ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Inleiding

1.1. De verkoop van "Prada" merkproducten via deze website (hierna aangeduid als de "Website") wordt beheerst door de volgende Algemene Verkoopvoorwaarden.

De producten die worden aangeboden op de Website worden rechtstreeks verkocht door PRADA Nederland BV (hierna aangeduid als "PRADA"). PRADA is een vennootschap opgericht naar Nederlands recht met statutaire zetel te Nieuwezijds Voorburgwal 104-108, 1012 SG Amsterdam, Nederland, belastingnummer 808761729 en btw-nummer NL808761729B01 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34131529.

1.2. Het gebruik van de verkoopdienst op afstand, geregeld door de Algemene Verkoopvoorwaarden is uitsluitend bedoeld voor consumenten (hierna afzonderlijk aangeduid als "Klant", of gezamenlijk, "Klanten"), hieronder wordt verstaan natuurlijke personen die handelen zonder zakelijke, ondernemings-, ambachtelijke of professionele doeleinden, van 18 jaar of ouder (of, indien jonger, gemachtigd door hun wettelijke vertegenwoordiger).

De wederverkoop of overdracht van de producten die worden gekocht op de Website voor enige commerciële of zakelijke doeleinden is strikt verboden.

1.3. De producten die te koop worden aangeboden op de Website mogen alleen worden geleverd aan een adres in Nederland.

1.4. De talen die worden gebruikt om de verkoopovereenkomst af te sluiten via de Website zijn: Nederlands en Engels.

1.5. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden gepubliceerd op de Website, voor informatie-, opslag- en reproductiedoeleinden ten behoeve van de Klant, in overeenstemming met de toepasselijke, geldende wetten.

1.6. De aankoop van producten wordt uitsluitend geregeld door de Algemene Verkoopvoorwaarden gepubliceerd op de Website, welke op het moment van de betreffende aankoop gelden.

PRADA behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen.

Enige wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts geldig voor de aankopen die zijn uitgevoerd na de datum waarop de nieuwe versie van de Algemene Verkoopvoorwaarden wordt gepubliceerd.

De vervanging van deze Algemene Verkoopvoorwaarden met een nieuwe versie, houdt automatisch de niet-toepasselijkheid, ondoeltreffendheid en niet-uitvoerbaarheid in van de eerdere versie ten aanzien van de aankopen die zijn gedaan nadat een dergelijke eerdere versie is verwijderd van de Website, ook in het geval dergelijke Algemene Verkoopvoorwaarden op de een of andere manier toegankelijk en/of beschikbaar zijn voor het grote publiek, via andere internetwebsites anders dan de hierboven genoemde website.

2. Productbeschikbaarheid

2.1. De Klant erkent dat de producten die door PRADA worden aangeboden op de Website (hierna aangeduid als de "Producten"), beperkt zijn in aantal en hij/zij is er zich daarom van bewust dat PRADA de beschikbaarheid ervan dient te verifiëren op het moment van de aankoop.

2.2. Af en toe kan de beschikbaarheid van bepaalde Producten tot ongemakken leiden. In dergelijke gevallen zal PRADA de Klant onverwijld (en in ieder geval binnen de hieronder aangegeven termijnen) per e-mail in kennis stellen van het feit dat de geplaatste bestelling is geannuleerd.

In het geval dat de bestelling slechts gedeeltelijk beschikbaar is, zal de Klant hiervan op de hoogte worden gebracht. De klant aanvaardt echter om alleen de beschikbare Producten te ontvangen, tenzij hij/zij op de Website de optie gekozen heeft om de volledige bestelling als een geheel te ontvangen. In dit geval zal de klant worden gevraagd of hij/zij de beschikbare Producten wenst te ontvangen of de bestelling volledig wenst te annuleren.

2.3. PRADA behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder kennisgeving, de artikelen die worden verkocht op de Website te wijzigen.

3. Aankoopproces

3.1. Ieder Product dat te koop wordt aangeboden op de Website kan worden bekeken via een speciale link die de afbeeldingen, prijzen, kleuren en afmetingen (indien van toepassing) van het artikel weergeeft. Voor die Producten die op de Website uitdrukkelijk het opschrift “Voorafbestelling” of “Vooraf besteld Product” of “Gepersonaliseerd producten” dragen, die nog niet klaar zijn voor verzending, zal de betrokken daarvoor bestemde link ook de betrokken geschatte leveringsdatum tonen.

3.2. De Klant kan een of meer Producten aanschaffen, met een maximum van 4 eenheden per Product, tenzij anders bepaald voor bepaalde soorten Producten. PRADA behoudt zich het recht voor om te allen tijde de beperkingen op het aantal Producten dat kan worden aangeschaft via de Website te wijzigen.

3.3. De Producten die worden geselecteerd door de Klant zullen in een apart gedeelte worden geplaatst (hierna aangeduid als de "Winkelmand").

Een beschrijving van de Producten, waaronder omvang en maten (indien van toepassing), samen met een of meer afbeeldingen in digitaal formaat waarop de Producten duidelijk te zien zijn, zullen worden opgenomen in de Winkelmand van de Klant.

3.4. Hoewel PRADA voortdurend stappen onderneemt om te zorgen dat de afbeeldingen op de Website de originele producten nauwkeurig afbeelden, kan het voorkomen dat er afwijkingen zijn vanwege technische eigenschappen en kleurresolutie van het apparaat dat wordt gebruikt door de Klant. Derhalve is PRADA niet verantwoordelijk voor een mogelijke onnauwkeurigheid van de afbeeldingen van de Producten die worden weergegeven op de Website, indien ze te wijten zijn aan de bovenstaande technische redenen.

3.5. Om de geselecteerde Producten en het totale bedrag van de inkooporder te zien, raadpleeg de Winkelmandpagina.

Voordat de Klant de betreffende bestelling bevestigt (hierna de "Bestelling" genoemd), dient hij/zij de nauwkeurigheid van de inhoud van de Winkelmand te controleren en de Bestelformulier in te vullen overeenkomstig de instructies op de Website.

3.6. Het aankoopproces is voltooid zodra de Klant op de betreffende bevestigingsknop voor de definitieve bestelling klikt (hierna aangeduid als de "Koopknop"), waarbij zijn/haar Bestelling wordt bevestigd en direct wordt verstuurd naar PRADA.

Nadat er op de Koopknop is geklikt kan de inhoud van de Bestelling niet meer worden aangepast door de Klant.

3.7. Voordat de Bestelling wordt bevestigd, dient de Klant te bevestigen dat hij/zij de Algemene Verkoopvoorwaarden heeft gelezen en aanvaard. Aan het eind van het aankoopproces wordt de Klant aangeraden om de Algemene Verkoopvoorwaarden op te slaan of af te drukken.

3.8. Het aankoopproces dient volledig te worden voltooid; zo niet dan zal de Bestelling niet naar PRADA worden verstuurd.

3.9. Iedere Bestelling en de gegevens van de Klant die vereist zijn voor de aankoop zullen door PRADA worden opgeslagen voor een bepaalde tijd en in overeenstemming met de toepasselijke, geldende wetten.

Enig gebruik van de gegevens van de Klant voor doeleinden anders dan de aankoop is onder voorbehoud van de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Klant, overeenkomstig de voorwaarden uiteengezet in de "privacyverklaring", zoals gepubliceerd op de Website.

3.10. Klanten die zich hebben geregistreerd om in te loggen op het beveiligde deel van de Website kunnen de status van hun Bestelling controleren door in te loggen op dat deel en de pagina "Mijn Bestellingen" te raadplegen.

3.11. De Klant is er zich van bewust dat hij/zij verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid en juistheid van de gegevens die zijn ingevoerd op de Website of anderszins gebruikt zijn op het moment van de aankoop.

3.12. De Klant is zich ervan bewust dat hij/zij op de Website ook de mogelijkheid heeft:

  • om een selectie Producten vooraf te bestellen vóór ze op de markt gebracht of verdeeld en toegewezen worden, en
  • om Producten te bestellen die hij/zij voortdurend wenst te personaliseren door niet-verwijderbare persoonlijke aanpassingen toe te voegen volgens de nadere bepalingen die op de Website vermeld worden (bijvoorbeeld door warmstempelen).

De Klant aanvaardt dat dergelijke Producten nog niet beschikbaar zijn voor levering op het ogenblik waarop de betrokken Bestelling geplaatst wordt. De Producten die door de Klanten vooraf kunnen besteld worden, worden duidelijk geïdentificeerd en vermeld op de Website door de woorden “Voorafbestelling” of “Vooraf besteld product”, en de Producten die door de Klanten gepersonaliseerd kunnen worden, worden duidelijk geïdentificeerd en vermeld op de Website door de woorden “Gepersonaliseerde producten”.

3.13. De klant aanvaardt dat als hij/zij een Product vooraf bestelt, en/of een Gepersonaliseerd product bestelt, de betrokken prijs die op de Website getoond wordt en in de rubriek van het Winkelkarretje weergegeven wordt, vooraf aangerekend wordt aan de Klant op het ogenblik van de ontvangst van de bevestigingsmail, zoals bepaald in onderstaande sectie 4.2, hoewel het Vooraf besteld product en het Gepersonaliseerde product op dat ogenblik nog niet klaar zijn voor verzending.

Het Vooraf besteld product en het Gepersonaliseerd product worden aan de Klant geleverd tegen de betrokken geschatte datum die vermeld wordt op de pagina van de Productbeschrijving.

Als de Bestelling die door de Klant geplaatst werd, naast de al voorradige producten, ook één of meer Vooraf bestelde Producten en/of Gepersonaliseerde Producten bevat, worden alle betrokken prijzen die verband houden met die Bestelling vooraf aan de Klant aangerekend op het tijdstip van ontvangst van de bevestigingsmail, zelfs als die Vooraf bestelde en Gepersonaliseerde producten op de betrokken geschatte leveringsdata geleverd worden die vermeld worden op de pagina van de Productbeschrijving.

3.14. Voor verdere preciseringen die verband houden met de betaling, levering en bevestiging van de Vooraf bestelde producten en van de Gepersonaliseerde producten, wordt verwezen naar de betrokken secties hieronder.

3.15. De Klant aanvaardt dat, naast wat in het bijzonder hierin wordt bepaald voor de Vooraf bestelde producten en voor de Gepersonaliseerde producten, de andere secties van deze Algemene Verkoopvoorwaarden ook zullen gelden voor de Vooraf bestelde producten en voor de Gepersonaliseerde producten.

4. Uitvoering van het contract

4.1. Na bevestiging van de Bestelling wordt de Bestelling ter verwerking naar PRADA verstuurd en kan deze niet meer worden aangepast.

De Bestelling die is geplaatst door de Klant wordt verwerkt door PRADA en dit pas als het volledige aankoopproces naar behoren is voltooid, zonder enige fout gemeld door de Website.

Na het plaatsen van de Bestelling zal de Klant onmiddellijk een e-mail ontvangen waarin wordt bevestigd dat PRADA de Bestelling heeft ontvangen.

4.2. Het contract door en tussen PRADA en de Klant wordt uitgevoerd nadat de Klant een of meer bevestigingsmails heeft ontvangen van PRADA (hierna aangeduid als de "Bevestigingsmail").

De Bevestigingsmail zal worden verstuurd naar het adres opgegeven door de Klant op het bestelformulier en zal de relevante bevestiging bevatten evenals een samenvatting van de algemene verkoopvoorwaarden zoals: de Productbeschrijving en de belangrijkste kenmerken ervan, de totale orderprijs, waaronder verzendkosten, het adres voor klachten, informatie over diensten na de aankoop, en over het herroepingsrecht van de Klant en de uitvoering ervan.

4.3. PRADA behoudt zich het recht voor om in de volgende gevallen de Bestelling, die is geplaatst door de Klant, te annuleren:

a)  de Producten die zijn opgenomen in de Bestelling zijn niet op voorraad ongeacht wat geldt voor de Vooraf bestelde producten;
b)  er is een geschil tussen PRADA en de Klant met betrekking tot een eerdere Bestelling;
c)  de Klant heeft meerdere malen de Algemene Verkoopvoorwaarden geschonden of is de daaruit voortvloeiende verplichtingen niet nagekomen;
d)  het is bekend geworden dat de Klant de Producten aanschaft om ze door te verkopen of om ze te verkopen voor commerciële of professionele doeleinden;
e)  de Klant is betrokken bij, of wordt verdacht betrokken te zijn bij illegale of frauduleuze praktijken.

In dergelijke gevallen zal PRADA de Klant per e-mail binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van de Bestelling, in kennis stellen van de annulering van de ontvangen Bestelling. In een dergelijk geval zal er geen Bestelling geacht te zijn aanvaard door PRADA.

4.4. In het geval van een gedeeltelijke beschikbaarheid van de Producten, zal de Klant, als hij de optie heeft gekozen om de volledige bestelling als een geheel te ontvangen, gevraagd worden of hij/zij ofwel de Producten wil ontvangen die voorradig zijn, ofwel de Bestelling volledig wil annuleren. Indien de annulering slechts gedeeltelijk is, zal de Klant alleen worden gefactureerd voor de prijs van de Producten die daadwerkelijk zijn gekocht.

De Klant aanvaardt om alleen de voorradige Producten te ontvangen, tenzij hij/zij op de Website de optie heeft gekozen om de Volledige Bestelling als een geheel te ontvangen.

5. Prijs en betaalmethode

5.1. De prijzen van alle Producten aangeboden op de Website, zijn inclusief btw.

5.2. De betreffende prijzen worden uitgedrukt in euro’s (EUR).

5.3. De totale prijs weergegeven in de Winkelmand is inclusief de mogelijk toepasselijke verzendkosten, die afzonderlijk worden aangeduid.

In ieder geval zal PRADA de uitdrukkelijke toestemming van de Klant vragen om enige aanvullende kosten te factureren.

5.4. De prijzen die worden weergegeven op de Website en in het Winkelmand-gedeelte, worden na bevestiging van de Bestelling door de Klant door te klikken op de Koopknop, gefactureerd aan de Klant, mits de Producten op dat moment op voorraad zijn met uitzondering van de Bestelling die Vooraf bestelde Producten bevat en/of de Gepersonaliseerde producten, waarvoor dan het betrokken bedrag vooraf zal worden aangerekend volgens de volgende clausule 5.6, zelfs als ze dat moment nog niet klaar zijn om verzonden te worden.

PRADA behoudt zich het recht voor om de prijzen van de op de Website aangeboden Producten te allen tijde en zonder kennisgeving te wijzigen.

5.5. PRADA aanvaardt uitsluitend creditcards en andere betaalmethoden die uitdrukkelijk worden aangegeven op de Website.

5.6. In het geval van creditcardbetalingen bevestigt en garandeert de Klant dat hij/zij de eigenaar is van de creditcard die wordt gebruikt voor de aankoop alsook de nauwkeurigheid van de relevante gegevens die zijn ingevoerd op het moment van de aankoop, zoals: creditcardnummer, vervaldatum en, indien van toepassing, de beveiligingscode.

Transactiebedragen worden slechts na de volgende handelingen gefactureerd aan de Klant:

(i) de verificatie van de creditcardgegevens, (ii) ontvangst van de incasso door het bedrijf dat de door de Klant gebruikte creditcard heeft uitgegeven en (iii) PRADA's bevestiging dat het product op voorraad is en, in ieder geval, nadat de Bestelling gereed is om te worden verwerkt.

Er wordt geen bedrag gefactureerd op het moment dat de Bestelling wordt geplaatst.

Zowel voor de Bestellingen die alleen Vooraf bestelde producten of Gepersonaliseerde producten bevatten als voor de Bestellingen die ook Vooraf bestelde producten en/of Gepersonaliseerde producten bevatten, zal het totale bedrag van de verrichting aangerekend voor alle producten- met name al die Producten die op dat ogenblik al voorradig zijn, en de Vooraf bestelde producten/en of de Gepersonaliseerde producten die op dat ogenblik nog niet klaar zijn om verzonden te worden– op het ogenblik van de bevestigingsmail.

5.7. In het geval van betalingen via andere betalingsdienstaanbieders bevestigt en garandeert de Klant dat hij/zij de eigenaar is van de rekening die wordt gebruikt voor de aankoop.

Klanten worden slechts gefactureerd voor de relevante transactiebedragen na ontvangst van de Bevestigingse-mail van PRADA.

5.8. De aangeschafte Producten worden alleen verzonden na betaling van het door de Klant verschuldigde bedrag.

In het geval de Klant om welke reden dan ook niet kan worden gefactureerd voor de verschuldigde bedragen, zal het verkoopproces automatisch worden beëindigd en de verkoop geannuleerd en de Klant zal hiervan onmiddellijk en dienovereenkomstig in kennis worden gesteld.

5.9. In het geval een of meer Producten niet op voorraad zijn en de Klant heeft besloten de bestelling niet volledig te annuleren, zal hij/zij gefactureerd worden voor de prijs van de beschikbare Producten en de mogelijke gerelateerde verzendkosten.

6. Levering

6.1. De Klanten zullen de Producten afzonderlijk ontvangen zodra ze klaar zijn voor verzending, tenzij de Klant op de Website de optie heeft gekozen om de volledige Bestelling als één verzending te ontvangen. De Producten worden geleverd aan het adres opgegeven door de Klant op de Bestelling. De Klant zal na levering van de Producten om zijn/haar handtekening worden gevraagd.

6.2. Om veiligheidsredenen zal PRADA geen bestellingen verwerken die een postbus als afleveradres hebben en geen bestellingen accepteren waarbij het niet mogelijk is om de natuurlijke persoon te identificeren die de ontvanger van de bestelling zou zijn en het bijbehorende adres.

6.3. De producten die te koop worden aangeboden op de Website mogen alleen geleverd worden op de adressen in de bovengenoemde landen (deel 1.3). Gelet op het voorgaande zal iedere Bestelling met een afleveradres buiten deze landen automatisch worden geweigerd tijdens de verwerking van de Bestelling.

6.4. In het geval de Klant onderworpen is aan de toepassing van verzendkosten, zullen dergelijke kosten uitdrukkelijk worden aangegeven en afzonderlijk worden vermeld van alle andere kosten of uitgaven zodra de Bestelling is voltooid en voordat op de Koopknop wordt gedrukt.

6.5. In overeenstemming met de huidig geldende, toepasselijke wetten, is de termijn waarin PRADA verplicht is de aangeschafte Producten te leveren, , dertig (30) dagen vanaf de datum van uitvoering van het contract, met uitzondering van gevallen van overmacht.

In elk geval waar de betrokken Bestelling naar de Vooraf bestelde Producten en/of de Gepersonaliseerde producten verwijst, zal de leveringsdatum meer dan 30 (dertig) dagen bedragen en zal PRADA deze Producten leveren op de geschatte leveringsdata of tijdens de geschatte leveringsperiode die met de Klant werd overeengekomen, zoals die aan de klant getoond wordt op de pagina van de Productbeschrijving.

6.6. In het geval PRADA de bestelde Producten niet binnen bovenstaande termijn levert, mag de Klant verzoeken dat PRADA dergelijke Producten levert binnen een aanvullende termijn die gepast is gezien de omstandigheden, in overeenstemming met de toepasselijke en geldende wetten.

6.7. PRADA heeft het recht om de Bestelling te verdelen in meerdere zendingen, overeenkomstig de beschikbaarheid van de Producten voor levering en de Klant zal de Producten afzonderlijk ontvangen na hun beschikbaarheid om verzonden te worden, tenzij hij/zij op de Website de optie heeft gekozen om de Bestelling als een geheel te ontvangen PRADA kan de Klant mogelijk de Klant factureren voor de Producten op het moment dat ze verzonden worden of in een enkele betaling.

6.8. Zodra het aangeschafte Product is verzonden, ontvangt de Klant een e-mail op het adres dat is doorgegeven op de Bestelling. Een dergelijke e-mail bevat een trackingscode en een unieke link waarmee de Klant de verzending in realtime kan volgen.

De Klantenservice van PRADA biedt de nodige hulp bij mogelijke problemen met betrekking tot de levering. Klanten kunnen via e-mail contact opnemen met de Klantenservice van PRADA op: client.service.eu@prada.com.

6.9. Behalve levering door een koerier kan de Klant een verzoek indienen om de aangeschafte Producten direct bij een winkel op te halen, welke geselecteerd kan worden op de Website op het moment van de aankoop, voor zover de betrokken Bestelling geen vooraf Bestelde producten en/of Gepersonaliseerde producten bevat. In het geval de Klant de Producten niet ophaalt binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de e-mail waarin wordt vermeld dat het Product gereed staat om opgehaald te worden kan de verkoop worden geannuleerd door PRADA. In een dergelijk geval zal de Klant per e-mail in kennis worden gesteld van een dergelijke annulering en ontvangt hij/zij een restitutie van de reeds betaalde bedragen.

6.10. De Klant draagt het risico van verlies van of schade aan de Producten vanaf het moment dat hij/zij, of een derde partij, anders dan de koerier, aangewezen door de Klant dergelijke Producten concreet in bezit neemt.

Echter, in het geval dat het verlies van of schade aan het Product plaatsvindt voorafgaand aan de fysieke levering aan de Klant of een derde partij aangewezen door de Klant, zal PRADA de reeds betaalde bedragen aan Klant restitueren.

7. Productconformiteit

7.1. De Klant heeft recht op conformiteit, hetgeen betekent dat de Producten overeenkomen met de afspraak en de redelijke verwachtingen van de Klant. Op het moment van levering is de Klant verplicht om de Producten te controleren om zich ervan te verzekeren dat ze overeenkomen met de bestelde artikelen en dat er geen sprake is van productiefouten of een gebrek aan conformiteit. De verkoop van "PRADA" Producten is onderhevig aan de wettelijke garanties die worden verleend op grond van de toepasselijke wetten, evenals aanvullende contractuele garanties die mogelijkerwijs worden verleend aan de Klant.

7.2. Indien er sprake is van een productiefout of gebrek aan conformiteit, heeft de Klant het recht om te eisen dat de productconformiteit kosteloos wordt hersteld, hetzij door reparatie of vervanging van het Product, tenzij de geëiste oplossing wezenlijk onmogelijk is of te bezwaarlijk is vergeleken met een andere oplossing. In elk van dergelijke gevallen voorzien in de wet kan de Klant een passende korting in de prijs verzoeken of de beëindiging van het contract en de daaropvolgende restitutie van de reeds betaalde aankoopprijs. Het is wel te verstaan dat de Klant dergelijk recht zal verliezen indien hij/zij PRADA niet binnen twee (2) maanden vanaf de datum waarop het defect werd ontdekt in kennis heeft gesteld van een dergelijk gebrek aan conformiteit. In ieder geval mogen procedures gericht op het vorderen van gebreken van de producten uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank, binnen vierentwintig (24) maanden na levering van het betreffende product.

7.3. Om productgebreken en -tekortkomingen te melden en om een van bovenstaande rechtsmiddelen te eisen, kunnen Klanten contact opnemen met de PRADA-adressen hieronder vermeld in hoofdstuk 11.

8. Retourzendingen en restituties - Herroeping

8.1. De Klant heeft het recht om binnen veertien (14) dagen vanaf levering of ophaling van de Producten af te zien van het contract, behalve voor de Gepersonaliseerde producten. Voor gedeeltelijke Bestellingen zal de relevante termijn beginnen op de dag van levering of ophaling van het laatste Product.

8.2. Om het herroepingsrecht te kunnen uitoefenen, mogen Klanten - maar zijn hiertoe niet verplicht - het aangewezen formulier gebruiken welke te vinden is in het gedeelte "Retourzendingen" op de Website of direct in het gedeelte "Mijn Account" indien de betreffende Klant geregistreerd staat op de Website. Hiertoe dienen Klanten (i) het online formulier in te vullen met de vereiste informatie, (ii) op het pakket de label te plakken met het betreffende retouradres, (iii) een herroepingsverzoek aan te vragen bij de koerier aangewezen door PRADA door een e-mail te versturen naar prada.it@dhl.com met een kopie naar client.service.eu@prada.com, met vermelding van het adres, telefoonnummer en de geselecteerde afhaaldatum van het pakket, welke datum moet worden bevestigd door de koerier.

Een formulier met de instructies voor productretourneringen wordt meegeleverd met ieder pakket met de aangeschafte Producten.

8.3. In het geval de Klant voldoet aan de procedure uiteengezet in de voorgaande alinea, zal de koerier die is aangewezen door PRADA het te retourneren pakket met de Producten ophalen, zonder kosten voor de Klant.

Echter indien de Klant niet voldoet aan een dergelijke procedure worden de retourkosten en enige aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade of vertraging in de levering gedragen door de Klant.

8.4. De Klant kan ook in kennis worden gesteld van het adres waarop de Producten dienen te worden geretourneerd, door contact op te nemen met PRADA op het volgende e-mail adres: client.service.eu@prada.com.

8.5. De Klant verbindt zich ertoe de Producten waarvoor hij/zij de relevante herroepingsrechten heeft uitgeoefend, onverwijld te retourneren, in ieder geval binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop de uitoefening van het herroepingsrecht wordt gemeld aan PRADA.

8.6. Producten dienen in goede staat te worden geretourneerd. De Klant moet er derhalve voor zorgen dat de Producten intact en volledig zijn, dat ze op geen enkele manier zijn beschadigd en worden geretourneerd in hun originele verpakking, met de etiketten waarmee ze werden ontvangen.

Als een product werd geleverd met een beveiliging, wordt de teruggave van dit Product niet aanvaard als de originele beveiliging werd verwijderd, verbroken of beschadigd. De Klant wordt er ook op gewezen dat, gelet op redenen van veiligheid, hygiëne en gezondheid, parfums niet teruggegeven kunnen worden als het cellofaanzegel werd verbroken en de originele verpakking werd geopend, beschadigd, gewijzigd of verwijderd.

PRADA behoudt zich het recht voor om retourzending van Producten te weigeren welke zijn beschadigd, versleten, bevlekt of in een toestand lijken te zijn waarbij duidelijk is dat ze zijn gebruikt voor doeleinden anders dan welke strikt noodzakelijk zijn om de aard en eigenschappen van het aangeschafte Product te bevestigen.

In het geval een retourzending wordt geweigerd zal PRADA een speciale kennisgeving sturen aan de Klant en zal zij niet verder gaan met het crediteren van het door de Klant betaalde bedrag, met behoud van het recht om schadevergoeding te vorderen voor schade die te wijten is aan het gedrag van de Klant.

8.7. PRADA zal alle verschuldigde bedragen voor de geretourneerde Producten onverwijld restitueren en in ieder geval binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop PRADA kennis krijgt van de uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant.

In ieder geval behoudt PRADA zich het recht voor om de restitutie in te houden, hetzij tot ontvangst van het Product of tot ontvangst van het bewijs dat de Klant het product heeft geretourneerd, naargelang wat zich het eerst voordoet.

De voorgenoemde restitutie wordt verricht door het door de Klant betaalde bedrag te crediteren via dezelfde betaalmethode welke is gebruikt voor de aankoop, tenzij anders uitdrukkelijk wordt bepaald door de Klant en op voorwaarde dat geen kosten worden opgelopen als gevolg van de restitutie.

PRADA stelt de Klant per e-mail in kennis van de restitutie van het bedrag.

8.8. PRADA is niet verplicht om de leveringskosten van de Producten te restitueren in het geval de Klant specifiek een leveringsmethode heeft gekozen die afwijkt van de standaardlevering aangeboden door PRADA.

8.9. Het retour zenden van Producten op grond van dit hoofdstuk is uitsluitend toegestaan ten aanzien van de aankopen gedaan op de Website of door andere manieren van verkoop of afstand.

8.10. Rekening houdend met het feit dat Gepersonaliseerde Producten een vorm van producten zijn die voortdurend gewijzigd worden, en speciaal voor de Klant gepersonaliseerd worden op basis van een individuele keuze van of beslissing door de Klant, en met het feit dat hun originele vervaardiging op geen enkele wijze kan worden hersteld, kan het recht op retour niet worden uitgeoefend door de Klant met betrekking tot Gepersonaliseerde producten. De bepalingen die deze sectie 8 bevat zullen dienovereenkomstig niet van toepassing zijn op het Gepersonaliseerde product, met dien verstande dat de uitsluiting van de Gepersonaliseerde producten van het herroepingsrecht van de Klant, de toepassing van de wettelijke garanties, die bepaald worden in sectie 7 hierboven, ook op die Producten, niet zal beïnvloeden.

9. Productauthenticiteit en intellectuele eigendomsrechten

9.1. PRADA garandeert de authenticiteit en hoge kwaliteit van alle Producten die te koop worden aangeboden op de Website.

9.2. Het "PRADA" handelsmerk, evenals de beeldmerken en niet-beeldmerken en, meer algemeen, alle andere handelsmerken, illustraties, afbeeldingen en logo’s die te vinden zijn op de "PRADA" producten, relevante accessoires en/of verpakking, hetzij geregistreerd of niet, zijn en blijven het exclusieve eigendom van de PRADA Group. De volledige of gedeeltelijke reproductie, aanpassing, manipulatie of het gebruik van dergelijke handelsmerken, illustraties, afbeeldingen en logo's, om welke reden dan ook, en op iedere ondersteuning, is strikt verboden.

10. Geschillen

10.1. De Algemene Verkoopvoorwaarden hiervan zijn onderworpen aan het Nederlands recht en zullen dienovereenkomstig worden opgevat, zonder afbreuk te doen aan enige andere bepaling van dwingend recht die gunstiger is voor de Klant, welke geldt in het land van verblijf van de Klant. De Klant kan kiezen voor een van de buitenrechtelijke schikkingsprocedures aangeboden op grond van de toepasselijke en geldende wetten, zoals het platform geboden door de Europese Commissie, beschikbaar op de website http://ec.europa.eu/odr.

11. Contactgegevens

11.1. Voor klachten, aanvullende informatie of hulp met betrekking tot de Website of het aankoopproces en in ieder geval, voor enig verzoek tot informatie en/of toelichting ten aanzien van de Algemene Verkoopvoorwaarden hiervan, kunnen Klanten een e-mail sturen naar het volgende adres: client.service.eu@prada.com of contact opnemen met de E-commerce Klantenservice, Prada S.p.A., Via Orobia nr. 3, 20139 Milaan, Italië, of ons internationale tolvrije nummer 00800 800 PRADA - 00800 800 77232 bellen.

Laatst bijgewerkt: 20 februari 2019.

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

1. Introduction

1.1. The sale of "Prada" branded products executed remotely through this site (hereinafter referred to as the "Website") is governed by the following General Terms and Conditions of Sale.

The products offered on the Website are sold directly by PRADA Netherlands BV (hereinafter referred to as "PRADA"). PRADA is a company incorporated under Dutch law, with registered office at Nieuwezijds Voorburgwal 104-108, 1012 SG Amsterdam, The Netherlands, tax code 808761729 and VAT no. NL808761729B01, registered in the Business Register of the Chamber of Commerce under number 34131529.

1.2. The use of the remote sale service governed by the General Terms and Conditions of Sale hereof is exclusively reserved to consumers (hereinafter referred to individually as "Customer" or, collectively, "Customers") meaning natural persons acting for purposes not related to the business, entrepreneurial, artisanal or professional activities possibly carried out, over the age of 18 (or, if younger, authorised by their legal representative).

The resale or transfer of the products purchased on the Website for any commercial or professional purpose whatsoever is expressly prohibited.

1.3. The products offered for sale on the Website may only be delivered to an address in The Netherlands.

1.4. The languages used to execute the sale contract through the Website hereof are: Dutch and English.

1.5. The General Terms and Conditions of Sale hereof are published on the Website for Customers’ information, storage and reproduction purposes, in compliance with the applicable laws currently into force.

1.6. The purchase of the products is exclusively governed by the General Terms and Conditions of Sale published on the Website and into force at the time of the relevant purchase.

PRADA reserves the right to amend and/or integrate the General Terms and Conditions of Sale hereof at any time.

Any amendments and/or integrations shall only be effective in respect of purchases made after the date the new version of the General Terms and Conditions of Sale is published.

The replacement of the General Terms and Conditions of Sale hereof with a new version automatically implies the non-applicability, ineffectiveness and non-enforceability of the former version with respect to purchases made after such previous version is removed from the Website, also in the event such General Terms and Conditions of Sale are in any way accessible and/or available to the general public through other internet websites other than the one indicated above.

2. Product availability

2.1. The Customer acknowledges that the products offered by PRADA on the Website (hereinafter referred to as the "Products") are limited in number and he/she is therefore aware that PRADA shall need to check their availability at the time of the purchase.

2.2. Occasionally the availability of certain Products may incur inconveniences. In such circumstances, PRADA shall inform the Customer promptly (and in any case within the deadlines specified below) by email that the order placed has been cancelled.

In the event the order is only partially available, the Customer will be informed about that. However, the Customer agrees and accepts to receive only the Products available, unless he/she has selected on the Website the option to receive the entire order as a whole. In such case the Customer will be asked if he/she either wishes to receive the Products that are available or fully cancel the order.

2.3. PRADA reserves the right to vary the articles sold on the Website at any time, without any notice.

3. Purchasing process

3.1. Each Product offered for sale on the Website can be viewed by following a dedicated link displaying the article's photographic images, unit price, colours and sizes (if applicable). For those Products expressly marked on the Website as "Pre Order" or as "Pre Ordered Product" or as "Personalized Products" being not yet ready to be shipped, the relevant dedicated link will also show the relevant estimated delivery date.

3.2. The Customer may purchase one or more Products, for a maximum of 4 units per Product, except as provided for certain types of Products. PRADA reserves the right to vary at any time the limitations to the number of Products that can be purchased through the Website.

3.3. The Products selected by the Customer shall be placed into a special section (hereinafter referred to as the "Shopping Bag").

A description of the Products, including measures or sizes (if applicable), together with one or more photographic images in digital format clearly showing the Products, shall be included in the Customer's Shopping Bag.

3.4. Although PRADA constantly takes steps to ensure that the photographs displayed on the Website accurately reflect the original products, there may be some discrepancies due to the technical characteristics and colour resolution of the device used by the Customer. As a result, PRADA shall not be responsible for any possible inadequacy of the graphic representations of the Products displayed on the Website if due to the above technical reasons.

3.5. To view the Products selected and the total price of the purchase order, please visit the Shopping Bag page.

Before confirming the relevant order (hereafter referred to as the "Order"), the Customer is required to check the accuracy of the contents of the Shopping Bag and fill in the Order form in accordance with the instructions provided on the Website.

3.6. The purchasing process is completed as soon as the Customer presses the relevant final Order confirmation button (hereinafter referred to as the "Buy Button"), thereby validating his/her Order, which will be directly submitted to PRADA.

After pressing the Buy Button, the contents of the Order may no longer be modified by the Customer.

3.7. Before confirming the Order, the Customer is required to confirm that he/she has read and accepted the General Terms and Conditions of Sale hereof. At the end of the purchasing process, it is advisable that the Customer save or print off the General Terms and Conditions of Sale.

3.8. The purchasing process must be fully completed; failure to do so entails that the Order cannot be submitted to PRADA.

3.9. Each Order and the Customer’s data required for the purchase shall be stored by PRADA for the time period provided for and in compliance with the applicable laws currently into force.

Any use of the Customer's data for purposes other than the purchase shall be subject to the relevant Customer’s prior and express consent pursuant to the conditions set forth in the "privacy policy statement" published on the Website.

3.10. Customers who have registered to log in the reserved area of the Website may check their Order status by logging in such area and accessing the ‘My Orders’ page.

3.11. The Customer is aware that he/she is responsible for the accuracy and truthfulness of any data entered on the Website or otherwise used at the time of the purchase.

3.12. The Customer is aware that on the Website he/she may have also the opportunity:

  • to pre-order a selection of Products before their commercial launch or distribution and placement in the market, and
  • to order Products which he/she wishes to permanently personalize by adding non-removable customizations according to the modalities indicated on the Website (by way of example through hot stamping).

The Customer acknowledges that such Products are not yet available for the delivery at the time of the submitting of the relevant Order. The Products which may be pre-ordered by the Customers are clearly identified and marked on the Website through the wording "Pre Order" or "Pre Ordered Product", and the Products which may be personalized by the Customers are clearly identified and marked on the Website through the wording "Personalized Products".

3.13. The Customer acknowledges and agrees that if he/she pre orders a Product, and/or orders a Personalized Product the relevant price shown on the Website and displayed in the Shopping Bag section shall be charged in advance to the Customer at the moment of the receipt of the Confirmation Email, as defined in the below section 4.2, although the Pre Ordered Product and the Personalized Product are not ready to be shipped at that moment.

The Pre Ordered Product and the Personalized Product will be delivered to the Customer within the relevant estimated date specified in the Product page description.

In case the Order sent by the Customer contains also one or more Pre Ordered Products and/or Personalized Products in addition to the Products already available, all the relevant prices related to such Order shall be charged in advance to the Customer at the moment of the receipt of the Confirmation Email, even if such Pre Ordered and Personalized Products will be delivered at the relevant estimated delivery dates specified in the Product pages description.

3.14. Any further specification related to the payment, delivery and confirmation of the Pre Ordered Products and of the Personalized Products are referred below in the respective sections.

3.15. The Customer acknowledges and agrees that, except for what is specifically provided herein for the Pre Ordered Products and for the Personalized Products, the other sections of these General Terms and Conditions of Sale hereof will apply also to the Pre Ordered Products and to the Personalized Products.

4. Execution of contract

4.1. Upon confirmation of the Order, the Order is submitted to PRADA for processing and cannot be further modified.

The Order placed by the Customer shall be processed by PRADA only if the entire purchasing process has been duly completed, without any error being reported by the Website.

After placing the Order, the Customer will receive without undue delay an e-mail acknowledging that PRADA has received the Order.

4.2. The contract by and between PRADA and the Customer shall be executed after the Customer receives one or more confirmation emails from PRADA (hereinafter referred to as the "Confirmation Email").

The Confirmation Email shall be sent to the address indicated by the Customer in the order form and shall set forth the relevant confirmation and a summary of the terms and conditions of the sale, such as: the Product's description and main features, the total order price, including any shipping costs, the address for complaints, information on after-sale services, on the Customer’s right of withdrawal and its exercise.

4.3. PRADA reserves the right to cancel the Order placed by a Customer in the following events:

a)  the Products included in the Order are unavailable notwithstanding what is applicable to Pre-ordered Products ;
b)  there is a dispute between PRADA and the Customer relating to a previous Order;
c)  the Customer breached the General Terms and Conditions of Sale on previous occasions or has not fulfilled his/her obligations arising therefrom;
d)  it emerged that the Customer is purchasing the Products in order to resell them or sell them for commercial or professional purposes;
e)  the Customer has been involved in, or is suspected of, illegal or fraudulent activities.

In such events, PRADA shall inform the Customer by email, within 30 (thirty) days from the date of receipt of the Order, of the cancellation of the Order received. In such case, no Order shall be deemed to have been accepted by PRADA.

4.4. In the event of partial availability of the Products, if the Customer has selected the option to receive the entire Order as a whole, he/she will be asked if he/she either wishes to receive the Products that are available or fully cancel the Order. If the cancellation is only partial, the Customer shall only be charged for the price of the Products actually purchased.

The Customer agrees and accepts to receive only the Products available, unless he/she has selected on the Website the option to receive the entire Order as a whole.

5. Price and Method of Payment

5.1. The prices of all Products offered for sale on the Website are inclusive of VAT.

5.2. The relevant prices shall be shown in Euro (EUR).

5.3. The total price displayed in the Shopping Bag includes shipping costs possibly applicable, which shall be indicated separately.

In any event, PRADA shall seek the Customer’s express consent to charge any additional cost.

5.4. The prices shown on the Website and displayed in the Shopping Bag section upon confirmation by the Customer of the Order by pressing the Buy Button, shall be charged to the Customer, provided that the Products ordered are available in that moment, except for the Order containing Pre Ordered Products and/or the Personalized Products for which the relevant amount shall be charged in advance according to the following clause 5.6, even if they are not yet ready to be shipped at that moment.

PRADA reserves the right to modify the prices of the Products offered for sale on the Website at any time and without notice.

5.5. PRADA only accepts credit cards and the other payment methods expressly indicated on the Website.

5.6. For the purposes of credit card payments, the Customer confirms and warrants that he/she is the owner of the credit card used for the purchase and the accuracy of all the relevant data entered at the time of purchase, such as: credit card number, expiry date and, if applicable, the security code.

Transaction amounts shall be charged to the Customer only following:

(i) the verification of the credit card data, (ii) receipt from the company issuing the credit card used by the Customer of the debit authorisation, and (iii) PRADA's confirmation that the product is available and, in any event, after the Order is ready to be processed.

Both for the Orders containing only Pre Ordered Products or Personalized Products and for the Orders containing also Pre Ordered Products and/or Personalized Products the total transaction amount will be charged for all Products – namely all those Products already available at that moment, and the Pre Ordered Products and/or the Personalized Products not yet ready to be shipped at that moment - at the moment of the Confirmation Email.

No amount will be charged at the time of submission of the Order.

5.7. For the purposes of payment through other payment service providers, the Customer confirms and warrants that he/she is the owner of the account used for the purchase.

Customers shall only be charged the relevant transaction amounts after receipt of the Confirmation Email from PRADA.

5.8. The purchased Products shall only be shipped after due payment of the amount owed by the Customer.

In the event the Customer cannot be charged the amounts due for any reason whatsoever, the sale process shall be automatically terminated and the sale cancelled, and the Customer shall be subsequently notified accordingly.

5.9. In the event one or more Products are unavailable and the Customer has decided not to fully cancel the order, he/she shall only be charged the price of the available Products and the possible related shipping costs.

6. Delivery

6.1. The Customers will receive the Products separately as soon as they are ready for shipping, unless the Customer has selected on the Website the option to receive the entire Order as one shipment. The Products shall be delivered to the address indicated by the Customer in the Order. The Customer's signature shall be requested upon delivery of the Products.

6.2. For security reasons, PRADA shall not process any order addressed to a post office box or accept any order that does not allow to identify the natural person held to be the recipient of the order and the relevant address.

6.3. The Products offered for sale on the Website may only be delivered to addresses in the countries indicated above (section 1.3). In light of the foregoing, any Order entailing delivery outside of these countries shall be automatically rejected upon processing of the Order.

6.4. In the event the Customer is subject to the application of shipping costs, such costs shall be indicated expressly and separately from any other cost or expense upon completion of the filling in of the Order and prior to pressing the Buy Button.

6.5. In compliance with the applicable laws currently into force, the term within which PRADA is required to deliver the Products purchased is 30 (thirty) days of the date of execution of the contract, with the exception of events of force majeure.

In every case in which the relevant Order refers to the Pre Ordered Products and/or the Personalized Products, the delivery date shall be longer than 30 days and PRADA shall deliver these Products at the estimated delivery dates or during the estimated delivery period agreed upon with the Customer, as shown to the Customer in the Product page description.

6.6. In the event PRADA does not deliver the Products ordered within the above term, the Customer may request that PRADA delivers such Products within an additional term adequate to the circumstances, in accordance with the applicable laws currently into force.

6.7. PRADA shall have the right to split the Order into multiple shipments, according to the availability of the Products for delivery, and the Customer will receive the Products separately upon their availability to be shipped, unless he/she has selected on the Website the option to receive the Order as a whole. PRADA may either charge the Customer for the Products as and when these are shipped or as a single payment.

6.8. As soon as the purchased Product is shipped, the Customer shall receive an email to the address indicated in the Order. Such email shall contain a shipment tracking code and an exclusive link that will allow the Customer to real-time monitor the delivery.

PRADA's Customer Service shall provide the assistance required for any potential problem relating to the delivery. Customers may contact PRADA's Customer Service by email at: client.service.eu@prada.com.

6.9. Alternatively to the delivery by courier, the Customer may request to collect the Products purchased directly from a store which may be selected on the Website at the time of the purchase, provided that the relevant Order does not contain any Pre Ordered Products and/or any Personalized Products. In the event the Customer does not collect the Products within 30 (thirty) days of receipt of the email informing him/her that the Product is available for collection, the sale may be cancelled by PRADA. In such case, the Customer shall be informed by email of such cancellation and shall be refunded any amounts already paid.

6.10. The Customer shall bear the risk of loss or damage to the Products from the moment in which he/she, or a third party appointed by the Customer and other than the carrier, physically takes possession of such Products.

In the event, on the other hand, the loss or damage to the Product occurs prior to the physical delivery to the Customer or a third party appointed by the Customer, PRADA shall refund the Customer any amounts already paid.

7. Product Conformity

7.1. The Customer is entitled to conformity, meaning that the Products comply with the agreement and the reasonable expectations of the Customer. At the time of delivery, the Customer is required to check the Products in order to ascertain that they match the articles ordered and that they do not show any manufacturing defects or lack of conformity. The sale of "PRADA" Products is subject to the legal guarantees provided for under the applicable laws, as well as to any additional contractual warranties possibly provided to the Customer.

7.2. In the event of existence of manufacturing defects or lack of conformity, the Customer shall be entitled to demand that the products conformity be restored either through fixing or replacement of the Product, free of charge, unless the remedy demanded is objectively impossible or excessively onerous compared to the other remedy. If any of the cases provided for by the law applies, the Customer may request a congruous reduction in price or the termination of the contract and subsequent refund of the purchase price paid. It is understood that the Customer shall lose such right if he/she does not notify to PRADA the lack of conformity of the Product within 2 (two) months of the date the defect was discovered. In any event, actions aimed to claim defects of the products can only be brought to court within 24 (twenty-four) months of the delivery of the relevant product.

7.3. In order to notify the existence of product defects and lacks and to demand one of the remedies listed above, Customers may contact PRADA addresses indicated in section 11 below.

8. Returns and refunds - Withdrawal

8.1. The Customer has the right to withdraw from the contract within 14 (fourteen) days of the delivery or collection of the Products, except for the Personalized Products. For split Orders, the relevant term shall begin on the day of delivery or collection of the latest Product.

8.2. In order to exercise the right of withdrawal, Customers may - but are not obliged to- use the specific form accessible in the "Returns" section of the Website or directly in the "My Account" section if the relevant Customer is registered on the Website. To this end, Customers should (i) fill in the online form with the information required, (ii) apply on the parcel the sticker with the return address found therein, (iii) prompt a withdrawal request to the courier appointed by PRADA by sending an email to prada.it@dhl.com with a copy to client.service.eu@prada.com, specifying the address, telephone number and the selected date of collection of the parcel, such date to be confirmed with the courier.

A form with the instructions for product returns shall be put into each parcel containing the Products purchased.

8.3. In the event the Customer complies with the procedure set forth in the preceding paragraph, the courier appointed by PRADA shall collect the parcel containing the Products to be returned with no charges to the Customer.

If, on the other hand, the Customer does not comply with such procedure, the return costs and any liability for loss, theft, damage or delay in the delivery shall be borne by the Customer.

8.4. The Customer may also be communicated the address the Products must be returned to by contacting PRADA at the following email address: client.service.eu@prada.com.

8.5. The Customer undertakes to return the Products for which he/she has exercised the relevant right of withdrawal without undue delay and, in any case, within 14 (fourteen) days of the date the exercise of the right of withdrawal is notified to PRADA.

8.6. Products must be returned in good condition. The Customer must therefore ensure that the Products are intact and complete, that they are not damaged in any way, and returned in their original packaging, equipped with all the labels they were received with. In case a Product was provided with a security tag, the return of this Product will not be accepted if the original security tag has been removed, broken or damaged. The Customer is also informed that, based on security and hygienic-sanitary reasons, perfumes cannot be returned if the sealing cellophane and the original packaging have been opened, damaged, altered or removed.

PRADA reserves the right to reject the return of such Products that should result to have been damaged, deteriorated, stained or appear to be in a condition that unequivocally shows that they have been used for purposes other than for those verifications by the Customer strictly necessary to ascertain the nature and features of the Product purchased.

In the event the return is rejected, PRADA shall send a specific notice to the Customer and shall consequently not proceed to credit the amount paid by the Customer, reserving as well the right to claim compensation for any damage attributable to the Customer's behaviour.

8.7. PRADA shall refund any amounts due for the Products returned without undue delay and in any case within 14 (fourteen) days from the date on which PRADA becomes aware of the exercise by the Customer of the right of withdrawal.

In any event, PRADA reserves the right to withhold the refund either until receipt of the Product or until proof by the Customer that he/she has returned the product, whichever occurs first.

The aforementioned refund shall be made by crediting the amount paid by the Customer with the same payment method used for the purchase, unless otherwise expressly agreed by the Customer and provided that no costs are incurred as a result of the refund.

PRADA shall inform the Customer by email of refund of the amount.

8.8. PRADA shall not be under the obligation to refund the delivery costs of the Products in the event the Customer has specifically selected a delivery method other than the standard delivery offered by PRADA.

8.9. The return of Products under this section is only permitted in respect of purchases made on the Website or by other means of distance selling.

8.10. In consideration of the fact that the Personalized Products are products permanently modified, and personalized specifically for the Customer, and that their original manufacture cannot in any way be restored, the right of withdrawal cannot be exercised by the Customer in relation to any Personalized Products. Accordingly, the provisions contained in this section 8 will not apply to the Personalized Product, being understood that the exclusion of the Personalized Products from the right of withdrawal will not affect the application of the legal guarantees, provided for in the above section 7, also to such Products.

9. Product authenticity and intellectual property rights

9.1. PRADA warrants the authenticity and high quality of all the Products offered for sale on the Website.

9.2. The "PRADA" trademark, as well as all the figurative and non-figurative marks and, more generally, all the other trademarks, illustrations, images and logos found on the "PRADA" products, relevant accessories and/or packaging, whether registered or not, are and shall remain exclusive property of the PRADA Group. The reproduction, in whole or in part, modification, tampering or use of such trademarks, illustrations, images and logos, for whatever reason and on any support, are strictly forbidden.

10. Disputes

10.1. The General Terms and Conditions of Sale hereof are governed by Dutch law and shall be construed accordingly, without prejudice to any other imperative provision of law more favourable to the Customer applicable in the country of habitual residence of the Customer. The Customer may opt for one of the out-of-court dispute settlement procedures provided for under the applicable laws currently into force, such as the platform provided by the European Commission, available on the website http://ec.europa.eu/odr.

11. Contact details

11.1. For any complaint, additional information or assistance relating to the Website or to the purchasing process and, in any event, for any request for information and/or clarifications in respect of the General Terms and Conditions of Sale hereof, Customers may send an email to the following address: client.service.eu@prada.com or contact the E-commerce Client Service, Prada S.p.A., Via Orobia no. 3, 20139 Milan, Italy, or may call our international toll-free number 00800 800 PRADA - 00800 800 77232.

Last updated: February 20th, 2019