ربطة عنق من الساتان

AED 1,140

اللون

          {"attachments":[{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/WCJF0021/UCR77_WCJ_F0021_S_141_SLF.jpg","identifier":"AFUCR77_WCJ_F0021_S_141_BKG_1","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/WCJF0021/UCR77_WCJ_F0021_S_141_SLD.jpg","identifier":"AFUCR77_WCJ_F0021_S_141_BKG_2","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/WCJF0021/UCR77_WCJ_F0021_S_141_MDL.jpg","identifier":"AFUCR77_WCJ_F0021_S_141_BKG_3","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/WCJF0021/UCR77_WCJ_F0021_S_141_SLDA.jpg","identifier":"AFUCR77_WCJ_F0021_S_141_BKG_4","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"}],"attributes":[{"name":"SCCOM","uniqueID":"UCR77_WCJ_F0021_S_141_SCCOM","identifier":"SCCOM","values":[{"identifier":"50KK","uniqueID":"UCR77_WCJ_F0021_S_141_SCCOM_50KK","unitOfMeasure":"","value":"50KK"}]},{"name":"COLGA","uniqueID":"UCR77_WCJ_F0021_S_141_ColorGroup","identifier":"ColorGroup","values":[{"identifier":"30","uniqueID":"UCR77_WCJ_F0021_S_141_ColorGroup_30","unitOfMeasure":"","value":"أزرق"}]},{"name":"CLM","uniqueID":"UCR77_WCJ_F0021_S_141_CLM","identifier":"CLM","values":[{"identifier":"KC","uniqueID":"UCR77_WCJ_F0021_S_141_CLM_KC","unitOfMeasure":"","value":"KC"}]},{"name":"LABEL","uniqueID":"UCR77_WCJ_F0021_S_141_Label","identifier":"Label","values":[{"identifier":"0000ETKC000","uniqueID":"UCR77_WCJ_F0021_S_141_Label_0000ETKC000","unitOfMeasure":"","value":"OUTSIDE: 100% SILK\rLINING: 100% SILK"}]},{"name":"Gender","uniqueID":"UCR77_WCJ_F0021_S_141_Gender","identifier":"Gender","values":[{"identifier":"U","uniqueID":"UCR77_WCJ_F0021_S_141_Gender_U","unitOfMeasure":"","value":"U"}]},{"name":"COLOR","uniqueID":"UCR77_WCJ_F0021_S_141_ColorCode","identifier":"ColorCode","values":[{"hexCode":"#143EA5","identifier":"F0021","uniqueID":"UCR77_WCJ_F0021_S_141_ColorCode_F0021","unitOfMeasure":"","value":"أزرق حبر"}]},{"name":"Brand","uniqueID":"UCR77_WCJ_F0021_S_141_Brand","identifier":"Brand","values":[{"identifier":"PR","uniqueID":"UCR77_WCJ_F0021_S_141_Brand_PR","unitOfMeasure":"","value":"PR"}]},{"name":"CLBDG","uniqueID":"UCR77_WCJ_F0021_S_141_MaterialGroup","identifier":"MaterialGroup","values":[{"identifier":"55","uniqueID":"UCR77_WCJ_F0021_S_141_MaterialGroup_55","unitOfMeasure":"","value":"حرير"}]},{"name":"nameExtended","uniqueID":"UCR77_WCJ_F0021_S_141_nameExtended","identifier":"nameExtended","values":[{"identifier":"","uniqueID":"UCR77_WCJ_F0021_S_141_nameExtended_","unitOfMeasure":"","value":""}]},{"name":"Height","uniqueID":"UCR77_WCJ_F0021_S_141_Height","identifier":"Height","values":[{"identifier":"150","uniqueID":"UCR77_WCJ_F0021_S_141_Height_150","unitOfMeasure":"","value":"150"}]},{"name":"SCMER","uniqueID":"UCR77_WCJ_F0021_S_141_SCMER","identifier":"SCMER","values":[{"identifier":"KCA7","uniqueID":"UCR77_WCJ_F0021_S_141_SCMER_KCA7","unitOfMeasure":"","value":"KCA7"}]},{"name":"MOD","uniqueID":"UCR77_WCJ_F0021_S_141_StyleCode","identifier":"StyleCode","values":[{"identifier":"UCR77","uniqueID":"UCR77_WCJ_F0021_S_141_StyleCode_UCR77","unitOfMeasure":"","value":"CRAVATTA"}]},{"name":"REP","uniqueID":"UCR77_WCJ_F0021_S_141_REP","identifier":"REP","values":[{"identifier":"50","uniqueID":"UCR77_WCJ_F0021_S_141_REP_50","unitOfMeasure":"","value":"50"}]},{"name":"ABB","uniqueID":"UCR77_WCJ_F0021_S_141_MaterialCode","identifier":"MaterialCode","values":[{"identifier":"WCJ","uniqueID":"UCR77_WCJ_F0021_S_141_MaterialCode_WCJ","unitOfMeasure":"","value":"Satin"}]}],"buyabilityDate":"","catalogEntryTypeCode":"VariantBean","claimOwnership":false,"colors":"أزرق حبر","composition":"Outside: 100% silk\rlining: 100% silk","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/WCJF0021/UCR77_WCJ_F0021_S_141_SLF.jpg","hasSingleSKU":false,"isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","longdescription":"ربطة عنق من الساتان بلون أحادي أنيق، مزينة بأحرف الشعار على الجهة الأمامية منها.","mfPartNumber_ntk":"UCR77_WCJ_F0021_S_141","name":"ربطة عنق من الساتان","onSale":false,"onSaleEnabled":true,"otherColors":"3","otherVariants":[{"color":"أسود","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/WCJF0002/UCR77_WCJ_F0002_S_141_SLF.jpg","hexCode":"#000000","partNumber":"UCR77_WCJ_F0002_S_141","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/WCJF0002/UCR77_WCJ_F0002_S_141_SLF.jpg","uniqueID":"UCR77_WCJ_F0002_S_141","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]},{"color":"أزرق","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/WCJF0008/UCR77_WCJ_F0008_S_141_SLF.jpg","hexCode":"#0E4573","partNumber":"UCR77_WCJ_F0008_S_141","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/WCJF0008/UCR77_WCJ_F0008_S_141_SLF.jpg","uniqueID":"UCR77_WCJ_F0008_S_141","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]},{"color":"أزرق حبر","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/WCJF0021/UCR77_WCJ_F0021_S_141_SLF.jpg","hexCode":"#143EA5","partNumber":"UCR77_WCJ_F0021_S_141","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/WCJF0021/UCR77_WCJ_F0021_S_141_SLF.jpg","uniqueID":"UCR77_WCJ_F0021_S_141","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]},{"color":"أزرق ملاحي","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/WCJF0D57/UCR77_WCJ_F0D57_S_141_SLF.jpg","hexCode":"#3C5B76","partNumber":"UCR77_WCJ_F0D57_S_141","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/WCJF0D57/UCR77_WCJ_F0D57_S_141_SLF.jpg","uniqueID":"UCR77_WCJ_F0D57_S_141","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]}],"shortDescription":"حرير 100%---أحرف الشعار على الطرف السفلي من الأمام","sizeCodes":[{"identifier":"3901","partNumberSize":"UCR77_WCJ_F0021_S_141_3901","skuUniqueId":"UCR77_WCJ_F0021_S_141_3901","uniqueID":"UCR77_WCJ_F0021_S_141_3901","unitOfMeasure":"","value":"S145"},{"identifier":"3902","partNumberSize":"UCR77_WCJ_F0021_S_141_3902","skuUniqueId":"UCR77_WCJ_F0021_S_141_3902","uniqueID":"UCR77_WCJ_F0021_S_141_3902","unitOfMeasure":"NR","value":"R150","availableQuantity":14,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"UCR77_WCJ_F0021_S_141_3902","productId":"UCR77_WCJ_F0021_S_141_3902","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":15},{"identifier":"3903","partNumberSize":"UCR77_WCJ_F0021_S_141_3903","skuUniqueId":"UCR77_WCJ_F0021_S_141_3903","uniqueID":"UCR77_WCJ_F0021_S_141_3903","unitOfMeasure":"","value":"L160"}],"SKUs":[{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/WCJF0021/UCR77_WCJ_F0021_S_141_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"UCR77_WCJ_F0021_S_141","name":"ربطة عنق من الساتان","onSale":false,"shortDescription":"حرير 100%---أحرف الشعار على الطرف السفلي من الأمام","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/WCJF0021/UCR77_WCJ_F0021_S_141_SLF.jpg","uniqueID":"UCR77_WCJ_F0021_S_141_3901"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/WCJF0021/UCR77_WCJ_F0021_S_141_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"UCR77_WCJ_F0021_S_141","name":"ربطة عنق من الساتان","onSale":false,"shortDescription":"حرير 100%---أحرف الشعار على الطرف السفلي من الأمام","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/WCJF0021/UCR77_WCJ_F0021_S_141_SLF.jpg","uniqueID":"UCR77_WCJ_F0021_S_141_3902"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/WCJF0021/UCR77_WCJ_F0021_S_141_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"UCR77_WCJ_F0021_S_141","name":"ربطة عنق من الساتان","onSale":false,"shortDescription":"حرير 100%---أحرف الشعار على الطرف السفلي من الأمام","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/WCJF0021/UCR77_WCJ_F0021_S_141_SLF.jpg","uniqueID":"UCR77_WCJ_F0021_S_141_3903"}],"thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/WCJF0021/UCR77_WCJ_F0021_S_141_SLF.jpg","partNumber":"UCR77_WCJ_F0021_S_141","preOrder":false,"price":[{"formattedPrice":"١٬١٤٠٫٠٠ د.إ","value":"1140","usage":"Display","description":"L"},{"formattedPrice":"١٬١٤٠٫٠٠ د.إ","percentage":"0.0","value":"1140","usage":"Offer","description":"O"}],"uniqueID":"UCR77_WCJ_F0021_S_141","colorVariants":[{"color":"أسود","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/WCJF0002/UCR77_WCJ_F0002_S_141_SLF.jpg","hexCode":"#000000","partNumber":"UCR77_WCJ_F0002_S_141","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/WCJF0002/UCR77_WCJ_F0002_S_141_SLF.jpg","uniqueID":"UCR77_WCJ_F0002_S_141","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"أسود","colorValue":"#000000","isAvailable":true,"isSelected":false,"urlPath":"/ae/ar/p/ربطة-عنق-من-الساتان/UCR77_WCJ_F0002_S_141"},{"color":"أزرق","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/WCJF0008/UCR77_WCJ_F0008_S_141_SLF.jpg","hexCode":"#0E4573","partNumber":"UCR77_WCJ_F0008_S_141","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/WCJF0008/UCR77_WCJ_F0008_S_141_SLF.jpg","uniqueID":"UCR77_WCJ_F0008_S_141","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"أزرق","colorValue":"#0E4573","isAvailable":true,"isSelected":false,"urlPath":"/ae/ar/p/ربطة-عنق-من-الساتان/UCR77_WCJ_F0008_S_141"},{"color":"أزرق حبر","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/WCJF0021/UCR77_WCJ_F0021_S_141_SLF.jpg","hexCode":"#143EA5","partNumber":"UCR77_WCJ_F0021_S_141","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/WCJF0021/UCR77_WCJ_F0021_S_141_SLF.jpg","uniqueID":"UCR77_WCJ_F0021_S_141","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"أزرق حبر","colorValue":"#143EA5","isAvailable":true,"isSelected":true,"urlPath":"/ae/ar/p/ربطة-عنق-من-الساتان/UCR77_WCJ_F0021_S_141"},{"color":"أزرق ملاحي","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/WCJF0D57/UCR77_WCJ_F0D57_S_141_SLF.jpg","hexCode":"#3C5B76","partNumber":"UCR77_WCJ_F0D57_S_141","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/WCJF0D57/UCR77_WCJ_F0D57_S_141_SLF.jpg","uniqueID":"UCR77_WCJ_F0D57_S_141","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"أزرق ملاحي","colorValue":"#3C5B76","isAvailable":true,"isSelected":false,"urlPath":"/ae/ar/p/ربطة-عنق-من-الساتان/UCR77_WCJ_F0D57_S_141"}],"formattedPrice":"AED 1,140","privateSalesPrice":"AED 1,140","isSingleSku":false}        
          null        
