bag is empty

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Η Prada S.p.A., με επίσημη έδρα στο Μιλάνο (Ιταλία), η επιχειρησιακή εταιρεία χαρτοφυλακίου της Prada Group και διαχειριστής ιστοτόπου της www.prada.com («Ιστότοπος») μαζί με τη θυγατρική της εταιρεία PRADA Hellas Single Partner Limited Liability Company (μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης), με επίσημη έδρα στην Αθήνα (Ελλάδα), η εταιρεία, προβαίνουν σε απευθείας πώληση των προϊόντων τα οποία πωλούνται στον Ιστότοπο  με αποστολή στην Ελλάδα (στο εξής η Prada S.p.A. και PRADA Hellas Single Partner Limited Liability Company αναφέρονται από κοινού ως «PRADA»), αναγνωρίζουν τη σημασία της διατήρησης της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της προστασίας  των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας («Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα») και με το παρόν σας ενημερώνουν ότι οιαδήποτε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία παρέχετε στην PRADA μέσω του Ιστοτόπου μας, καθώς και οιαδήποτε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία ενδέχεται να παρέχετε στο Prada Group store, μεταξύ άλλων μέσω των θυγατρικών και/ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών της (στο εξής από κοινού: «Prada Group»), θα επεξεργάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς νόμους περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής (Κανονισμός (EΕ) 2016/679 – «ΓΚΠΔ») και σύμφωνα με οιουσδήποτε ειδικούς τοπικούς κανονισμούς οι οποίοι ισχύουν εκάστοτε για την επεξεργασία δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με τις αρχές και τους γενικούς κανόνες συμπεριφοράς του Κώδικα Δεοντολογίας ο οποίος εφαρμόζεται από την Prada Group.

1. Το είδος και η πηγή των δεδομένων

Browsing data (Δεδομένα φυλλομέτρησης)
Κατά τη συνήθη λειτουργία τους, τα συστήματα υπολογιστών και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται προκειμένου να λειτουργήσει ο Iστότοπός μας συλλέγουν ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (αρχεία ημερολογίου). Η μετάδοση των εν λόγω δεδομένων συνδέεται εγγενώς με τη χρήση πρωτοκόλλων διαδικτυακής επικοινωνίας. Αυτές οι πληροφορίες δεν συλλέγονται  προκειμένου να συσχετιστούν με συγκεκριμένα υποκείμενα των δεδομένων. Εντούτοις, λόγω της φύσης τους, οι εν λόγω πληροφορίες μπορεί να επιτρέψουν σε χρήστες να ταυτοποιηθούν μέσω της επεξεργασίας και της ενσωμάτωσής τους με δεδομένα τα οποία τηρούνται από τρίτους. Στις εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνονται οι διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέων των ηλεκτρονικών υπολογιστών τα οποία χρησιμοποιείτε για να επισκεφτείτε τον Ιστότοπό μας, τα URI (ενιαία ονομαστικά πόρων) των πόρων που ζητήθηκαν, ο χρόνος του αιτήματος, η μέθοδος η οποία χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του αιτήματος στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου το οποίο λήφθηκε ως απάντηση, ο αριθμητικός κωδικός καθεστώτος της απάντησης του διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα, κ.τ.λ.) και άλλες παράμετροι όσον αφορά το λειτουργικό σύστημα του χρήστη και το πληροφοριακό περιβάλλον. Τα εν λόγω δεδομένα χρησιμοποιούνται με τον αποκλειστικό σκοπό της απόκτησης ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικών με τη χρήση του Ιστοτόπου μας και για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του.

Cookies
Ο Ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του και για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας (συνήθως στον φυλλομετρητή σας) από τους ιστοτόπους τους οποίους επισκέπτεστε. Τα cookies αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας προκειμένου να αναγνωρίζονται από τους εν λόγω ιστοτόπους κατά τις μεταγενέστερες επισκέψεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα cookies, τα είδη των cookies τα οποία χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπό μας, για τον τρόπο απενεργοποίησής τους και πώς μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας, βλέπε την πολιτική cookies μας.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία παρέχονται εθελοντικά από το υποκείμενο των δεδομένων
Η PRADA συλλέγει και επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία παρέχετε άμεσα και εθελοντικά μέσω του Ιστοτόπου μας όταν προβαίνετε σε επιγραμμικές παραγγελίες και/ή εγγράφεστε στον Ιστότοπό μας και/ή εγγράφεστε ως συνδρομητής στο ενημερωτικό δελτίο μας και/ή επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας. Επιπλέον, η PRADA συλλέγει και επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία ενδεχομένως παρέχετε με τη συμπλήρωση της Κάρτας Πελατών μας στα καταστήματά μας. Τα εν λόγω δεδομένα συμπεριλαμβάνουν, για παράδειγμα, το όνομα και επώνυμό σας, την ταχυδρομική και ηλεκτρονική σας διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και την ημερομηνία γεννήσεώς σας. Επιπρόσθετα, όταν αποστέλνετε εθελοντικά μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του Ιστοτόπου μας και/ή στις διευθύνσεις οι οποίες υποδεικνύονται στον Ιστότοπό μας, συλλέγουμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση προκειμένου να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σε οιοδήποτε αίτημα, καθώς και οιαδήποτε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα εντός του μηνύματός σας.

2. Σκοπός της επεξεργασίας

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας ενδέχεται να επεξεργαστούν με βάση την ανάγκη παροχής των υπηρεσιών για τους ακόλουθους σκοπούς:

(α) για την απάντηση σε όλα τα αιτήματά σας και για τη διαχείριση της σχέσης σας με την PRADA,
(β) για τη συμπλήρωση των επιγραμμικών παραγγελιών αγοράς σας και για τη διεξαγωγή όλων των σχετικών δραστηριοτήτων διαχείρισης (μεταξύ άλλων της διοίκησης και διαχείρισης των συμβάσεων, της παράδοσης των αγαθών, της επεξεργασίας των πληρωμών, της διαχείρισης οιωνδήποτε αξιώσεων και διαφορών, και της καταπολέμησης της απάτης) και για τη συμμόρφωση με οιεσδήποτε υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από οιουσδήποτε ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.

Επιπλέον, κατόπιν προηγούμενης συναίνεσής σας, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας ενδέχεται να  συμπεριληφθούν στη βάση δεδομένων των πελατών της Prada Group, την οποία διαχειρίζεται η εταιρεία χαρτοφυλακίου Prada S.p.A., και να επεξεργαστούν μαζί με τις λεπτομέρειες των αγορών σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

(γ) διαμόρφωση του προφίλ: για τη διεξαγωγή ατομικών ή ομαδικών μελετών, ερευνών, στατιστικών ερευνών και/ή ερευνών αγοράς για τις προτιμήσεις σας όσον αφορά τα προϊόντα μας, προκειμένου να είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε μια εξατομικευμένη υπηρεσία και να προωθούμε πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να σας ενδιαφέρουν,  
(δ) προώθηση προϊόντων: για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και/ή να σας στείλουμε (μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οιασδήποτε άλλης μορφής ηλεκτρονικής επικοινωνίας) πληροφορίες και διαφημιστικές προσφορές, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών πληροφοριών, ενημερωτικών δελτίων, διαφημιστικού υλικού, καταλόγων και προσκλήσεων σε εκδηλώσεις οι οποίες σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Prada Group.

3. Μέθοδοι επεξεργασίας

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας θα επεξεργαστούν είτε μέσω ηλεκτρονικών ή αυτοματοποιημένων μέσων και εργαλείων πληροφορικής, είτε κατά χειροκίνητο τρόπο και με γραπτά αντίγραφα, αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί και με την εξασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των οιωνδήποτε επεξεργασμένων πληροφοριών. Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας θα επεξεργαστούν μόνο από τους εσωτερικούς υπαλλήλους της Prada Group οι οποίοι έχουν δεόντως εξουσιοδοτηθεί στο πλαίσιο των αντίστοιχων εργασιακών καθηκόντων τους. Επιπλέον, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας ενδέχεται να επεξεργαστούν από τρίτους στον απαραίτητο και/ή καθοριστικής σημασίας βαθμό για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Οι εν λόγω τρίτοι θα ενεργήσουν για λογαριασμό της PRADA ως εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων (για παράδειγμα πάροχοι υπηρεσιών, μεταφορείς, τεχνικοί υπολογιστών ή οιοιδήποτε άλλοι προμηθευτές οι οποίοι διορίζονται από την PRADA για τη διεξαγωγή και/ή διαχείριση οιασδήποτε εκστρατείας προώθησης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της  PRADA κ.τ.λ.).

Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι εάν δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας για τους σκοπούς οι οποίοι αναφέρονται υπό τα στοιχεία (γ) και (δ) της προεκτεθείσας παραγράφου 2, τα δεδομένα σας θα καταστούν αυτομάτως ευδιάκριτα σε καθώς και θα κοινοποιηθούν σε όλα τα καταστήματα Prada Group stores (εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης), και η PRADA θα λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και εμπιστευτικότητας τα οποία απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Η φύση της παροχής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η παροχή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας είναι προαιρετική.

Εντούτοις, εάν επιθυμείτε να προβείτε σε αγορά προϊόντων τα οποία πωλούνται στον Ιστότοπό μας, και/ή να λάβετε πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Prada Group, και/ή να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας και/ή να χρησιμοποιήσετε οιαδήποτε άλλη υπηρεσία προσφέρεται από την Prada Group, πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία των σχετικών εντύπων.

Η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας για τους σκοπούς οι οποίοι μνημονεύονται στα στοιχεία (γ) και (δ) της προεκτεθείσας παραγράφου 2 υπόκειται στην προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Εάν αρνηθείτε να συναινέσετε, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε μια εξατομικευμένη υπηρεσία και να σας ενημερώσουμε για οιαδήποτε πρωτοβουλία η οποία μπορεί να σας ενδιαφέρει και/ή να σας στείλουμε οιεσδήποτε άλλες εμπορικές πληροφορίες όσον αφορά τα προϊόντα, τις πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις της Prada Group.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας ανά πάσα στιγμή, με επιστολή στο PRADA, Via A. Fogazzaro 28, 20135 Milan (Italy), στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο privacy@prada.com, ή χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο «κατάργηση εγγραφής» ο οποίος περιλαμβάνεται σε όλες τις εμπορικές ηλεκτρονικές επικοινωνίες μας, και/ή χρησιμοποιώντας οιεσδήποτε άλλες κατάλληλες διαδικασίες οι οποίες μπορεί να καταστούν διαθέσιμες σε εσάς.

5. Διαβίβαση και κοινολόγηση των δεδομένων

Όποτε είναι απαραίτητο και/ή καθοριστικής σημασίας για τους προαναφερθέντες σκοπούς, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας μπορεί να επεξεργαστούν για λογαριασμό της PRADA από άλλες οντότητες οι οποίες ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων:

  • των εταιρειών Prada Group και των δικαιοδόχων που διαχειρίζονται καταστήματα Prada Group,
  • των εταιρειών, συμβούλων και των επιχειρήσεων που διενεργούν δραστηριότητες παροχής συμβουλών και/ή γνωμοδοτήσεων, ή παρέχουν συναφείς υπηρεσίες οι οποίες είναι καθοριστικής σημασίας για την επεξεργασία των δεδομένων για λογαριασμό της PRADA.

Καθότι η PRADA είναι μέρος ενός διεθνούς δικτύου και χρησιμοποιεί παγκόσμιες υπηρεσίες, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν στο εξωτερικό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου η PRADA επιδιώκει να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά της, εφαρμόζοντας όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και διασφαλίσεις προκειμένου να εγγυηθεί για το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων.

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας δεν θα χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς σκοπούς τρίτων ή για την προώθηση των προϊόντων, υπηρεσιών ή πρωτοβουλιών από οντότητες διάφορων της Prada Group, ούτε πρέπει να κοινολογούνται σε άγνωστα πρόσωπα υπό οιεσδήποτε συνθήκες.

6. Περίοδος διατήρησης

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας θα επεξεργάζονται και θα αποθηκεύονται για όσο διάστημα απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί και σύμφωνα με τις περιόδους  αποθήκευσης τις οποίες προβλέπουν οι ισχύοντες νόμοι, ή μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία, κατά περίπτωση. Μετά την εν λόγω περίοδο, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας αυτομάτως και μονίμως θα διαγραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα.

7. Υπεύθυνοι επεξεργασίας

Προκειμένου να διαχειριστούν και να εκτελεστούν οι επιγραμμικές εντολές αγοράς σας οι οποίες αναφέρονται στο στοιχείο (β) της προαναφερθείσας παραγράφου 2 ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι η  PRADA Hellas Single Partner Limited Liability Company. Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων με επιστολή στην PRADA Hellas Single Partner Limited Liability Company, Voukourestiou street no 17, Αθήνα (Ελλάδα), ή στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο privacy@prada.com.

Για τους άλλους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων οι οποίοι αναφέρονται στα στοιχεία (α), (γ) και (δ) της προαναφερθείσας παραγράφου 2 ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι η   Prada S.p.A.. Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων ή με τον  Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων («DPO») με επιστολή στην Prada S.p.A., Via Antonio Fogazzaro 28, Milan (Italy), ή στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο  privacy@prada.com.

8. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

Επισημαίνεται ότι μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα κατά τα άρθρα 15 έως 21 ΓΚΠΔ, ιδίως δε το δικαίωμα υποβολής αιτήματος για πληροφορίες ως προς το εάν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας επεξεργάζονται και ως προς τα χαρακτηριστικά της επεξεργασίας, το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας, το δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων στην επεξεργασία και/ή το δικαίωμα διαβίβασης των εν λόγω Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προ της ανάκλησής της. Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Ιταλική εποπτική αρχή (Autorità garante per la protezione dei dati personali) στην Piazza di Montecitorio no. 121, 00186, Rome (Italy).

9. Επικοινωνία

Εάν έχετε οιοδήποτε αίτημα όσον αφορά τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, την εν λόγω Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή το πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων ή με τον DPO δωρεάν στα στοιχεία επικοινωνίας τα οποία μνημονεύονται στην παράγραφο 7.

Η PRADA επιφυλάσσεται να τροποποιήσει την εν λόγω Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Η ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι αυτή η οποία έχει δημοσιευθεί στον Ιστότοπό μας.  

Τελευταία ενημέρωση: 24 Μαΐου 2018 

 

PRIVACY POLICY

Prada S.p.A., with registered office in Milan (Italy), the operating holding company of the Prada Group and site manager of www.prada.com (“Website”) together with its subsidiary PRADA Hellas Single Partner Limited Liability Company, with registered office in Athens (Greece), the company directly operates the selling of products offered on the Website with shipping in Greece (Prada S.p.A. and PRADA Hellas Single Partner Limited Liability Company are referred together as “PRADA”), recognise the importance of maintaining the confidentiality, integrity and security of your personal data (“Personal Data”), and hereby inform you that any Personal Data which you provide to PRADA through our Website, as well as any Personal Data which you may provide to a Prada Group store, including through its subsidiaries and/or affiliates (collectively the “Prada Group”), will be processed in compliance with current European privacy laws (Regulation (EU) 2016/679 – “GPDR”) and with any specific local regulations applicable from time to time for the processing of data outside the European Union, together with the principles and general rules of conduct contained in the Code of Ethics adopted by the Prada Group.

1. Type and source of Data
Browsing data
During their normal operation, the computer systems and software procedures used to operate our Website collect certain personal data (log files). The transmission of such data is inherent to the use of internet communication protocols. This information is not collected in order to be associated to specific data subjects. However, due to its nature, this information can allow users to be identified by means of their processing and integration with data held by third parties. Such information includes the IP addresses or domain names of the computers you use to visit our Website, URIs (Uniform Resource Identifiers) of the resources requested, the time of the request, the method used to submit the request to the server, the size of the file obtained in reply, the numerical status code of the server reply (successful, error, etc.) and other parameters concerning the user's operating system and computer environment. This data is used with the sole purpose of obtaining anonymous statistical information on the use of our Website and to guarantee its correct operation.

Cookies
Our Website uses cookies to ensure its efficient functioning and to improve our services. Cookies are small text files that are sent to your computer (usually to your browser) by the websites you visit. Cookies are stored in your computer to be recognised by those websites on your subsequent visits. For more information on cookies, on the types of cookies used on our Website, on how to disable them and on how you can revoke your consent, see our cookie policy.

Personal Data voluntarily provided by the data subject
PRADA collects and processes the Personal Data that you directly and voluntarily provide through our Website when you place online orders and/or register to our Website and/or subscribe to our newsletter and/or contact our Client Service. PRADA also collects and processes the Personal Data that you may provide by filling in our Customer Card at our stores. These data include, for example, your first and last name, postal and e-mail address, phone number and date of birth.
Furthermore, when you voluntarily send an e-mail through our Website and/or to the addresses indicated in our Website, we collect your e-mail address so that we can reply to any request, as well as any additional Personal Data contained in your message.

2. Purpose of the processing
Your Personal Data may be processed based on the necessity for the provision of the services for the following purposes:

(a) to respond to all your requests and to manage your relationship with PRADA;
(b) to fulfil your online purchase orders and perform all management activities connected with it (including administrative management of the contract, delivery of goods, payment processing, management of any claims and litigation, and fraud prevention), and to comply with any applicable legal or regulatory obligations.

Furthermore, subject to your prior consent, your Personal Data may be included in the Prada Group customer data base, managed by the holding company Prada S.p.A., and processed together with the details of your purchases for the following purposes:

(c) profiling: to perform individual or group studies, surveys, statistical and/or market researches on your preferences with regards to our products, so that we can offer you a personalised service and promote cultural and recreational activities that may interest you;
(d) marketing: to contact you and/or send you (by post, telephone, e-mail and any other form of electronic communication) information and promotions, including commercial information, newsletters, advertising material, catalogues and invitations to events related to the Prada Group’s products and services.

3. Processing Methods
Your Personal Data will be processed by suitable electronic or automated means and computerised tools, or manually and on hard copy, exclusively for the purposes for which they have been collected and guaranteeing the security and confidentiality of any processed information. Your Personal Data will be processed only by the Prada Group’s internal staff duly authorised to do so under their respective job duties. Your Personal Data may also be processed by third parties to the extent necessary and/or instrumental for the above purposes. These third parties will act on behalf of PRADA as data processors (e.g. service providers, carriers, IT technicians or any other suppliers appointed by PRADA to carry out and/or manage any promotional campaigns for PRADA’s products and services, etc.).

Please also note that if you consent to the processing of your Personal Data for the purposes referred to under letters (c) and (d) of paragraph 2 above, your data will be automatically visible to, and shared with, all Prada Group stores (inside and outside of the European Union), and PRADA will take all appropriate security and confidentially measures required by applicable legislation.

4. Nature of the provision of personal data
The provision of your Personal Data is optional.
However, if you wish to make a purchase order for products offered on our Website, and/or receive information on Prada Group’s products and services, and/or contact our Client Service and/or use any other services offered by the Prada Group, you need to fill in all mandatory fields of the relevant forms. The processing of your Personal Data for the purposes indicated at letters (c) and (d) of paragraph 2 above is subject to your prior express consent. If you withhold your consent, we may not be able to offer you a personalised service and inform you of any initiatives that may interest you and/or send you any other commercial information on products, initiatives and events of the Prada Group.
You may withdraw your consent to the processing of your Personal Data by us at any time, by writing to PRADA, Via A. Fogazzaro 28, 20135 Milan (Italy), by sending an e-mail at privacy@prada.com, or by using the “unsubscribe” link included in all of our commercial electronic communications, and/or by using any other appropriate procedures which may be made available to you.

5. Transfer and disclosure of data
Whenever necessary and/or instrumental to the above purposes, your Personal Data may be processed on behalf of PRADA by other entities acting as data processor, including:

  • Prada Group companies and franchisees that operate Prada Group stores;
  • companies, consultants and firms providing advisory and/or consulting activities, or performing related services that are instrumental to data processing on behalf of PRADA.

As PRADA is part of an international network and uses global services your Personal Data may be transferred abroad in accordance with applicable legislation, including to countries outside the European Union where PRADA pursues its interests, by adopting all appropriate security measures and safeguards to ensure an appropriate level of data security.
Your Personal Data will not be used for third-party advertising purposes or for the promotion of products, services or initiatives by entities other than the Prada Group, nor shall they be disclosed to unknown persons under any circumstances.

6. Retention period
Your personal data will be processed and stored for as long as required for the purposes for which they were collected, and in accordance with the storage periods provided for by the applicable laws, or until you revoke your consent to the processing, if applicable. After such period, your Personal Data will be automatically and permanently erased or made anonymous.

7. Data controllers
For the purpose of managing and executing your online purchase orders referred to at letter (b), of the paragraph 2 above the Data Controller is PRADA Hellas Single Partner Limited Liability Company. Please contact the Data Controller by writing to PRADA Hellas Single Partner Limited Liability Company, Voukourestiou street no 17, Athens (Greece), or sending an e-mail to privacy@prada.com.
For the other purposes of data processing referred to at letters (a), (c) and (d) of the paragraph 2 above the Data Controller is Prada S.p.A.. Please contact the Data Controller or Data Protection Officer (“DPO”) by writing to Prada S.p.A., Via Antonio Fogazzaro 28, Milan (Italia), or by sending an e-mail to privacy@prada.com.

8. Rights of the data subject
Please note that you may exercise the rights under Articles 15 to 21 GDPR, and specifically the right to request information as to whether your Personal Data is being processed and as to the characteristics of the processing, the right to rectification and erasure of your Personal Data, the right to object to the processing and/or the right to have those Personal Data transmitted to another controller.
You also have the right to withdraw your consent at any time. The withdrawal of your consent will not affect the lawfulness of processing based on your consent before its withdrawal. You may lodge a complaint with the Italian supervisory authority (Autorità garante per la protezione dei dati personali) at Piazza di Montecitorio no. 121, 00186, Rome (RM).

9. Contacts
If you have any request on your Personal Data, on this Privacy Policy or on how you might exercise your rights, you may contact the Data Controller or the DPO free of charge at the contact details indicated at paragraph 7. PRADA reserves the right to amend this Privacy Policy at any time. The Privacy Policy currently in force is the one published on our Website.

Last updated: 24 May 2018