Your wish list is empty
Your shopping bag is empty

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Inleiding

1.1. De verkoop van "Prada" merkproducten via deze website (hierna aangeduid als de "Website") wordt beheerst door de volgende Algemene Verkoopvoorwaarden.

De producten die worden aangeboden op de Website worden rechtstreeks verkocht door PRADA Nederland BV (hierna aangeduid als "PRADA"). PRADA is een vennootschap opgericht naar Nederlands recht met statutaire zetel te Nieuwezijds Voorburgwal 104-108, 1012 SG Amsterdam, Nederland, belastingnummer 808761729 en btw-nummer NL808761729B01 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34131529.

1.2. Het gebruik van de verkoopdienst op afstand, geregeld door de Algemene Verkoopvoorwaarden is uitsluitend bedoeld voor consumenten (hierna afzonderlijk aangeduid als "Klant", of gezamenlijk, "Klanten"), hieronder wordt verstaan natuurlijke personen die handelen zonder zakelijke, ondernemings-, ambachtelijke of professionele doeleinden, van 18 jaar of ouder (of, indien jonger, gemachtigd door hun wettelijke vertegenwoordiger).

De wederverkoop of overdracht van de producten die worden gekocht op de Website voor enige commerciële of zakelijke doeleinden is strikt verboden.

1.3. De producten die te koop worden aangeboden op de Website mogen alleen worden geleverd aan een adres in Nederland.

1.4. De talen die worden gebruikt om de verkoopovereenkomst af te sluiten via de Website zijn: Nederlands en Engels.

1.5. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden gepubliceerd op de Website, voor informatie-, opslag- en reproductiedoeleinden ten behoeve van de Klant, in overeenstemming met de toepasselijke, geldende wetten.

1.6. De aankoop van producten wordt uitsluitend geregeld door de Algemene Verkoopvoorwaarden gepubliceerd op de Website, welke op het moment van de betreffende aankoop gelden.

PRADA behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen.

Enige wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts geldig voor de aankopen die zijn uitgevoerd na de datum waarop de nieuwe versie van de Algemene Verkoopvoorwaarden wordt gepubliceerd.

De vervanging van deze Algemene Verkoopvoorwaarden met een nieuwe versie, houdt automatisch de niet-toepasselijkheid, ondoeltreffendheid en niet-uitvoerbaarheid in van de eerdere versie ten aanzien van de aankopen die zijn gedaan nadat een dergelijke eerdere versie is verwijderd van de Website, ook in het geval dergelijke Algemene Verkoopvoorwaarden op de een of andere manier toegankelijk en/of beschikbaar zijn voor het grote publiek, via andere internetwebsites anders dan de hierboven genoemde website.

2. Productbeschikbaarheid

2.1. De Klant erkent dat de producten die door PRADA worden aangeboden op de Website (hierna aangeduid als de "Producten"), beperkt zijn in aantal en hij/zij is er zich daarom van bewust dat PRADA de beschikbaarheid ervan dient te verifiëren op het moment van de aankoop.

2.2. Af en toe kan de beschikbaarheid van bepaalde Producten tot ongemakken leiden. In dergelijke gevallen zal PRADA de Klant onverwijld (en in ieder geval binnen de hieronder aangegeven termijnen) per e-mail in kennis stellen van het feit dat de geplaatste bestelling is geannuleerd.

In het geval dat de bestelling slechts gedeeltelijk beschikbaar is, zal de Klant hiervan op de hoogte worden gebracht. De klant aanvaardt echter om alleen de beschikbare Producten te ontvangen, tenzij hij/zij op de Website de optie gekozen heeft om de volledige bestelling als een geheel te ontvangen. In dit geval zal de klant worden gevraagd of hij/zij de beschikbare Producten wenst te ontvangen of de bestelling volledig wenst te annuleren.

2.3. PRADA behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder kennisgeving, de artikelen die worden verkocht op de Website te wijzigen.

3. Aankoopproces

3.1. Ieder Product dat te koop wordt aangeboden op de Website kan worden bekeken via een speciale link die de afbeeldingen, prijzen, kleuren en afmetingen (indien van toepassing) van het artikel weergeeft. Voor die Producten die op de Website uitdrukkelijk het opschrift “Voorafbestelling” of “Vooraf besteld Product” of “Gepersonaliseerd producten” dragen, die nog niet klaar zijn voor verzending, zal de betrokken daarvoor bestemde link ook de betrokken geschatte leveringsdatum tonen.

3.2. De Klant kan een of meer Producten aanschaffen, met een maximum van 4 eenheden per Product, tenzij anders bepaald voor bepaalde soorten Producten. PRADA behoudt zich het recht voor om te allen tijde de beperkingen op het aantal Producten dat kan worden aangeschaft via de Website te wijzigen.

3.3. De Producten die worden geselecteerd door de Klant zullen in een apart gedeelte worden geplaatst (hierna aangeduid als de "Winkelmand").

Een beschrijving van de Producten, waaronder omvang en maten (indien van toepassing), samen met een of meer afbeeldingen in digitaal formaat waarop de Producten duidelijk te zien zijn, zullen worden opgenomen in de Winkelmand van de Klant.

3.4. Hoewel PRADA voortdurend stappen onderneemt om te zorgen dat de afbeeldingen op de Website de originele producten nauwkeurig afbeelden, kan het voorkomen dat er afwijkingen zijn vanwege technische eigenschappen en kleurresolutie van het apparaat dat wordt gebruikt door de Klant. Derhalve is PRADA niet verantwoordelijk voor een mogelijke onnauwkeurigheid van de afbeeldingen van de Producten die worden weergegeven op de Website, indien ze te wijten zijn aan de bovenstaande technische redenen.

3.5. Om de geselecteerde Producten en het totale bedrag van de inkooporder te zien, raadpleeg de Winkelmandpagina.

Voordat de Klant de betreffende bestelling bevestigt (hierna de "Bestelling" genoemd), dient hij/zij de nauwkeurigheid van de inhoud van de Winkelmand te controleren en de Bestelformulier in te vullen overeenkomstig de instructies op de Website.

3.6. Het aankoopproces is voltooid zodra de Klant op de betreffende bevestigingsknop voor de definitieve bestelling klikt (hierna aangeduid als de "Koopknop"), waarbij zijn/haar Bestelling wordt bevestigd en direct wordt verstuurd naar PRADA.

Nadat er op de Koopknop is geklikt kan de inhoud van de Bestelling niet meer worden aangepast door de Klant.

3.7. Voordat de Bestelling wordt bevestigd, dient de Klant te bevestigen dat hij/zij de Algemene Verkoopvoorwaarden heeft gelezen en aanvaard. Aan het eind van het aankoopproces wordt de Klant aangeraden om de Algemene Verkoopvoorwaarden op te slaan of af te drukken.

3.8. Het aankoopproces dient volledig te worden voltooid; zo niet dan zal de Bestelling niet naar PRADA worden verstuurd.

3.9. Iedere Bestelling en de gegevens van de Klant die vereist zijn voor de aankoop zullen door PRADA worden opgeslagen voor een bepaalde tijd en in overeenstemming met de toepasselijke, geldende wetten.

Enig gebruik van de gegevens van de Klant voor doeleinden anders dan de aankoop is onder voorbehoud van de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Klant, overeenkomstig de voorwaarden uiteengezet in de "privacyverklaring", zoals gepubliceerd op de Website.

3.10. Klanten die zich hebben geregistreerd om in te loggen op het beveiligde deel van de Website kunnen de status van hun Bestelling controleren door in te loggen op dat deel en de pagina "Mijn Bestellingen" te raadplegen.

3.11. De Klant is er zich van bewust dat hij/zij verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid en juistheid van de gegevens die zijn ingevoerd op de Website of anderszins gebruikt zijn op het moment van de aankoop.

3.12. De Klant is zich ervan bewust dat hij/zij op de Website ook de mogelijkheid heeft:

  • om een selectie Producten vooraf te bestellen vóór ze op de markt gebracht of verdeeld en toegewezen worden, en
  • om Producten te bestellen die hij/zij voortdurend wenst te personaliseren door niet-verwijderbare persoonlijke aanpassingen toe te voegen volgens de nadere bepalingen die op de Website vermeld worden (bijvoorbeeld door warmstempelen).

De Klant aanvaardt dat dergelijke Producten nog niet beschikbaar zijn voor levering op het ogenblik waarop de betrokken Bestelling geplaatst wordt. De Producten die door de Klanten vooraf kunnen besteld worden, worden duidelijk geïdentificeerd en vermeld op de Website door de woorden “Voorafbestelling” of “Vooraf besteld product”, en de Producten die door de Klanten gepersonaliseerd kunnen worden, worden duidelijk geïdentificeerd en vermeld op de Website door de woorden “Gepersonaliseerde producten”.

3.13. De klant aanvaardt dat als hij/zij een Product vooraf bestelt, en/of een Gepersonaliseerd product bestelt, de betrokken prijs die op de Website getoond wordt en in de rubriek van het Winkelkarretje weergegeven wordt, vooraf aangerekend wordt aan de Klant op het ogenblik van de ontvangst van de bevestigingsmail, zoals bepaald in onderstaande sectie 4.2, hoewel het Vooraf besteld product en het Gepersonaliseerde product op dat ogenblik nog niet klaar zijn voor verzending.

Het Vooraf besteld product en het Gepersonaliseerd product worden aan de Klant geleverd tegen de betrokken geschatte datum die vermeld wordt op de pagina van de Productbeschrijving.

Als de Bestelling die door de Klant geplaatst werd, naast de al voorradige producten, ook één of meer Vooraf bestelde Producten en/of Gepersonaliseerde Producten bevat, worden alle betrokken prijzen die verband houden met die Bestelling vooraf aan de Klant aangerekend op het tijdstip van ontvangst van de bevestigingsmail, zelfs als die Vooraf bestelde en Gepersonaliseerde producten op de betrokken geschatte leveringsdata geleverd worden die vermeld worden op de pagina van de Productbeschrijving.

3.14. Voor verdere preciseringen die verband houden met de betaling, levering en bevestiging van de Vooraf bestelde producten en van de Gepersonaliseerde producten, wordt verwezen naar de betrokken secties hieronder.

3.15. De Klant aanvaardt dat, naast wat in het bijzonder hierin wordt bepaald voor de Vooraf bestelde producten en voor de Gepersonaliseerde producten, de andere secties van deze Algemene Verkoopvoorwaarden ook zullen gelden voor de Vooraf bestelde producten en voor de Gepersonaliseerde producten.

4. Uitvoering van het contract

4.1. Na bevestiging van de Bestelling wordt de Bestelling ter verwerking naar PRADA verstuurd en kan deze niet meer worden aangepast.

De Bestelling die is geplaatst door de Klant wordt verwerkt door PRADA en dit pas als het volledige aankoopproces naar behoren is voltooid, zonder enige fout gemeld door de Website.

Na het plaatsen van de Bestelling zal de Klant onmiddellijk een e-mail ontvangen waarin wordt bevestigd dat PRADA de Bestelling heeft ontvangen.

4.2. Het contract door en tussen PRADA en de Klant wordt uitgevoerd nadat de Klant een of meer bevestigingsmails heeft ontvangen van PRADA (hierna aangeduid als de "Bevestigingsmail").

De Bevestigingsmail zal worden verstuurd naar het adres opgegeven door de Klant op het bestelformulier en zal de relevante bevestiging bevatten evenals een samenvatting van de algemene verkoopvoorwaarden zoals: de Productbeschrijving en de belangrijkste kenmerken ervan, de totale orderprijs, waaronder verzendkosten, het adres voor klachten, informatie over diensten na de aankoop, en over het herroepingsrecht van de Klant en de uitvoering ervan.

4.3. PRADA behoudt zich het recht voor om in de volgende gevallen de Bestelling, die is geplaatst door de Klant, te annuleren:

a)  de Producten die zijn opgenomen in de Bestelling zijn niet op voorraad ongeacht wat geldt voor de Vooraf bestelde producten;
b)  er is een geschil tussen PRADA en de Klant met betrekking tot een eerdere Bestelling;
c)  de Klant heeft meerdere malen de Algemene Verkoopvoorwaarden geschonden of is de daaruit voortvloeiende verplichtingen niet nagekomen;
d)  het is bekend geworden dat de Klant de Producten aanschaft om ze door te verkopen of om ze te verkopen voor commerciële of professionele doeleinden;
e)  de Klant is betrokken bij, of wordt verdacht betrokken te zijn bij illegale of frauduleuze praktijken.

In dergelijke gevallen zal PRADA de Klant per e-mail binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van de Bestelling, in kennis stellen van de annulering van de ontvangen Bestelling. In een dergelijk geval zal er geen Bestelling geacht te zijn aanvaard door PRADA.

4.4. In het geval van een gedeeltelijke beschikbaarheid van de Producten, zal de Klant, als hij de optie heeft gekozen om de volledige bestelling als een geheel te ontvangen, gevraagd worden of hij/zij ofwel de Producten wil ontvangen die voorradig zijn, ofwel de Bestelling volledig wil annuleren. Indien de annulering slechts gedeeltelijk is, zal de Klant alleen worden gefactureerd voor de prijs van de Producten die daadwerkelijk zijn gekocht.

De Klant aanvaardt om alleen de voorradige Producten te ontvangen, tenzij hij/zij op de Website de optie heeft gekozen om de Volledige Bestelling als een geheel te ontvangen.

5. Prijs en betaalmethode

5.1. De prijzen van alle Producten aangeboden op de Website, zijn inclusief btw.

5.2. De betreffende prijzen worden uitgedrukt in euro’s (EUR).

5.3. De totale prijs weergegeven in de Winkelmand is inclusief de mogelijk toepasselijke verzendkosten, die afzonderlijk worden aangeduid.

In ieder geval zal PRADA de uitdrukkelijke toestemming van de Klant vragen om enige aanvullende kosten te factureren.

5.4. De prijzen die worden weergegeven op de Website en in het Winkelmand-gedeelte, worden na bevestiging van de Bestelling door de Klant door te klikken op de Koopknop, gefactureerd aan de Klant, mits de Producten op dat moment op voorraad zijn met uitzondering van de Bestelling die Vooraf bestelde Producten bevat en/of de Gepersonaliseerde producten, waarvoor dan het betrokken bedrag vooraf zal worden aangerekend volgens de volgende clausule 5.6, zelfs als ze dat moment nog niet klaar zijn om verzonden te worden.

PRADA behoudt zich het recht voor om de prijzen van de op de Website aangeboden Producten te allen tijde en zonder kennisgeving te wijzigen.

5.5. PRADA aanvaardt uitsluitend creditcards en andere betaalmethoden die uitdrukkelijk worden aangegeven op de Website.

5.6. In het geval van creditcardbetalingen bevestigt en garandeert de Klant dat hij/zij de eigenaar is van de creditcard die wordt gebruikt voor de aankoop alsook de nauwkeurigheid van de relevante gegevens die zijn ingevoerd op het moment van de aankoop, zoals: creditcardnummer, vervaldatum en, indien van toepassing, de beveiligingscode.

Transactiebedragen worden slechts na de volgende handelingen gefactureerd aan de Klant:

(i) de verificatie van de creditcardgegevens, (ii) ontvangst van de incasso door het bedrijf dat de door de Klant gebruikte creditcard heeft uitgegeven en (iii) PRADA's bevestiging dat het product op voorraad is en, in ieder geval, nadat de Bestelling gereed is om te worden verwerkt.

Er wordt geen bedrag gefactureerd op het moment dat de Bestelling wordt geplaatst.

Zowel voor de Bestellingen die alleen Vooraf bestelde producten of Gepersonaliseerde producten bevatten als voor de Bestellingen die ook Vooraf bestelde producten en/of Gepersonaliseerde producten bevatten, zal het totale bedrag van de verrichting aangerekend voor alle producten- met name al die Producten die op dat ogenblik al voorradig zijn, en de Vooraf bestelde producten/en of de Gepersonaliseerde producten die op dat ogenblik nog niet klaar zijn om verzonden te worden– op het ogenblik van de bevestigingsmail.

5.7. In het geval van betalingen via andere betalingsdienstaanbieders bevestigt en garandeert de Klant dat hij/zij de eigenaar is van de rekening die wordt gebruikt voor de aankoop.

Klanten worden slechts gefactureerd voor de relevante transactiebedragen na ontvangst van de Bevestigingse-mail van PRADA.

5.8. De aangeschafte Producten worden alleen verzonden na betaling van het door de Klant verschuldigde bedrag.

In het geval de Klant om welke reden dan ook niet kan worden gefactureerd voor de verschuldigde bedragen, zal het verkoopproces automatisch worden beëindigd en de verkoop geannuleerd en de Klant zal hiervan onmiddellijk en dienovereenkomstig in kennis worden gesteld.

5.9. In het geval een of meer Producten niet op voorraad zijn en de Klant heeft besloten de bestelling niet volledig te annuleren, zal hij/zij gefactureerd worden voor de prijs van de beschikbare Producten en de mogelijke gerelateerde verzendkosten.

6. Levering

6.1. De Klanten zullen de Producten afzonderlijk ontvangen zodra ze klaar zijn voor verzending, tenzij de Klant op de Website de optie heeft gekozen om de volledige Bestelling als één verzending te ontvangen. De Producten worden geleverd aan het adres opgegeven door de Klant op de Bestelling. De Klant zal na levering van de Producten om zijn/haar handtekening worden gevraagd.

6.2. Om veiligheidsredenen zal PRADA geen bestellingen verwerken die een postbus als afleveradres hebben en geen bestellingen accepteren waarbij het niet mogelijk is om de natuurlijke persoon te identificeren die de ontvanger van de bestelling zou zijn en het bijbehorende adres.

6.3. De producten die te koop worden aangeboden op de Website mogen alleen geleverd worden op de adressen in de bovengenoemde landen (deel 1.3). Gelet op het voorgaande zal iedere Bestelling met een afleveradres buiten deze landen automatisch worden geweigerd tijdens de verwerking van de Bestelling.

6.4. In het geval de Klant onderworpen is aan de toepassing van verzendkosten, zullen dergelijke kosten uitdrukkelijk worden aangegeven en afzonderlijk worden vermeld van alle andere kosten of uitgaven zodra de Bestelling is voltooid en voordat op de Koopknop wordt gedrukt.

6.5. In overeenstemming met de huidig geldende, toepasselijke wetten, is de termijn waarin PRADA verplicht is de aangeschafte Producten te leveren, , dertig (30) dagen vanaf de datum van uitvoering van het contract, met uitzondering van gevallen van overmacht.

In elk geval waar de betrokken Bestelling naar de Vooraf bestelde Producten en/of de Gepersonaliseerde producten verwijst, zal de leveringsdatum meer dan 30 (dertig) dagen bedragen en zal PRADA deze Producten leveren op de geschatte leveringsdata of tijdens de geschatte leveringsperiode die met de Klant werd overeengekomen, zoals die aan de klant getoond wordt op de pagina van de Productbeschrijving.

6.6. In het geval PRADA de bestelde Producten niet binnen bovenstaande termijn levert, mag de Klant verzoeken dat PRADA dergelijke Producten levert binnen een aanvullende termijn die gepast is gezien de omstandigheden, in overeenstemming met de toepasselijke en geldende wetten.

6.7. PRADA heeft het recht om de Bestelling te verdelen in meerdere zendingen, overeenkomstig de beschikbaarheid van de Producten voor levering en de Klant zal de Producten afzonderlijk ontvangen na hun beschikbaarheid om verzonden te worden, tenzij hij/zij op de Website de optie heeft gekozen om de Bestelling als een geheel te ontvangen PRADA kan de Klant mogelijk de Klant factureren voor de Producten op het moment dat ze verzonden worden of in een enkele betaling.

6.8. Zodra het aangeschafte Product is verzonden, ontvangt de Klant een e-mail op het adres dat is doorgegeven op de Bestelling. Een dergelijke e-mail bevat een trackingscode en een unieke link waarmee de Klant de verzending in realtime kan volgen.

De Klantenservice van PRADA biedt de nodige hulp bij mogelijke problemen met betrekking tot de levering. Klanten kunnen via e-mail contact opnemen met de Klantenservice van PRADA op: client.service.eu@prada.com.

6.9. Behalve levering door een koerier kan de Klant een verzoek indienen om de aangeschafte Producten direct bij een winkel op te halen, welke geselecteerd kan worden op de Website op het moment van de aankoop, voor zover de betrokken Bestelling geen vooraf Bestelde producten en/of Gepersonaliseerde producten bevat. In het geval de Klant de Producten niet ophaalt binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de e-mail waarin wordt vermeld dat het Product gereed staat om opgehaald te worden kan de verkoop worden geannuleerd door PRADA. In een dergelijk geval zal de Klant per e-mail in kennis worden gesteld van een dergelijke annulering en ontvangt hij/zij een restitutie van de reeds betaalde bedragen.

6.10. De Klant draagt het risico van verlies van of schade aan de Producten vanaf het moment dat hij/zij, of een derde partij, anders dan de koerier, aangewezen door de Klant dergelijke Producten concreet in bezit neemt.

Echter, in het geval dat het verlies van of schade aan het Product plaatsvindt voorafgaand aan de fysieke levering aan de Klant of een derde partij aangewezen door de Klant, zal PRADA de reeds betaalde bedragen aan Klant restitueren.

7. Productconformiteit

7.1. De Klant heeft recht op conformiteit, hetgeen betekent dat de Producten overeenkomen met de afspraak en de redelijke verwachtingen van de Klant. Op het moment van levering is de Klant verplicht om de Producten te controleren om zich ervan te verzekeren dat ze overeenkomen met de bestelde artikelen en dat er geen sprake is van productiefouten of een gebrek aan conformiteit. De verkoop van "PRADA" Producten is onderhevig aan de wettelijke garanties die worden verleend op grond van de toepasselijke wetten, evenals aanvullende contractuele garanties die mogelijkerwijs worden verleend aan de Klant.

7.2. Indien er sprake is van een productiefout of gebrek aan conformiteit, heeft de Klant het recht om te eisen dat de productconformiteit kosteloos wordt hersteld, hetzij door reparatie of vervanging van het Product, tenzij de geëiste oplossing wezenlijk onmogelijk is of te bezwaarlijk is vergeleken met een andere oplossing. In elk van dergelijke gevallen voorzien in de wet kan de Klant een passende korting in de prijs verzoeken of de beëindiging van het contract en de daaropvolgende restitutie van de reeds betaalde aankoopprijs. Het is wel te verstaan dat de Klant dergelijk recht zal verliezen indien hij/zij PRADA niet binnen twee (2) maanden vanaf de datum waarop het defect werd ontdekt in kennis heeft gesteld van een dergelijk gebrek aan conformiteit. In ieder geval mogen procedures gericht op het vorderen van gebreken van de producten uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank, binnen vierentwintig (24) maanden na levering van het betreffende product.

7.3. Om productgebreken en -tekortkomingen te melden en om een van bovenstaande rechtsmiddelen te eisen, kunnen Klanten contact opnemen met de PRADA-adressen hieronder vermeld in hoofdstuk 11.

8. Retourzendingen en restituties - Herroeping

8.1. De Klant heeft het recht om binnen veertien (14) dagen vanaf levering of ophaling van de Producten af te zien van het contract, behalve voor de Gepersonaliseerde producten. Voor gedeeltelijke Bestellingen zal de relevante termijn beginnen op de dag van levering of ophaling van het laatste Product.

8.2. Om het herroepingsrecht te kunnen uitoefenen, mogen Klanten - maar zijn hiertoe niet verplicht - het aangewezen formulier gebruiken welke te vinden is in het gedeelte "Retourzendingen" op de Website of direct in het gedeelte "Mijn Account" indien de betreffende Klant geregistreerd staat op de Website. Hiertoe dienen Klanten (i) het online formulier in te vullen met de vereiste informatie, (ii) op het pakket de label te plakken met het betreffende retouradres, (iii) een herroepingsverzoek aan te vragen bij de koerier aangewezen door PRADA door een e-mail te versturen naar prada.it@dhl.com met een kopie naar client.service.eu@prada.com, met vermelding van het adres, telefoonnummer en de geselecteerde afhaaldatum van het pakket, welke datum moet worden bevestigd door de koerier.

Een formulier met de instructies voor productretourneringen wordt meegeleverd met ieder pakket met de aangeschafte Producten.

8.3. In het geval de Klant voldoet aan de procedure uiteengezet in de voorgaande alinea, zal de koerier die is aangewezen door PRADA het te retourneren pakket met de Producten ophalen, zonder kosten voor de Klant.

Echter indien de Klant niet voldoet aan een dergelijke procedure worden de retourkosten en enige aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade of vertraging in de levering gedragen door de Klant.

8.4. De Klant kan ook in kennis worden gesteld van het adres waarop de Producten dienen te worden geretourneerd, door contact op te nemen met PRADA op het volgende e-mail adres: client.service.eu@prada.com.

8.5. De Klant verbindt zich ertoe de Producten waarvoor hij/zij de relevante herroepingsrechten heeft uitgeoefend, onverwijld te retourneren, in ieder geval binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop de uitoefening van het herroepingsrecht wordt gemeld aan PRADA.

8.6. Producten dienen in goede staat te worden geretourneerd. De Klant moet er derhalve voor zorgen dat de Producten intact en volledig zijn, dat ze op geen enkele manier zijn beschadigd en worden geretourneerd in hun originele verpakking, met de etiketten waarmee ze werden ontvangen.

Als een product werd geleverd met een beveiliging, wordt de teruggave van dit Product niet aanvaard als de originele beveiliging werd verwijderd, verbroken of beschadigd. De Klant wordt er ook op gewezen dat, gelet op redenen van veiligheid, hygiëne en gezondheid, parfums niet teruggegeven kunnen worden als het cellofaanzegel werd verbroken en de originele verpakking werd geopend, beschadigd, gewijzigd of verwijderd.

PRADA behoudt zich het recht voor om retourzending van Producten te weigeren welke zijn beschadigd, versleten, bevlekt of in een toestand lijken te zijn waarbij duidelijk is dat ze zijn gebruikt voor doeleinden anders dan welke strikt noodzakelijk zijn om de aard en eigenschappen van het aangeschafte Product te bevestigen.

In het geval een retourzending wordt geweigerd zal PRADA een speciale kennisgeving sturen aan de Klant en zal zij niet verder gaan met het crediteren van het door de Klant betaalde bedrag, met behoud van het recht om schadevergoeding te vorderen voor schade die te wijten is aan het gedrag van de Klant.

8.7. PRADA zal alle verschuldigde bedragen voor de geretourneerde Producten onverwijld restitueren en in ieder geval binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop PRADA kennis krijgt van de uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant.

In ieder geval behoudt PRADA zich het recht voor om de restitutie in te houden, hetzij tot ontvangst van het Product of tot ontvangst van het bewijs dat de Klant het product heeft geretourneerd, naargelang wat zich het eerst voordoet.

De voorgenoemde restitutie wordt verricht door het door de Klant betaalde bedrag te crediteren via dezelfde betaalmethode welke is gebruikt voor de aankoop, tenzij anders uitdrukkelijk wordt bepaald door de Klant en op voorwaarde dat geen kosten worden opgelopen als gevolg van de restitutie.

PRADA stelt de Klant per e-mail in kennis van de restitutie van het bedrag.

8.8. PRADA is niet verplicht om de leveringskosten van de Producten te restitueren in het geval de Klant specifiek een leveringsmethode heeft gekozen die afwijkt van de standaardlevering aangeboden door PRADA.

8.9. Het retour zenden van Producten op grond van dit hoofdstuk is uitsluitend toegestaan ten aanzien van de aankopen gedaan op de Website of door andere manieren van verkoop of afstand.

8.10. Rekening houdend met het feit dat Gepersonaliseerde Producten een vorm van producten zijn die voortdurend gewijzigd worden, en speciaal voor de Klant gepersonaliseerd worden op basis van een individuele keuze van of beslissing door de Klant, en met het feit dat hun originele vervaardiging op geen enkele wijze kan worden hersteld, kan het recht op retour niet worden uitgeoefend door de Klant met betrekking tot Gepersonaliseerde producten. De bepalingen die deze sectie 8 bevat zullen dienovereenkomstig niet van toepassing zijn op het Gepersonaliseerde product, met dien verstande dat de uitsluiting van de Gepersonaliseerde producten van het herroepingsrecht van de Klant, de toepassing van de wettelijke garanties, die bepaald worden in sectie 7 hierboven, ook op die Producten, niet zal beïnvloeden.

9. Productauthenticiteit en intellectuele eigendomsrechten

9.1. PRADA garandeert de authenticiteit en hoge kwaliteit van alle Producten die te koop worden aangeboden op de Website.

9.2. Het "PRADA" handelsmerk, evenals de beeldmerken en niet-beeldmerken en, meer algemeen, alle andere handelsmerken, illustraties, afbeeldingen en logo’s die te vinden zijn op de "PRADA" producten, relevante accessoires en/of verpakking, hetzij geregistreerd of niet, zijn en blijven het exclusieve eigendom van de PRADA Group. De volledige of gedeeltelijke reproductie, aanpassing, manipulatie of het gebruik van dergelijke handelsmerken, illustraties, afbeeldingen en logo's, om welke reden dan ook, en op iedere ondersteuning, is strikt verboden.

10. Geschillen

10.1. De Algemene Verkoopvoorwaarden hiervan zijn onderworpen aan het Nederlands recht en zullen dienovereenkomstig worden opgevat, zonder afbreuk te doen aan enige andere bepaling van dwingend recht die gunstiger is voor de Klant, welke geldt in het land van verblijf van de Klant. De Klant kan kiezen voor een van de buitenrechtelijke schikkingsprocedures aangeboden op grond van de toepasselijke en geldende wetten, zoals het platform geboden door de Europese Commissie, beschikbaar op de website http://ec.europa.eu/odr.

11. Contactgegevens

11.1. Voor klachten, aanvullende informatie of hulp met betrekking tot de Website of het aankoopproces en in ieder geval, voor enig verzoek tot informatie en/of toelichting ten aanzien van de Algemene Verkoopvoorwaarden hiervan, kunnen Klanten een e-mail sturen naar het volgende adres: client.service.eu@prada.com of contact opnemen met de E-commerce Klantenservice, Prada S.p.A., Via Orobia nr. 3, 20139 Milaan, Italië, of ons internationale tolvrije nummer 00800 800 PRADA - 00800 800 77232 bellen.

Laatst bijgewerkt: 20 februari 2019.

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

1. Introduction

1.1. The sale of "Prada" branded products executed remotely through this site (hereinafter referred to as the "Website") is governed by the following General Terms and Conditions of Sale.

The products offered on the Website are sold directly by PRADA Netherlands BV (hereinafter referred to as "PRADA"). PRADA is a company incorporated under Dutch law, with registered office at Nieuwezijds Voorburgwal 104-108, 1012 SG Amsterdam, The Netherlands, tax code 808761729 and VAT no. NL808761729B01, registered in the Business Register of the Chamber of Commerce under number 34131529.

1.2. The use of the remote sale service governed by the General Terms and Conditions of Sale hereof is exclusively reserved to consumers (hereinafter referred to individually as "Customer" or, collectively, "Customers") meaning natural persons acting for purposes not related to the business, entrepreneurial, artisanal or professional activities possibly carried out, over the age of 18 (or, if younger, authorised by their legal representative).

The resale or transfer of the products purchased on the Website for any commercial or professional purpose whatsoever is expressly prohibited.

1.3. The products offered for sale on the Website may only be delivered to an address in The Netherlands.

1.4. The languages used to execute the sale contract through the Website hereof are: Dutch and English.

1.5. The General Terms and Conditions of Sale hereof are published on the Website for Customers’ information, storage and reproduction purposes, in compliance with the applicable laws currently into force.

1.6. The purchase of the products is exclusively governed by the General Terms and Conditions of Sale published on the Website and into force at the time of the relevant purchase.

PRADA reserves the right to amend and/or integrate the General Terms and Conditions of Sale hereof at any time.

Any amendments and/or integrations shall only be effective in respect of purchases made after the date the new version of the General Terms and Conditions of Sale is published.

The replacement of the General Terms and Conditions of Sale hereof with a new version automatically implies the non-applicability, ineffectiveness and non-enforceability of the former version with respect to purchases made after such previous version is removed from the Website, also in the event such General Terms and Conditions of Sale are in any way accessible and/or available to the general public through other internet websites other than the one indicated above.

2. Product availability

2.1. The Customer acknowledges that the products offered by PRADA on the Website (hereinafter referred to as the "Products") are limited in number and he/she is therefore aware that PRADA shall need to check their availability at the time of the purchase.

2.2. Occasionally the availability of certain Products may incur inconveniences. In such circumstances, PRADA shall inform the Customer promptly (and in any case within the deadlines specified below) by email that the order placed has been cancelled.

In the event the order is only partially available, the Customer will be informed about that. However, the Customer agrees and accepts to receive only the Products available, unless he/she has selected on the Website the option to receive the entire order as a whole. In such case the Customer will be asked if he/she either wishes to receive the Products that are available or fully cancel the order.

2.3. PRADA reserves the right to vary the articles sold on the Website at any time, without any notice.

3. Purchasing process

3.1. Each Product offered for sale on the Website can be viewed by following a dedicated link displaying the article's photographic images, unit price, colours and sizes (if applicable). For those Products expressly marked on the Website as "Pre Order" or as "Pre Ordered Product" or as "Personalized Products" being not yet ready to be shipped, the relevant dedicated link will also show the relevant estimated delivery date.

3.2. The Customer may purchase one or more Products, for a maximum of 4 units per Product, except as provided for certain types of Products. PRADA reserves the right to vary at any time the limitations to the number of Products that can be purchased through the Website.

3.3. The Products selected by the Customer shall be placed into a special section (hereinafter referred to as the "Shopping Bag").

A description of the Products, including measures or sizes (if applicable), together with one or more photographic images in digital format clearly showing the Products, shall be included in the Customer's Shopping Bag.

3.4. Although PRADA constantly takes steps to ensure that the photographs displayed on the Website accurately reflect the original products, there may be some discrepancies due to the technical characteristics and colour resolution of the device used by the Customer. As a result, PRADA shall not be responsible for any possible inadequacy of the graphic representations of the Products displayed on the Website if due to the above technical reasons.

3.5. To view the Products selected and the total price of the purchase order, please visit the Shopping Bag page.

Before confirming the relevant order (hereafter referred to as the "Order"), the Customer is required to check the accuracy of the contents of the Shopping Bag and fill in the Order form in accordance with the instructions provided on the Website.

3.6. The purchasing process is completed as soon as the Customer presses the relevant final Order confirmation button (hereinafter referred to as the "Buy Button"), thereby validating his/her Order, which will be directly submitted to PRADA.

After pressing the Buy Button, the contents of the Order may no longer be modified by the Customer.

3.7. Before confirming the Order, the Customer is required to confirm that he/she has read and accepted the General Terms and Conditions of Sale hereof. At the end of the purchasing process, it is advisable that the Customer save or print off the General Terms and Conditions of Sale.

3.8. The purchasing process must be fully completed; failure to do so entails that the Order cannot be submitted to PRADA.

3.9. Each Order and the Customer’s data required for the purchase shall be stored by PRADA for the time period provided for and in compliance with the applicable laws currently into force.

Any use of the Customer's data for purposes other than the purchase shall be subject to the relevant Customer’s prior and express consent pursuant to the conditions set forth in the "privacy policy statement" published on the Website.

3.10. Customers who have registered to log in the reserved area of the Website may check their Order status by logging in such area and accessing the ‘My Orders’ page.

3.11. The Customer is aware that he/she is responsible for the accuracy and truthfulness of any data entered on the Website or otherwise used at the time of the purchase.

3.12. The Customer is aware that on the Website he/she may have also the opportunity:

  • to pre-order a selection of Products before their commercial launch or distribution and placement in the market, and
  • to order Products which he/she wishes to permanently personalize by adding non-removable customizations according to the modalities indicated on the Website (by way of example through hot stamping).

The Customer acknowledges that such Products are not yet available for the delivery at the time of the submitting of the relevant Order. The Products which may be pre-ordered by the Customers are clearly identified and marked on the Website through the wording "Pre Order" or "Pre Ordered Product", and the Products which may be personalized by the Customers are clearly identified and marked on the Website through the wording "Personalized Products".

3.13. The Customer acknowledges and agrees that if he/she pre orders a Product, and/or orders a Personalized Product the relevant price shown on the Website and displayed in the Shopping Bag section shall be charged in advance to the Customer at the moment of the receipt of the Confirmation Email, as defined in the below section 4.2, although the Pre Ordered Product and the Personalized Product are not ready to be shipped at that moment.

The Pre Ordered Product and the Personalized Product will be delivered to the Customer within the relevant estimated date specified in the Product page description.

In case the Order sent by the Customer contains also one or more Pre Ordered Products and/or Personalized Products in addition to the Products already available, all the relevant prices related to such Order shall be charged in advance to the Customer at the moment of the receipt of the Confirmation Email, even if such Pre Ordered and Personalized Products will be delivered at the relevant estimated delivery dates specified in the Product pages description.

3.14. Any further specification related to the payment, delivery and confirmation of the Pre Ordered Products and of the Personalized Products are referred below in the respective sections.

3.15. The Customer acknowledges and agrees that, except for what is specifically provided herein for the Pre Ordered Products and for the Personalized Products, the other sections of these General Terms and Conditions of Sale hereof will apply also to the Pre Ordered Products and to the Personalized Products.

4. Execution of contract

4.1. Upon confirmation of the Order, the Order is submitted to PRADA for processing and cannot be further modified.

The Order placed by the Customer shall be processed by PRADA only if the entire purchasing process has been duly completed, without any error being reported by the Website.

After placing the Order, the Customer will receive without undue delay an e-mail acknowledging that PRADA has received the Order.

4.2. The contract by and between PRADA and the Customer shall be executed after the Customer receives one or more confirmation emails from PRADA (hereinafter referred to as the "Confirmation Email").

The Confirmation Email shall be sent to the address indicated by the Customer in the order form and shall set forth the relevant confirmation and a summary of the terms and conditions of the sale, such as: the Product's description and main features, the total order price, including any shipping costs, the address for complaints, information on after-sale services, on the Customer’s right of withdrawal and its exercise.

4.3. PRADA reserves the right to cancel the Order placed by a Customer in the following events:

a)  the Products included in the Order are unavailable notwithstanding what is applicable to Pre-ordered Products ;
b)  there is a dispute between PRADA and the Customer relating to a previous Order;
c)  the Customer breached the General Terms and Conditions of Sale on previous occasions or has not fulfilled his/her obligations arising therefrom;
d)  it emerged that the Customer is purchasing the Products in order to resell them or sell them for commercial or professional purposes;
e)  the Customer has been involved in, or is suspected of, illegal or fraudulent activities.

In such events, PRADA shall inform the Customer by email, within 30 (thirty) days from the date of receipt of the Order, of the cancellation of the Order received. In such case, no Order shall be deemed to have been accepted by PRADA.

4.4. In the event of partial availability of the Products, if the Customer has selected the option to receive the entire Order as a whole, he/she will be asked if he/she either wishes to receive the Products that are available or fully cancel the Order. If the cancellation is only partial, the Customer shall only be charged for the price of the Products actually purchased.

The Customer agrees and accepts to receive only the Products available, unless he/she has selected on the Website the option to receive the entire Order as a whole.

5. Price and Method of Payment

5.1. The prices of all Products offered for sale on the Website are inclusive of VAT.

5.2. The relevant prices shall be shown in Euro (EUR).

5.3. The total price displayed in the Shopping Bag includes shipping costs possibly applicable, which shall be indicated separately.

In any event, PRADA shall seek the Customer’s express consent to charge any additional cost.

5.4. The prices shown on the Website and displayed in the Shopping Bag section upon confirmation by the Customer of the Order by pressing the Buy Button, shall be charged to the Customer, provided that the Products ordered are available in that moment, except for the Order containing Pre Ordered Products and/or the Personalized Products for which the relevant amount shall be charged in advance according to the following clause 5.6, even if they are not yet ready to be shipped at that moment.

PRADA reserves the right to modify the prices of the Products offered for sale on the Website at any time and without notice.

5.5. PRADA only accepts credit cards and the other payment methods expressly indicated on the Website.

5.6. For the purposes of credit card payments, the Customer confirms and warrants that he/she is the owner of the credit card used for the purchase and the accuracy of all the relevant data entered at the time of purchase, such as: credit card number, expiry date and, if applicable, the security code.

Transaction amounts shall be charged to the Customer only following:

(i) the verification of the credit card data, (ii) receipt from the company issuing the credit card used by the Customer of the debit authorisation, and (iii) PRADA's confirmation that the product is available and, in any event, after the Order is ready to be processed.

Both for the Orders containing only Pre Ordered Products or Personalized Products and for the Orders containing also Pre Ordered Products and/or Personalized Products the total transaction amount will be charged for all Products – namely all those Products already available at that moment, and the Pre Ordered Products and/or the Personalized Products not yet ready to be shipped at that moment - at the moment of the Confirmation Email.

No amount will be charged at the time of submission of the Order.

5.7. For the purposes of payment through other payment service providers, the Customer confirms and warrants that he/she is the owner of the account used for the purchase.

Customers shall only be charged the relevant transaction amounts after receipt of the Confirmation Email from PRADA.

5.8. The purchased Products shall only be shipped after due payment of the amount owed by the Customer.

In the event the Customer cannot be charged the amounts due for any reason whatsoever, the sale process shall be automatically terminated and the sale cancelled, and the Customer shall be subsequently notified accordingly.

5.9. In the event one or more Products are unavailable and the Customer has decided not to fully cancel the order, he/she shall only be charged the price of the available Products and the possible related shipping costs.

6. Delivery

6.1. The Customers will receive the Products separately as soon as they are ready for shipping, unless the Customer has selected on the Website the option to receive the entire Order as one shipment. The Products shall be delivered to the address indicated by the Customer in the Order. The Customer's signature shall be requested upon delivery of the Products.

6.2. For security reasons, PRADA shall not process any order addressed to a post office box or accept any order that does not allow to identify the natural person held to be the recipient of the order and the relevant address.

6.3. The Products offered for sale on the Website may only be delivered to addresses in the countries indicated above (section 1.3). In light of the foregoing, any Order entailing delivery outside of these countries shall be automatically rejected upon processing of the Order.

6.4. In the event the Customer is subject to the application of shipping costs, such costs shall be indicated expressly and separately from any other cost or expense upon completion of the filling in of the Order and prior to pressing the Buy Button.

6.5. In compliance with the applicable laws currently into force, the term within which PRADA is required to deliver the Products purchased is 30 (thirty) days of the date of execution of the contract, with the exception of events of force majeure.

In every case in which the relevant Order refers to the Pre Ordered Products and/or the Personalized Products, the delivery date shall be longer than 30 days and PRADA shall deliver these Products at the estimated delivery dates or during the estimated delivery period agreed upon with the Customer, as shown to the Customer in the Product page description.

6.6. In the event PRADA does not deliver the Products ordered within the above term, the Customer may request that PRADA delivers such Products within an additional term adequate to the circumstances, in accordance with the applicable laws currently into force.

6.7. PRADA shall have the right to split the Order into multiple shipments, according to the availability of the Products for delivery, and the Customer will receive the Products separately upon their availability to be shipped, unless he/she has selected on the Website the option to receive the Order as a whole. PRADA may either charge the Customer for the Products as and when these are shipped or as a single payment.

6.8. As soon as the purchased Product is shipped, the Customer shall receive an email to the address indicated in the Order. Such email shall contain a shipment tracking code and an exclusive link that will allow the Customer to real-time monitor the delivery.

PRADA's Client Service shall provide the assistance required for any potential problem relating to the delivery. Customers may contact PRADA's Client Service by email at: client.service.eu@prada.com.

6.9. Alternatively to the delivery by courier, the Customer may request to collect the Products purchased directly from a store which may be selected on the Website at the time of the purchase, provided that the relevant Order does not contain any Pre Ordered Products and/or any Personalized Products. In the event the Customer does not collect the Products within 30 (thirty) days of receipt of the email informing him/her that the Product is available for collection, the sale may be cancelled by PRADA. In such case, the Customer shall be informed by email of such cancellation and shall be refunded any amounts already paid.

6.10. The Customer shall bear the risk of loss or damage to the Products from the moment in which he/she, or a third party appointed by the Customer and other than the carrier, physically takes possession of such Products.

In the event, on the other hand, the loss or damage to the Product occurs prior to the physical delivery to the Customer or a third party appointed by the Customer, PRADA shall refund the Customer any amounts already paid.

7. Product Conformity

7.1. The Customer is entitled to conformity, meaning that the Products comply with the agreement and the reasonable expectations of the Customer. At the time of delivery, the Customer is required to check the Products in order to ascertain that they match the articles ordered and that they do not show any manufacturing defects or lack of conformity. The sale of "PRADA" Products is subject to the legal guarantees provided for under the applicable laws, as well as to any additional contractual warranties possibly provided to the Customer.

7.2. In the event of existence of manufacturing defects or lack of conformity, the Customer shall be entitled to demand that the products conformity be restored either through fixing or replacement of the Product, free of charge, unless the remedy demanded is objectively impossible or excessively onerous compared to the other remedy. If any of the cases provided for by the law applies, the Customer may request a congruous reduction in price or the termination of the contract and subsequent refund of the purchase price paid. It is understood that the Customer shall lose such right if he/she does not notify to PRADA the lack of conformity of the Product within 2 (two) months of the date the defect was discovered. In any event, actions aimed to claim defects of the products can only be brought to court within 24 (twenty-four) months of the delivery of the relevant product.

7.3. In order to notify the existence of product defects and lacks and to demand one of the remedies listed above, Customers may contact PRADA addresses indicated in section 11 below.

8. Returns and refunds - Withdrawal

8.1. The Customer has the right to withdraw from the contract within 14 (fourteen) days of the delivery or collection of the Products, except for the Personalized Products. For split Orders, the relevant term shall begin on the day of delivery or collection of the latest Product.

8.2. In order to exercise the right of withdrawal, Customers may - but are not obliged to- use the specific form accessible in the "Returns" section of the Website or directly in the "My Account" section if the relevant Customer is registered on the Website. To this end, Customers should (i) fill in the online form with the information required, (ii) apply on the parcel the sticker with the return address found therein, (iii) prompt a withdrawal request to the courier appointed by PRADA by sending an email to prada.it@dhl.com with a copy to client.service.eu@prada.com, specifying the address, telephone number and the selected date of collection of the parcel, such date to be confirmed with the courier.

A form with the instructions for product returns shall be put into each parcel containing the Products purchased.

8.3. In the event the Customer complies with the procedure set forth in the preceding paragraph, the courier appointed by PRADA shall collect the parcel containing the Products to be returned with no charges to the Customer.

If, on the other hand, the Customer does not comply with such procedure, the return costs and any liability for loss, theft, damage or delay in the delivery shall be borne by the Customer.

8.4. The Customer may also be communicated the address the Products must be returned to by contacting PRADA at the following email address: client.service.eu@prada.com.

8.5. The Customer undertakes to return the Products for which he/she has exercised the relevant right of withdrawal without undue delay and, in any case, within 14 (fourteen) days of the date the exercise of the right of withdrawal is notified to PRADA.

8.6. Products must be returned in good condition. The Customer must therefore ensure that the Products are intact and complete, that they are not damaged in any way, and returned in their original packaging, equipped with all the labels they were received with. In case a Product was provided with a security tag, the return of this Product will not be accepted if the original security tag has been removed, broken or damaged. The Customer is also informed that, based on security and hygienic-sanitary reasons, perfumes cannot be returned if the sealing cellophane and the original packaging have been opened, damaged, altered or removed.

PRADA reserves the right to reject the return of such Products that should result to have been damaged, deteriorated, stained or appear to be in a condition that unequivocally shows that they have been used for purposes other than for those verifications by the Customer strictly necessary to ascertain the nature and features of the Product purchased.

In the event the return is rejected, PRADA shall send a specific notice to the Customer and shall consequently not proceed to credit the amount paid by the Customer, reserving as well the right to claim compensation for any damage attributable to the Customer's behaviour.

8.7. PRADA shall refund any amounts due for the Products returned without undue delay and in any case within 14 (fourteen) days from the date on which PRADA becomes aware of the exercise by the Customer of the right of withdrawal.

In any event, PRADA reserves the right to withhold the refund either until receipt of the Product or until proof by the Customer that he/she has returned the product, whichever occurs first.

The aforementioned refund shall be made by crediting the amount paid by the Customer with the same payment method used for the purchase, unless otherwise expressly agreed by the Customer and provided that no costs are incurred as a result of the refund.

PRADA shall inform the Customer by email of refund of the amount.

8.8. PRADA shall not be under the obligation to refund the delivery costs of the Products in the event the Customer has specifically selected a delivery method other than the standard delivery offered by PRADA.

8.9. The return of Products under this section is only permitted in respect of purchases made on the Website or by other means of distance selling.

8.10. In consideration of the fact that the Personalized Products are products permanently modified, and personalized specifically for the Customer, and that their original manufacture cannot in any way be restored, the right of withdrawal cannot be exercised by the Customer in relation to any Personalized Products. Accordingly, the provisions contained in this section 8 will not apply to the Personalized Product, being understood that the exclusion of the Personalized Products from the right of withdrawal will not affect the application of the legal guarantees, provided for in the above section 7, also to such Products.

9. Product authenticity and intellectual property rights

9.1. PRADA warrants the authenticity and high quality of all the Products offered for sale on the Website.

9.2. The "PRADA" trademark, as well as all the figurative and non-figurative marks and, more generally, all the other trademarks, illustrations, images and logos found on the "PRADA" products, relevant accessories and/or packaging, whether registered or not, are and shall remain exclusive property of the PRADA Group. The reproduction, in whole or in part, modification, tampering or use of such trademarks, illustrations, images and logos, for whatever reason and on any support, are strictly forbidden.

10. Disputes

10.1. The General Terms and Conditions of Sale hereof are governed by Dutch law and shall be construed accordingly, without prejudice to any other imperative provision of law more favourable to the Customer applicable in the country of habitual residence of the Customer. The Customer may opt for one of the out-of-court dispute settlement procedures provided for under the applicable laws currently into force, such as the platform provided by the European Commission, available on the website http://ec.europa.eu/odr.

11. Contact details

11.1. For any complaint, additional information or assistance relating to the Website or to the purchasing process and, in any event, for any request for information and/or clarifications in respect of the General Terms and Conditions of Sale hereof, Customers may send an email to the following address: client.service.eu@prada.com or contact the E-commerce Client Service, Prada S.p.A., Via Orobia no. 3, 20139 Milan, Italy, or may call our international toll-free number 00800 800 PRADA - 00800 800 77232.

Last updated: February 20th, 2019

 

OMNICHANNEL SALES

1. Overview

1.1. Any sale of products bearing the Prada Group trademarks (the “Products” or the “Product”) concluded by means of distance sale, including sales subject to Customer approval, shall be governed by these General Terms and Conditions of Sale.
The Products are sold directly by the Prada Group company, located in one of the countries belonging to the European Economic Area, in the United Kingdom or in Switzerland, which is responsible for the sales outlet or commercial structure that manages the sale process of the Products to the consumer (hereinafter referred to as the “Company”) or that delivers the Product, in case of sales subject to approval.
The Company’s details shall be specified in the Purchase Offers, as well as in the delivery note or receipt issued by the sales outlet and in the Confirmation of Sale as defined below.
These General Terms and Conditions of Sale contain important information on the rights and obligations of consumers, as well as the limitations and exclusions applicable to them, and govern the distance sale between the Company and the consumer.

1.2. The use of the distance sale service governed by these General Conditions of Sale is reserved exclusively for consumers (“Customers” or “Customer”) understood as natural persons acting for purposes that are not primarily related to their own commercial, industrial, productive, entrepreneurial, artisan or professional activity, over 18 years of age (or, if under age, having attained legal capacity in accordance with the rules of their country, and/or acting with the consent of or through their legal guardian or authorised by their legal representative), or as legal persons acting for purposes other than resale and, more generally, business purposes.
The resale or transfer for any commercial or professional purposes of the purchased Products is expressly prohibited.

1.3. The Products may only be delivered in the Country hosting the registered office of the Company in which the sales outlet or the commercial structure that manages the relevant sales process is based. The Customer is invited to contact the Client Service to verify whether the Company may also deliver in other territories.

1.4 The languages used for the conclusion of the distance sale contract are: English, Italian, French, German, Spanish and Portuguese.

1.5 These General Terms and Conditions of Sale are made available to the Customer to allow him/her to know, store and reproduce them in accordance with the regulations in force.

1.6 The contract of sale relating to the Products is governed exclusively by the General Terms and Conditions of Sale in force at the time when the Customer makes his/her purchase request, receives the sale proposal, or receives the Products subject to approval pursuant to the regulations in force and in accordance with the procedure set out in Articles 3.1, 3.2 and 3.3.

1.7 “Distance Sale Subject to Approval” means any sale concluded following the Customer’s approval of the Products made available to him/her by the Company within the terms indicated by the Company or, in the absence of approval, following their failure to be returned within the return terms indicated in the Purchase Offer Subject to Approval.

2. Product Availability

2.1. The Customer acknowledges that the Products are limited in number and is therefore aware that the Company must check their availability following receipt of the purchase request by the Customer. The Company will use every reasonable effort to ensure that the availability of the Products is as up to date as possible.

2.2. There may be occasional inconveniences in relation to the availability of certain Products. In such circumstances, the Company will promptly inform the Customer (and in any case within the terms specified below), by email and/or telephone, that his/her purchase request has not been accepted due to the unavailability of the Products, possibly inviting the Customer to confirm his/her request with regard to available Products only.

2.3 The Company reserves the right to change the Products offered for sale at any time, without prior notice.

3. Purchasing procedure

3.1. The Customer’s interest in purchasing the Products is received by the Company by telephone or by other telematic, digital or paper means, or in the shops. Following the indications received from the Customer, the Company will send an email summarising the purchase request (“Purchase Offer”) or, in the case ofDistance Sale Subject to Approval, an email summarising the Products that will be made available to the Customer (“Purchase Offer Subject to Approval” and, together with the Purchase Offer, “Purchase Offers”).
The Purchase Offers shall contain all the pre-contractual information useful for the possible subsequent conclusion of the sale, such as, by way of example, the Company’s details, the description of the Product, the sizes, the colour, the quantity, the price, the right of withdrawal and the modalities for exercising it as well as, in the Purchase Offer Subject to Approval, the compulsory period of time within which the Customer must confirm his/her or her acceptance of all or some of the Products received as well as any other information necessary for the valid execution of the contract according to the applicable mandatory law and, in attachment or by link, the General Terms and Conditions of Sale and the Privacy Policy. The Purchase Offer shall also contain the pay by link to make the payment of the price of the Products that will be collected by the Company upon confirmation of Product availability and of the shipping to Customers. Purchase Offers are for a fixed period of time.
At the end of the period indicated in the Purchase Offer, the Customer may no longer use pay by link and any intention to purchase expressed by the Customer after the expiry of the period will not be considered valid. The Company, therefore, shall not be liable for any change in the price of the Products. In this case, the Customer shall again express to the Company his/her interest in purchasing the Products in accordance with this Article 3.1 and shall receive a new Purchase Offer together with a new payment link.

3.2. The Customer must check the accuracy of the Purchase Offers’ content and report any errors, additions, or changes to their content. The Company will therefore send new Purchase Offers with the changes indicated by the Customer by email.
In the event of a distance sale other than a sale subject to approval, the Customer shall confirm the Purchase Offer directly via the pay by link contained in the Purchase Offer, within the terms indicated therein. Confirmation of the Purchase Offer by the Customer via pay by link shall be construed as an express and unequivocal manifestation of the Customer’s intention to purchase the Products, if available, in accordance with the Purchase Offer received, as well as full acceptance of these General Terms and Conditions of Sale (which must be saved by the Customer) and of all the terms indicated in the Purchase Offer, as well as confirmation by the Customer that he/she has read the Information on the processing of personal data (hereinafter “Purchase Confirmation”).
In the event of a Distance Sale Subject to Approval, the Customer must indicate to the Company his/her approval of all or part of the Products by the date indicated in the Purchase Offer Subject to Approval.

3.3. The purchase is concluded when, upon verification of the availability of the Products, the Customer receives confirmation of the purchase and shipping by the Company.
In the event of a Distance Sale Subject to Approval, the Customer expressly acknowledges the Company’s right to temporarily block an amount in the Customer’s payment card equal to the total price of the Products made available to the Customer, it being understood that no charge will be made for Products returned at the end of the period granted for the expression of satisfaction, without prejudice to the provisions of article 8.12 below.
If the Customer expresses his/her interest in purchasing a Product that is currently unavailable from a sales outlet, the sales outlet will send the Customer a summary of the Products ordered and the relevant prices by email, making available the General Terms and Conditions of Sale and the Privacy Policy.

3.4. The Company will store each Purchase Offer and Purchase Offer Subject to Approval as well as the Customer’s data required for the purchase for the period of time and in accordance with the conditions provided for by the applicable legislation.
The sale of the Products to Customers in accordance with the General Terms and Conditions of Sale implies the processing of the Customers’ personal data by the Company. In particular, the Company shall process the Customer’s personal data in accordance with EU Regulation No. 679/2016 (“GDPR”) and/or any other applicable personal data protection legislation. The purposes and methods of processing are specified in the “Privacy Policy” provided to the Customer.

3.5. The Customer is aware that he/she is responsible for the correctness and truthfulness of all data transmitted to the Company and contained in the Purchase Offers confirmed by the Customer.

4. Execution of the contract

4.1. The contract of sale shall be deemed to have been executed:

a) in the event of a distance sale other than Distance Sale Subject to Approval, when the Customer receives confirmation of the purchase and shipping of the Products (hereinafter referred to as “Confirmation of Sale”).
The Confirmation of Sale will also contain a summary of the purchase conditions, such as: the description of the Products purchased and their main characteristics, the price of the Products and the total price of the order, including any taxes and shipping costs, the address to submit any communications, information on after-sales services, the existence of the right of withdrawal and how to exercise it;
b) in the event of a Distance Sale Subject to Approval, when, and for the Products for which, the Customer communicates to the Company by email his/her satisfaction (hereinafter referred to as “Confirmation of Approval”), or at the expiry of the period granted by the Company to express his/her satisfaction without any notice having been sent by the Customer, and without the Products made available to the Customer having been returned.

Upon receipt by the Company of the Confirmation of Approval, or upon expiry of the period for expressing satisfaction without any notice from the Customer and without any return of the Goods, the Company shall charge the price of the Goods delivered to the Customer, and any other costs if specifically indicated in the Purchase Offer Subject to Approval. The price of the Products will also be charged to the Customer in the event that the Customer returns Products that have been used or in any other way tampered with, as better specified in Article 8.12 below.

4.2. In the event that a Product, which was not available when requested by the Customer at a sales outlet, continues to be unavailable, the Company shall contact the Customer to inform him/her that the Product is unavailable, agree on the price refund procedures and the contract of sale shall be considered definitively terminated. Alternatively, with the express consent of the Customer, the parties shall agree on the replacement of the unavailable Product with another Product of equal or greater value if the Customer agrees to pay the Company the difference between the price already paid for the unavailable Product and the price of the new Product, where possible. Alternatively, the parties may agree on the issue of a voucher of a value equal to the price paid for the unavailable Product, to be spent, within one year from its issue, for the purchase of other products at the same or other sales outlets of the same type (boutique or outlet), in the same Country in which the sales outlet that made the sale is located.

4.3. The Company reserves the right not to accept one or more of the Customer’s purchase requests in the following cases:

a) non-availability of the Products requested by the Customer;
b) failure to confirm or receive the payment within the deadlines indicated by the Company;
c) the existence of a legal dispute between the Company and the Customer relating to a previous order;
d) if the Customer has on previous occasions breached the General Terms and Conditions of Sale or failed to fulfil its obligations;
e) if it transpires that the Customer purchases the Products with a view to reselling or transferring them for commercial or professional purposes;
f) if the Customer has been involved in or is suspected of illegal or fraudulent activities.

In the aforementioned cases, the Company shall notify the Customer by email, within 30 (thirty) days from the date of actual receipt of the purchase request or, in the event of an advance payment at the sales outlet, within 30 (thirty) days from the conclusion of the contract, respectively, of any cancellation of the request received and of the contract. In such case, no request for purchase by the Customer shall be deemed accepted by the Company and/or no contract shall be deemed concluded between the Company and the Customer, and any payment made by the Customer for the purchase of the Product shall be refunded by the Company.
With specific reference to purchases made in the Principality of Monaco: (i) in the event of total unavailability of the Products, the Customer will be asked whether he/she wishes to receive an available Product at the same price as the unavailable one or to cancel his/her purchase request in full and be reimbursed the price paid, if payment has already been made (this reimbursement will take place within 30 days following the cancellation); (ii) if, however, the Products ordered are only partially available, the Customer will be given the choice of receiving the available Products plus other available Products at the same price as the unavailable ones, or cancelling his/her purchase request entirely.
If the cancellation is only partial, the Customer will only be charged the amount of the Products actually purchased.

5. Price and payment method

5.1. The prices of all Products offered for sale by means of distance sale are inclusive of VAT or any relevant locally applicable taxes.

5.2. These prices will be indicated in Euro (EUR) if the Products are delivered in the European Economic Area, with the exception of Products to be delivered in Norway, where prices shall be indicated in Norwegian Kroner (NOK), in Sweden, where prices shall be indicated in Swedish Kroner (SEK), in the Czech Republic, where prices shall be indicated in Czech Koruna (CZK) and in Denmark, where prices shall be indicated in Danish Kroner (DKK). Prices for Products delivered to the United Kingdom will be quoted in British Pounds (GBP) and prices for Products delivered to Switzerland will be quoted in Swiss Francs (CHF). Any other or different currencies may be indicated in the Purchase Offers and the Confirmation of Sale.

5.3. The total amount of the price shown in the Purchase Offer includes any shipping costs, which shall be indicated separately in accordance with Article 6.4.
In any event, the Company will seek the express consent of the Customer for any additional charges, if applicable.

5.4. The Customer shall be charged the prices stated in the Purchase Offer.

5.5. The Company only accepts the payment methods indicated to the Customer and set out in the Purchase Offer (by way of example, pay by link and vouchers issued by the Company or by the sales outlets it manages).

5.6. The Products purchased will only be dispatched once the payment of the amount due by the Customer has been successfully made, with the exception of Distance Sale Subject to Approval. In the event of a Sale Subject to Approval, the Products will be shipped following the temporary blocking of an amount on the Customer’s payment card (pre-authorisation) equal to the total price of the Products requested.

6. Delivery

A. Rules applicable to distance sales other than sales subject to approval.

6.1. The Products will be shipped to the Customer as soon as the Company receives confirmation of payment or, in the event of payment made at the sales outlet, as soon as they are available. The Products will be shipped to the address indicated in the Purchase Offer. The Customer’s signature may be required upon delivery of the Products.
If the Company is unable to deliver the Products to the address provided due to the Customer’s absence, the Client Service, the sales outlet or the courier appointed by the Company will contact the Customer to arrange a new delivery.
If the Product is to be delivered in Slovenia and cannot be delivered for reasons not attributable to the Company, within eight (8) days after the date on which the Product is made available for delivery, the Company shall assume that the Customer wishes to withdraw from the contract. Following withdrawal from the contract, all payments received by the Customer shall be refunded and the contract shall be deemed to have been definitively terminated.

6.2. For security reasons, the Company will not process any purchase request addressed to a P.O. box and will not accept any purchase request in which the natural person to whom the request is addressed, and his/her address may not be identified.

6.3. The Products may only be delivered in the Country or territory to which the Company delivers, as set out in Article 1.3 above.
Therefore, any purchase requests with shipments to be made outside such Country or territory will be automatically rejected. The Customer may in any case submit a new purchase request indicating a different delivery address, in accordance with Article 1.3.

6.4. In cases where the Customer is charged shipping costs, these shall be expressly stated, separately from any other costs or expenses.

6.5. In accordance with applicable legislation, the term within which the Company must deliver the Products purchased is maximum 30 (thirty) days from the date of conclusion of the contract, except in cases of force majeure.

6.6. To the extent permitted by the applicable legislation and by these General Terms and Conditions of Sale, if the Company does not deliver the ordered Products within the aforementioned period, the Customer may ask the Company to make the delivery within an additional period appropriate to the circumstances.
The right of the Customer to terminate the contract immediately if the ordered Product is not delivered within the agreed deadline shall remain unaffected.

6.7. In the event of a shipment to Estonia, Lithuania and Latvia, the Customer may cancel all or part of an already confirmed order by sending an email to the address indicated by the Company, stating the reasons for the cancellation. Following cancellation, the Company will refund the amount of the cancelled Products. If the Products have been delivered to the Customer, the Customer shall either return them to the Company (if this is possible) or allow collection from the Customer. The Company shall bear the shipping or collection costs, unless otherwise provided for in the Purchase Offer. The Customer shall contact the Company in accordance with Article 8.

6.8. At the time of shipment of the purchased Product, the Customer will receive a Confirmation of Sale which will contain a shipment tracking code and a link to the carrier’s website to monitor the shipment in real time as well as the telephone number and email address of the sales outlet which he/she can contact for any problems relating to the delivery. If the Confirmation of Sale does not contain the aforementioned link, the Customer may in any case request information on the status of the shipment from the sales outlet through which he/she made the purchase of the Product.

6.9. As an alternative to delivery by courier, and where the service is made available by the Company, the Customer may request to collect the Products purchased directly from the sales outlet indicated by the Company that made the sale. If the Customer does not collect the Products within 14 (fourteen) days from receipt of the email informing him that the Product is available for collection, the Company may cancel the sale.
In this case, the Customer will be notified by email of the cancellation and will be promptly reimbursed for any amounts already paid.

6.10. The Customer shall bear the risk of loss, theft or damage to the Products only when the Customer, or a third party designated by the Customer other than the carrier, takes physical possession of the Products.
If, on the contrary, the loss, theft or damage of the Product occurs before the material delivery to the Customer or to a third party designated by him, the Company shall reimburse the Customer for the amounts already paid.

B. Rules applicable to Distance Sale Subject to Approval

6.11. Articles 6.2, 6.3 and 6.4 apply to sales subject to approval. In the event of Customer’s non-satisfaction, if expressed within the deadline indicated by the Company, he/she shall not be charged for the cost of collecting the Products, unless otherwise provided for in the Purchase Offer Subject to Approval.

6.12. The Customer shall bear the risk of loss of or damage to the Products only when the Customer, or a third party designated by the Customer other than the carrier engaged by the Company, takes material possession of the Products, and for as long as the Products remain at the Customer’s disposal.

C. Delivery of Products for all distance sales:

6.13. Nothing in this Article 6 shall prejudice the application of mandatory rules applicable under local law.

7. Conformity of Products

7.1. The Products shall be delivered to the Customer free of defects. The Company complies with all the requirements of European and other applicable legislation in relation to the packaging and safety of the Products.

7.2. At the time of delivery, the Customer shall check the Products to ensure that they correspond to the items ordered and that they have no manufacturing defects or lack of conformity in accordance with the applicable national legislation. The legal warranties under current legislation are applicable to the sale of the Products, in addition to any additional conventional warranties provided to the Customer at the Company’s discretion.

7.3. In the event of manufacturing defects or lack of conformity, the Customer shall be entitled either to have the Product repaired or, if repair is impossible or overly expensive, to be reimbursed the price paid upon return of the Product.
Pursuant to the applicable legislation, the Company shall only be liable for conformity defects that occur within 2 (two) years from delivery of the Product. An action to enforce defects shall be time-barred after 26 (twenty six) months from the shipping of the Product or another period specified in accordance with any applicable mandatory rules.
With specific reference to France, the Company is liable for the non-conformity of the Products under this contract (Articles 217-4 to 217-16 of the French Consumer Code) and for any hidden defects under the conditions provided for in Articles 1641 to 1648 and 2232 of the French Civil Code. In addition, statutory product conformity warranties apply in all cases irrespective of conventional commercial warranties. The Customer may decide to invoke the guarantee for hidden defects in accordance with Article 1641 of the French Civil Code. In this case, the Customer may choose between termination of the sale or a reduction in the sale price in accordance with Article 1644 of the French Civil Code.
Nothing in this Article 7.3 shall prejudice the application of mandatory rules that are more favourable to the Customer under local consumer protection legislation.

7.4. To report the presence of defects in the Products and seek one of the remedies listed above, the Customer may contact the Company in accordance with Article 14 below.

8. Returns and refunds - Withdrawal - Return due to non-satisfaction

A. Withdrawal:

8.1. The Customer has the right to withdraw from the contract without specifying the reason within 14 (fourteen) days from the date of delivery or collection of the Products or, in the event of a Distance Sale Subject to Approval, from the conclusion of the contract, without any charge for the relevant transport costs, unless otherwise provided for in the Purchase Offer.

8.2. The Customer may exercise the right of withdrawal by sending an email to the address indicated by the Company or, where the relevant service is expressly provided by the Company and confirmed in the Purchase Offer, at one of the sales outlets managed by the Company and authorised to receive returns.
Following withdrawal, the Customer shall have the right to either a refund of the price paid or, if previously agreed with the Company, the replacement of the Product with another Product of equal or greater value if the Customer agrees to pay the Company the difference between the price already paid for the returned Product and the price of the new Product. Otherwise, a voucher can be issued with a value equal to the price paid for the returned Product, to be spent, within one year from its issuance, for the purchase of other Products at other sales outlets of the same type (boutique or outlet), present in the same Country in which the sales outlet that made the sale is located or at the Company’s e-commerce site, if available. The Product shall be shipped to the address that will be communicated to the Customer in accordance with the procedures and instructions included in the package of the Product that the Customer wishes to return, unless the Customer delivers the Product to a sales outlet in the Country where the Company is established and authorised to receive returns, where applicable.

8.3. If the Customer does not comply with the return instructions provided by the Company, the relevant transport costs and the liability for loss, theft, damage or delay in delivery shall be borne by the Customer, unless otherwise provided for by the applicable mandatory regulations.

8.4. The Customer undertakes to return the Products for which he/she has exercised his/her right of withdrawal without undue delay and, in any event, within 14 (fourteen) days from the date on which he/she informed the Company of his/her decision to withdraw from the contract.

8.5. Products must be returned in the same condition in which they were delivered. The Customer must therefore ensure that the Products are intact and complete, never used, worn or damaged in any way, and that they are returned in their original packaging, with all the original labels. Where a Product has a security label, the return of the Product will not be accepted if the original security label has been removed, broken or tampered with. The Customer also acknowledges that, for reasons of safety and hygiene, perfumes cannot be returned if the sealing cellophane and the original packaging have been opened, damaged, altered or removed. The Company, or the sales outlet authorised to receive the return, will check the packaging and the condition of the individual Products returned, the substantial integrity of the same constituting an essential requirement for the exercise of the right of withdrawal.

8.6. The Company shall reimburse the price of the returned Products and any other costs incurred by the Customer for the purchase thereof without undue delay and in any event within 14 (fourteen) days from the date on which the Company received notice of withdrawal from the Customer.

8.7. To the extent permitted by applicable law, the Company reserves the right to refuse the return of any Product that is damaged, deteriorated, dirty or in such a state as to suggest, unequivocally, that it has been used, not in good faith, for purposes other than during checks performed by the Customer, strictly necessary to ascertain the characteristics and type of the Product purchased as well as if the original security label has been removed, broken or tampered with or, in the case of perfumes, if the sealing cellophane and the original packaging have been opened, damaged, altered or removed.

8.8. In all cases, the Company shall send a specific notice to the Customer informing him/her of the acceptance of the return and the re-credit or, where agreed, the replacement of the Product or the issue of the voucher, or of the non-acceptance with a specific indication of the reasons thereto.
None of the provisions contained in this Article 8 shall prejudice the application of local mandatory consumer protection rules that are more favourable to the Customer.

8.9. The return of Products pursuant to this article is only permitted in connection with purchases made by means of distance sale.

B. Return of Products due to non-satisfaction:

8.10. In the event of a sale subject to approval, the Customer is entitled to return the Products that he/she does not intend to purchase without being charged any costs for collection and transport, unless otherwise agreed in the Purchase Offer Subject to Approval, and provided that he/she has notified the Company of his/her wish to return the Products within the deadline stated in the Conditional Purchase Offer.

8.11. If the Customer does not return the Products within the deadline indicated in the Purchase Offer Subject to Approval, or in any case according to the instructions received by the Company, the costs of collection and transport and any liability for loss, theft, damage or delay in delivery shall in any case remain the responsibility of the Customer, unless otherwise provided for by the applicable mandatory regulations.

8.12. The provisions of Articles 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 and 8.9 above shall apply to the return of Products sold subject to approval. The Company therefore reserves the right to refuse the return of any Product that is damaged, deteriorated, dirty or in such a state as to suggest, unequivocally, that it has been used not in good faith, for purposes other than during checks performed by the Customer, strictly necessary to ensure they are satisfied with the product, as well if the original safety label has been removed, broken or tampered with. In this case, the Company shall send a communication to the Customer stating that it does not accept the return of the Product and that the relevant price will be charged.

9. Limitation of liability

9.1 With the exception of cases of fraud or gross negligence, the Company shall not be liable in any way to the Customer for indirect or consequential damages that the Customer may suffer as a result of purchasing Products offered for sale.
To the extent permitted by law, and subject to the provisions of Article 9.2 below, the Company’s total liability to the Customer shall in no event exceed the total price of the Products purchased. This limitation shall not apply if the Customer is domiciled in Slovakia, Poland, Bulgaria or Croatia.

9.2. The Company does not waive or in any way limit its liability to the Customer in the event of (i) death or personal injury caused by the negligence of the Company or its employees, agents or subcontractors; (ii) fraud or fraudulent misrepresentation; (iii) infringement of the Customer’s legitimate rights in relation to the Products under applicable mandatory consumer protection legislation; and (iv) defective products within the meaning of applicable mandatory consumer protection legislation.

10. Product authenticity and intellectual property rights

10.1. The Company guarantees the authenticity and high quality of all Products offered for sale by means of distance sale.

10.2 The Prada Group’s trademarks, as well as all the figurative and nonfigurative trademarks and more in general all the other trademarks, illustrations, images and logos on the Products, on the relevant accessories and/or packaging, whether registered or not, are and remain the exclusive property of the companies belonging to the Prada Group. The total or partial reproduction, modification, tampering or use of these marks, illustrations, images and logos, for whatever reason and on whatever medium, is strictly prohibited.

11. Storage of the Contract

11.1. With specific reference to France only, in accordance with the applicable local legislation, the Company shall store and archive on any medium, for a period of 10 years, all contracts concluded with the Customer with a value of EUR 120 or more and the Customer shall be entitled to access them at any time. The right of access may be exercised at any time by contacting the Company at the telephone number or email address indicated in the Purchase Offers and the Confirmation of Sale.

12. Governing Law - Disputes

12.1. These General Terms and Conditions of Sale are governed by the law of the Country in which the Seller is established, without prejudice to any other mandatory rule, more favourable to the Customer, applicable in the Customer’s Country of habitual residence.

12.2. In the event of a dispute arising from the interpretation and/or application of these General Terms and Conditions of Sale, the Court of the place of domicile or residence of the Customer shall have exclusive and binding jurisdiction.

12.3. Alternatively, in accordance with Article 14 of EU Regulation 524/2013/EU, in respect of the European territory, the Customer may initiate one of the out-of-court dispute settlement procedures provided under the applicable legislation. To this end, the Customer may use the online platform made available by the European Commission, which can be accessed via the website http://ec.europa.eu/odr, or:

(i) in Bulgaria, an Alternative Dispute Resolution Commission at the Bulgarian Consumer Protection Commission http://www.ecc.bg/;
(ii) in Estonia, the Estonian Consumer Protection Board, Pronksi 12, 10117 Tallinn, info@tarbijakaitseamet.ee;
(iii) in Latvia, the Consumer Rights Protection Centre (Brīvības iela 55, Centra rajons, Rīga, LV-1010, www.ptac.gov.lv/en);
(iv) in Lithuania, the State Authority for the Protection of Consumer Rights, Vilnius g.25, 01402 Vilnius, www.vvtat.lt; and
(v) in Slovakia, pursuant to Act No. 391/2015 on the Alternative Dispute Resolution Platform for Consumer Disputes, as amended;
(vi) in Finland, customers may opt for the dispute resolution procedure of the Finnish Consumer Disputes Board. Further information is available at www.kuluttajariita.fi/en/index.html (the Customer should however first contact Consumer Advisory Services at https://www.kkv.fi/en/consumer-advice/);
(vii) in France, Customers may request, free of charge, the use of the consumer mediation service in order to amicably resolve any dispute relating to these General Terms and Conditions of Sale. Customers may contact the mediation service provided by the Fédération du e-commerce et de la vente à distance (“FEVAD”) at the following address: http://www.mediateurfevad.fr/.

The right to use the mediation service constitutes an alternative procedure but not a precondition for exercising the right to bring an action before the courts, as provided for in Article 12.2 above.

13. Severability

13.1. Should any provision of the General Terms and Conditions of Sale be held invalid under any applicable law, regulation or final decision of a competent court, all other provisions herein shall remain in full force and effect.

14. Contact

14.1. For any complaint, further information or assistance relating to the purchase procedure and, in any event, for any request for information and/or clarification with regard to what is set forth in these General Terms and Conditions of Sale, the Customers may contact the Company and/or the sales outlet with which they have made contact at the telephone number or email address indicated in the Purchase Offers and in the Confirmation of Sale.

Last updated: 3 March 2022GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

1. Introduction

1.1. The sale of “Prada” branded products executed remotely through this website accessed at URL address https://www.prada.com/nl/en.html (hereinafter referred to as the “Website") is governed by the following General Terms and Conditions of Sale.

The products offered on the Website are sold directly by Prada S.p.A. (hereinafter referred to as “PRADA”). PRADA is a company incorporated under Italian law, with registered office at Antonio Fogazzaro no. 28, 20135 Milan (MI), Italy, tax code, VAT and filing with the Companies' Register of Milan, Monza, Lodi, Brianza number 10115350158, REA no. 1343952 MI. Contact details for PRADA are provided at Section 13.1 of these General Terms and Conditions of Sale.

These General Terms and Conditions of Sale Terms contain important information about consumers’ rights and obligations as well as limitations and exclusions that apply to the consumers, and govern any purchase contract between PRADA and consumer. When the consumer accepts these General Terms and Conditions of Sale, they become part of the purchase contract entered into between the consumer and PRADA.

These General Terms and Conditions of Sale are to be carefully read before submitting an order to PRADA. These General Terms and Conditions of Sale will tell the consumers who PRADA is, how PRADA will deliver products to the consumers, how PRADA may change or end the contract, what consumer should do if he/she has a problem and other important information. If the consumer thinks there is a mistake in these General Terms and Conditions of Sale, he/she is invited to contact PRADA to discuss.

The consumer agrees that these General Terms and Conditions of Sale apply to his/her purchase of the Products. When the consumer makes an order for Products, he/she will be required to accept these General Terms and Conditions of Sale by selecting the relevant clearly marked accepting box before confirming the order. If the consumer refuses to accept these General Terms and Conditions of Sale, he/she will not be able to order any products from this Website.

1.2. The use of the remote sale service governed by the General Terms and Conditions of Sale hereof is exclusively reserved to consumers (hereinafter referred to individually as "Customer" or, collectively, "Customers") meaning a natural person (or group of natural persons) i.e. an individual, acting for purposes not related to, or predominantly not related to the business, industrial, entrepreneurial, production, liberal, entrepreneurial, artisanal or professional activities, over the age of 18 (or, if younger, have reached the age of legal capacity in accordance with the laws of his/her country, and/or he/she is acting with the consent of or acting through his/her legal guardian).

The resale or transfer of the products purchased on the Website for any commercial, business or resale or professional purpose whatsoever is expressly prohibited.
The Customers agree not to use the Products for any commercial, business or re-sale purposes, and PRADA has no liability to the Customers for any loss of profit, loss of business, business interruption, or loss of business opportunity.

1.3. The products offered for sale on the Website may only be delivered to an address within EU (with the following restriction: Finland (excluding Åland Islands), France (mainland France), Germany (excluding Heligoland and Büsingen), Greece (excluding Mount Athos), Italy (excluding Livigno and Campione d’Italia) and Spain (excluding Canary Islands, Ceuta and Melilla), in Monaco, Norway, Switzerland and United Kingdom (excluding Channel Islands) . Unfortunately, PRADA does not deliver to addresses outside of these countries and territories.

1.4. The language used to execute the sale contract through the Website hereof is: Italian, English French, German, Spanish, Portuguese, Dutch, Greek, Norwegian, Bulgarian, Estonian, Lithuanian, Polish, Romanian, and Slovak.

1.5. The General Terms and Conditions of Sale hereof are published on the Website for Customers’ information, storage and reproduction purposes, in compliance with the applicable laws currently into force.

1.6. The purchase of the products is exclusively governed by the General Terms and Conditions of Sale published on the Website at the time, and into force at the time of the relevant purchase.

PRADA reserves the right to amend the General Terms and Conditions of Sale hereof at any time without notifying the Customer. Any amendment shall become effective on the date of the publication of the new General Terms and Conditions of Sale on this Website and, therefore, it shall only be effective in respect of purchases made after the date the new version of the General Terms and Conditions of Sale is published online.
The replacement of the General Terms and Conditions of Sale hereof with a new version automatically implies the non-applicability, ineffectiveness and non-enforceability of the former version with respect to purchases made after such previous version is removed from the Website, also in the event such General Terms and Conditions of Sale are in any way accessible and/or available to the general public through other internet websites other than the one indicated above.

1.7 If the Customer is domiciled in Hungary, the contract including the Terms between PRADA and the Customer shall not be deemed as a written contract. This shall not affect the validity, applicability or enforceability of or any rights or obligations under these Terms.

2. Product availability

2.1. The Customer acknowledges that the products offered by PRADA on the Website (hereinafter referred to as the "Products") are limited in number and he/she is therefore aware that PRADA shall need to check their availability at the time of the purchase. After placing his/her order, the Customer will receive an e-mail from PRADA acknowledging that PRADA has received Customer’s order. At this point, PRADA shall use reasonable endeavours to ensure Product availability is as up to date as possible.

2.2. Occasionally the availability of certain Products may incur inconveniences and, in particular, they may be unavailable or partially available (this might be because the Product is out of stock, because of unexpected limits on PRADA’s resources which PRADA could not reasonably plan for, because PRADA has identified an error in price or description of the Product or because PRADA is unable to meet a delivery deadline specified) even though displayed on the Website. In such circumstances, PRADA shall inform the Customer promptly (and in any case within the deadlines specified below) by email that the order placed has not been accepted and the reasons for non-acceptance.
In the event the order is only partially available, the Customer will be informed about that. However, the Customer agrees and accepts to receive only the Products available.

2.3. PRADA reserves the right to vary the Products offered for sale on the Website at any time, without any notice. Such variations will not affect orders which have already been confirmed by PRADA.

3. Purchasing process

3.1. Each Product offered for sale on the Website can be viewed by following a dedicated link displaying the article's photographic images, unit price, colours and sizes (if applicable). For those Products expressly marked on the Website as “Pre Order” or as “Pre Ordered Product” or as “Personalized Products” being not yet ready to be shipped, the relevant dedicated link will also show the relevant estimated delivery date.

3.2. The Customer may purchase one or more Products, for a maximum of 4 units per Product, except as provided for certain types of Products. PRADA reserves the right to vary at any time the limitations to the number of Products that can be purchased through the Website.

3.3. The Website shall indicate clearly, during the ordering process, the accepted means of payment for the Products.

3.4. The Products selected by the Customer shall be placed into a special section (hereinafter referred to as the "Shopping Bag").
A description of the Products, including measures or sizes (if applicable), together with one or more photographic images in digital format clearly showing the Products, shall be included in the Customer's Shopping Bag.

3.5. The digital photographic images of the Products provided on the Website are for illustrative purposes only. Although PRADA constantly takes steps to ensure that the photographs displayed on the Website accurately reflect the original products, there may be some discrepancies due to the technical characteristics and colour resolution of the device used by the Customer. As a result, PRADA shall not be responsible for any possible inadequacy of the graphic representations of the Products displayed on the Website if due to the above technical reasons.

3.6. To view the Products selected and the total price of the purchase order, please visit the Shopping Bag page. The purchasing process allows the Customer to check and amend any errors before submitting his/her order to PRADA. Before confirming the relevant order (hereafter referred to as the "Order"), the Customer is required to check the accuracy of the contents of the Shopping Bag and fill in the Order form in accordance with the instructions provided on the Website.

3.7. The purchasing process is completed as soon as the Customer presses the relevant final Order confirmation button which shall be clearly labelled "Buy Now" (hereinafter referred to as the "Buy Button"), thereby validating his/her Order, which will be directly submitted to PRADA. By pressing the Buy Button the Customer explicitly acknowledges that in the event PRADA accepts his/her Order, the Customer will be obliged to pay the relevant purchase price of the Order.
After pressing the Buy Button, the contents of the Order may no longer be modified by the Customer.

3.8. Before confirming the Order, the Customer is required to confirm that he/she has read and accepted the General Terms and Conditions of Sale hereof. At the end of the purchasing process, it is advisable that the Customer save or print off the General Terms and Conditions of Sale. Please note that PRADA does not keep a copy of the specific contract relating to the Order.

3.9. The purchasing process must be fully completed; failure to do so entails that the Order cannot be submitted to PRADA.

3.10. Each Order and the Customer’s data required for the purchase shall be stored by PRADA for the time period provided for and in compliance with the applicable laws currently in force.

3.11. Customers who have registered to log in the reserved area of the Website may check their Order status by logging in such area and accessing the ‘My Orders’ page.

3.12. The Customer is aware that he/she is responsible for the accuracy and truthfulness of any data entered on the Website or otherwise used at the time of the purchase, and undertakes to read the privacy policy published on the Website expressing, when requested, his/her consent to the personal data processing.

3.13. The Customer is aware that on the Website he/she may have also the opportunity:

- to pre-order a selection of Products before their commercial launch or distribution and placement in the market, and
- to order Products which he/she wishes to permanently personalize by adding non-removable customizations according to the modalities indicated on the Website (by way of example through hot stamping).

The Customer acknowledges that such Products are not yet available for the delivery at the time of the submitting of the relevant Order. The Products which may be pre- ordered by the Customers are clearly identified and marked on the Website through the wording “Pre Order” or “Pre Ordered Product”, and the Products which may be personalized by the Customers are clearly identified and marked on the Website through the wording “Personalized Products”.

3.14. The Customer acknowledges and agrees that if he/she pre orders a Product and/or orders a Personalized Product, the relevant price shown on the Website and displayed in the Shopping Bag section shall be charged in advance to the Customer at the moment of the receipt of the Confirmation Email, as defined in the below Section 4.2, although the Pre Ordered Product and the Personalized Product are not ready to be shipped at that moment.
The Pre Ordered Product and the Personalized Product will be delivered to the Customer within the relevant estimated date specified in the Product page description.
In case the Order sent by the Customer contains also one or more Pre Ordered Products and/or Personalized Products in addition to the Products already available, all the relevant prices related to such Order shall be charged in advance to the Customer at the moment of the receipt of the Confirmation Email, even if such Pre Ordered and Personalized Products will be delivered at the relevant estimated delivery dates specified in the Product pages description.

3.15. Any further specification related to the payment, delivery and confirmation of the Pre Ordered Products and of the Personalized Products are referred below in the respective Sections.

3.16. The Customer acknowledges and agrees that, except for what is specifically provided herein for the Pre Ordered Products and for the Personalized Products, the other clauses of these General Terms and Conditions of Sale hereof will apply also to the Pre Ordered Products and to the Personalized Products.

4. Execution of contract

4.1. Upon confirmation of the Order, the Order is submitted to PRADA for processing and cannot be further modified.
The Order placed by the Customer shall be processed by PRADA only if the entire purchasing process has been duly completed, without any error being reported by the Website.

After placing the Order, and in any case no later than 48 hours after placing his/her Order and without undue delay, the Customer will receive an e-mail acknowledging that PRADA has received the Order. However, this does not mean that the Order has been accepted. PRADA's acceptance of the Order and the conclusion of the contract will take place as described below in Section 4.2. The Customer may cancel his/her Order before receiving the Confirmation Email as set forth in the Section 4.2 below, by notifying PRADA of his/her cancellation on the following e-mail address: client.service.eu@prada.com.

4.2. The contract by and between PRADA and the Customer shall be deemed to have been executed as soon as the Customer receives one or more confirmation email from PRADA (hereinafter referred to as the "Confirmation Email").
The Confirmation Email shall be sent to the address indicated by the Customer in the order form and shall set forth the relevant confirmation and a summary of the terms and conditions of the sale, such as: the Product's description and main features, the total order price, including any shipping costs, the address for complaints, information on after-sale services, on the Customer’s right of withdrawal and its exercise.

4.3. PRADA reserves the right to not accept the Order placed by a Customer in the following events:

a) the Products included in the Order are unavailable notwithstanding what is applicable to Pre-ordered Products;
b) there is a dispute between PRADA and the Customer relating to a previous Order;
c) the Customer breached the General Terms and Conditions of Sale on previous occasions or has not fulfilled his/her obligations arising therefrom;
d) it emerged that the Customer is purchasing the Products in order to resell them or sell them for commercial or professional purposes;
e) the Customer has been involved in, or is suspected of, illegal or fraudulent activities.

In such events, PRADA shall inform the Customer by email, within 30 (thirty) days from the date of receipt of the Order, of the cancellation of the Order received. In such case, no Order shall be deemed to have been accepted by PRADA.
With the specific reference to Monaco only, in the event of total unavailability of the Products, the Customer will be asked if he/she either wishes to receive an available Products of same price or fully cancel the order and be reimbursed of the price paid in case a payment has already been occurred (said reimbursement to take place within thirty days following cancellation).

4.4. In the event of partial availability of the Products, the Customer agrees and accepts to receive only the Products available and shall only be charged for the price of the Products actually purchased.

5. Price and Method of Payment

5.1. The prices of all Products offered for sale on the Website are inclusive of VAT.

5.2. The relevant prices shall be shown in Euro (EUR).

5.3. The total price displayed in the Shopping Bag includes shipping costs possibly applicable, which shall be indicated separately.
In any event, PRADA shall seek the Customer’s express consent to charge any additional cost.

5.4. The prices shown on the Website and displayed in the Shopping Bag section, upon confirmation by the Customer of the Order by pressing the Buy Button, shall be charged to the Customer, provided that the Products ordered are available in that moment, except for the Order containing Pre Ordered Products and/or the Personalized Products for which the relevant amount shall be charged in advance according to the following clause 5.6, even if they are not yet ready to be shipped at that moment.

PRADA reserves the right to modify the prices of the Products offered for sale on the Website at any time and without notice. Such modifications shall only apply to future orders and shall not affect orders which have already been placed by Customer.

5.5. PRADA only accepts credit cards and the other payment methods expressly indicated on the Website.

5.6. For the purposes of credit card payments, the Customer confirms and warrants that he/she is the owner of the credit card used for the purchase and the accuracy of all the relevant data entered at the time of purchase, such as: credit card number, expiry date and, if applicable, the security code.

Transaction amounts shall be charged to the Customer only following:

(i) the verification of the credit card data, (ii) receipt from the company issuing the credit card used by the Customer of the debit authorisation, and (iii) PRADA's confirmation that the product is available and, in any event, after the Order is ready to be processed.

Both for the Orders containing only Pre Ordered Products or Personalized Products and for the Orders containing also Pre Ordered Products and/or Personalized Products the total transaction amount will be charged for all Products at the time of the Confirmation Email, namely all those Products already available at the time the Customer places his/her Order, and any Pre Ordered Products and/or any Personalized Products not ready to be shipped at the time the Customer places his/her Order.

No amount will be charged at the time of submission of the Order.

5.7. For the purposes of payment through other payment service providers, the Customer confirms and warrants that he/she is the owner of the account used for the purchase.
Customers shall only be charged the relevant transaction amounts after receipt of the Confirmation Email from PRADA.

5.8. The purchased Products shall only be shipped after due payment of the amount owed by the Customer.
In the event the Customer cannot be charged the amounts due for any reason whatsoever, the sale process shall be automatically terminated and the sale cancelled, and the Customer shall be subsequently notified accordingly.

5.9. In the event one or more Products are unavailable, the Customer shall only be charged the price of the available Products and the possible related shipping costs.

5.10. The data provided for credit card payment shall be treated as confidential and/or personal and shall be dealt with in accordance with the applicable European Union and applicable member state legislation.

6. Delivery

6.1. The Customers will receive the Products separately as soon as they are ready for shipping. The Products shall be delivered to the address indicated by the Customer in the Order. The Customer's signature may be requested upon delivery of the Products.

If PRADA cannot deliver the Order for reasons that are not attributable to PRADA, PRADA’s Client Service will contact the Customer in order to arrange a new delivery. If, for these very reasons, the Order could not be delivered within eight (8) days following the date the Customer’s Order was available for the delivery, PRADA will assume that the Customer wants to withdraw from the contract. As a result of the withdrawal from the Contract, all payments that were received from the Customer, including shipping costs (except for any additional costs arising from the choice of the Customer of delivery in reference to Section 8.8) shall be refunded and the contract has to be deemed as definitely terminated.

6.2. For security reasons, PRADA shall not process any order addressed to a post office box or accept any order that does not allow to identify the natural person held to be the recipient of the order and the relevant address.

6.3. The Products offered for sale on the Website may only be delivered to addresses in the countries and territories indicated above (Section 1.3). In light of the foregoing, any Order entailing delivery outside of these countries and territories shall be automatically rejected upon processing of the Order.

6.4. In the event the Customer is subject to the application of shipping costs, such costs shall be indicated expressly and separately from any other cost or expense before completion of the filling in of the Order and prior to pressing the Buy Button.

6.5. In compliance with the applicable laws currently into force, the term within which PRADA is required to deliver the Products purchased is within a maximum of 30 (thirty) days of the date of execution of the contract (without prejudice to any different term if provided for by any local mandatory law), except where an event occurs which is beyond the reasonable control of the affected party and which are not attributable to any wilful act, neglect or failure to take reasonable preventative action by the affected party and includes (without limitation) a strike or any other industrial or labour dispute, fire, flood, storm, epidemics, pandemics, earthquake or other adverse weather conditions ("Force Majeure Event").

In every case in which the relevant Order refers to the Pre Ordered Products and/or the Personalized Products, the delivery date shall be longer than 30 (thirty) days and PRADA shall deliver these Products at the estimated delivery dates or during the estimated delivery period agreed upon with the Customer, as shown to the Customer in the Product page description.

6.6. In the event PRADA does not deliver the Products ordered within the above term, the Customer may request that PRADA deliver such Products within an additional term adequate to the circumstances in accordance with the applicable laws currently into force. However, the Customer has legal rights if PRADA refuse to perform the Order or deliver any Products late, including if PRADA fails to deliver Products within such additional term.
The Customer shall in any event have the right to immediately terminate the contract if the Product ordered is not delivered within the agreed delivery deadline.

6.7. The Customer may cancel any Order by sending an e-mail to PRADA on the e-mail address provided at Section 14.1 below setting out the reasons for cancellation. In the event an Order contains multiple Products, the Customer can reject or cancel the Order also only for some of those Products (not all of them), if he/she wishes so, unless splitting them up would significantly reduce their value. After that, PRADA will refund any sums the Customer has paid to PRADA for the cancelled Products and their delivery without undue delay. If the Products have been delivered to the Customer, the Customer must either post them back to PRADA or (if they are not suitable for posting) allow PRADA to collect them from the Customer as provided in the Section 8 below.

6.8. PRADA shall have the right to split the Order into multiple shipments, according to the availability of the Products for delivery, and the Customer will receive the Products separately upon their availability to be shipped. PRADA will charge the Customer for the Products as and when these are shipped.

6.9. As soon as the purchased Product is shipped, the Customer shall receive an email to the address indicated in the Order. Such email shall contain a shipment tracking code and an exclusive link that will allow the Customer to real-time monitor the delivery.
PRADA's Client Service shall provide the assistance required for any potential problem relating to the delivery. Customers may contact PRADA's Client Service by email at client.service.eu@prada.com.

6.10. Alternatively to the delivery by courier, and where applicable, the Customer may request to collect the Products purchased directly from a store which may be selected on the Website at the time of the purchase, provided that the relevant Order does not contain any Pre Ordered Products and/or any Personalized Products. In the event the Customer does not collect the Products within 30 (thirty) days of receipt of the email informing him/her that the Product is available for collection, the sale may be cancelled by PRADA. In such case, the Customer shall be informed by email of such cancellation and shall be refunded any amounts already paid.

6.11. The Customer shall bear the risk of loss or damage to the Products from the moment in which he/she, or a third party appointed by the Customer and other than the carrier, physically takes possession of such Products.
In the event, on the other hand, the loss or damage to the Product occurs prior to the physical delivery to the Customer or a third party appointed by the Customer, PRADA shall refund the Customer any amounts already paid.

7. Product Conformity

7.1. The Products will be provided to the Customer without defects. PRADA has complied with all EU and other applicable regulatory requirements in relation to packaging and safety of Products.

7.2. At the time of delivery, the Customer should check the Products in order to ascertain that they match the articles ordered and that they do not show any manufacturing defects or lack of conformity. The sale of Products is subject to the legal guarantees provided for under the applicable laws, as well as to any additional contractual warranties possibly provided to the Customer.

7.3. In the event of existence of manufacturing defects or lack of conformity, the Customer shall be entitled to demand that the Products conformity be restored either through fixing or replacement of the Product, free of charge, unless the remedy demanded is objectively impossible or excessively onerous compared to the other remedy. In particular, the Customer may demand replacement of the Products instead of the removal of the defect, or if the defect concerns only a part thereof, the Customer may demand the replacement of such a part, unless PRADA thereby incurs inadequate costs with respect to the price of the Products or materiality of defect. PRADA may always replace the defective Products with the new Products instead of removal of the defect, unless such replacement causes serious problems to the Customer.
If the Products have a defect that may not be removed and prevents the proper use of the Products, the Customer shall have the right to the replacement of the Products or the right of withdrawal from the contract. The Customer shall have the same rights if the defects may be removed but the Customer may not use the Products due to the repeated occurrence of the defect after the repair or due to a large number of defects. If the Products have other defects that may not be removed, the Customer may request either (i) a reasonable reduction in price, or (ii) termination of the contract and subsequent refund of the purchase price paid.

It is understood that the Customer shall lose such right if he/she does not notify to PRADA the lack of conformity of the Product within 2 (two) years from the delivery of the Product, unless otherwise provided by any mandatory applicable law. If the Customer is domiciled in Bulgaria, if any damage or otherwise defect to the Product is initially visible, the Customer must inform PRADA immediately; if damage or other defect to the Product is hidden, the Customer must inform PRADA within six (6) months or other term if and as provided by the applicable law.

With specific reference to the France only, PRADA is liable for any non-conformity of the Products under the agreement (Articles L. 217-4 to L. 217-16 of the French Consumer Code) and any hidden defects in the conditions set forth in Articles 1641 to 1648 and 2232 of the French Civil Code. In addition, the statutory warranty of conformity applies regardless of any commercial warranties granted. The Customer may decide to enforce the warranty against hidden defects within the meaning of Article 1641 of the French Civil Code. In this case, the Customer may choose between the rescission of the sale or a reduction of the sale price in accordance with Article 1644 of the French Civil Code.

Nothing in this clause 7.3 affects the application of mandatory provisions of local consumer law more favourable to the Customer.

7.4. In order to notify the existence of Product defects and lacks and to demand one of the remedies listed above, Customers may contact PRADA at the addresses indicated in Section 14 below.

8. Returns and refunds - Withdrawal

8.1. The Customer has the right to withdraw from the contract without any reason within 14 (fourteen) days of the delivery or collection of the Products, except for the Personalized Products,. For split Orders, the relevant term shall begin on the day of delivery or collection of the latest Product.

8.2. In order to exercise the right of withdrawal, Customers may use the specific form accessible in the "Returns" section of the Website or directly in the "My Account" section if the relevant Customer is registered on the Website (if a specific form is required for the country of the Customer this will be included). To this end, Customers shall be required to: (i) fill in the online form with the information required, (ii) apply on the parcel the sticker with the return address found therein, (iii) prompt a withdrawal request to PRADA by sending an email to client.service.eu@prada.com, specifying the address, telephone number and the selected date of collection of the parcel, such date to be confirmed with the courier.
A form with the instructions for product returns shall be put into each parcel containing the Products purchased. PRADA shall send the Customer an e-mail confirmation that it has received the withdrawal notification without undue delay.

8.3. In the event the Customer complies with the procedure set forth in the preceding Section, the courier appointed by PRADA shall collect the parcel containing the Products to be returned with no charges to the Customer.
If, on the other hand, the Customer does not comply with such procedure, the return costs and any liability for loss, theft, damage or delay in the delivery shall be borne by the Customer.

8.4. The Customer may also be communicated the address the Products must be returned to by contacting PRADA at the following email address: client.service.eu@prada.com.

8.5. The Customer undertakes to return the Products for which he/she has exercised the relevant right of withdrawal without undue delay and, in any case, within 14 (fourteen) days of the date the exercise of the right of withdrawal is notified to PRADA. The right of withdrawal cannot be exercised with reference to Products that, due to health protection or hygiene reasons (including but not limited to perfumes, underwear, make-up and skincare, etc.), cannot be returned if the sealing label or cellophane and/or the original packaging have been opened, damaged, altered or removed.

8.6. Without prejudice to the above Section 8.5, Products must be returned in the same conditions in which they were delivered. The Customer must therefore ensure that he/she has checked the Product in exactly the same way as the Customer would do in a shop, meaning that the Products are intact and complete, that they have never been used, worn or damaged in any way, and returned in their original packaging, equipped with all the labels they were received with. In case a Product was provided with a security tag, the return of this Product will not be accepted if the original security tag has been removed, broken or damaged. PRADA shall check the packaging and conditions of each Product returned, being the substantial integrity of such Products an essential requirement for the exercise of the right of withdrawal.
PRADA reserves the right to reject the return of such Products that should result to have been damaged, deteriorated, stained or appear to be in a condition that unequivocally shows that they have been used for purposes other than for those verifications by the Customer strictly necessary to ascertain the nature and features of the Product purchased, or whose original sealing label or cellophane has been opened, damaged, altered or removed.

In the event the return is rejected, PRADA shall send a specific notice to the Customer and shall consequently not proceed to credit the amount paid by the Customer, reserving as well the right to claim compensation for any damage attributable to the Customer's behaviour, including in case he/she shall not collect, or shall not allow the delivery of, returned Products rejected by PRADA.

8.7. PRADA shall refund any amounts due for the Products returned without undue delay and in any case within 14 (fourteen) days of the date on which PRADA becomes aware of the exercise by the Customer of the right of withdrawal.
In any event, PRADA reserves the right to withhold the refund either until receipt and verification of the Product or until proof by the Customer that he/she has returned the product duly and in intact conditions, whichever occurs first.
The aforementioned refund shall be made by crediting the amount paid by the Customer with the same payment method used for the purchase, unless otherwise expressly agreed by the Customer and provided that no costs are incurred as a result of the refund.
PRADA shall inform the Customer by email of refund of the amount.

8.8. PRADA shall not be under the obligation to refund the delivery costs of the Products in the event the Customer has specifically selected a delivery method other than the standard delivery offered by PRADA.

8.9. The return of Products under this Section is only permitted in respect of purchases made on the Website.

8.10. In consideration of the fact that the Personalized Products are products permanently modified, and personalized specifically for the Customer, and that their original manufacture cannot in any way be restored, the right of withdrawal cannot be exercised by the Customer in relation to any Personalized Products. Accordingly, the provisions contained in this Section 8 will not apply to the Personalized Product, being understood that the exclusion of the Personalized Products from the right of withdrawal will not affect the application of the legal guarantees, provided for in the above Section 7, also to such Products.

9. Limitation of liability

9.1. If PRADA fails to comply with these General Terms and Conditions of Sale, PRADA is responsible for losses or damages Costumer suffers that are a foreseeable result of PRADA breaking this contract or PRADA failing to use reasonable care and skill, but to the extent permitted by applicable law, PRADA is not responsible for any loss or damage that is not foreseeable and cannot be avoided. Loss or damage is foreseeable if either it is obvious that it will happen or if, at the time the contract was made, both PRADA and Customer knew it will happen, for example, if Customer discussed it with PRADA during the sales process.

9.2. PRADA does not exclude or limit in any way its liability to Customer where it would be unlawful to do so. This includes liability for: (i) death or personal injury caused by PRADA’s negligence or the negligence of PRADA employees, agents or subcontractors; (ii) fraud or fraudulent misrepresentation; (iii) infringement of the Customer’s legitimate rights in relation to the Products under applicable mandatory consumer protection legislation; and (iv) defective products under all applicable consumer protection laws.

9.3. Subject to paragraph 9.2, and to the extent permitted by law, PRADA total liability to Customer in respect of all other foreseeable losses arising under or in connection with the General Terms and Conditions of Sale, whether in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty, or otherwise, shall in no circumstances exceed the total price of the Products per Order. This limitation will not apply however if Customer is domiciled in Slovakia, Poland, Bulgaria and Croatia.

10. Product authenticity and intellectual property rights

10.1. PRADA warrants the authenticity and high quality of all the Products offered for sale on the Website.

10.2. The "Prada" trademark, as well as all the figurative and non-figurative marks and, more generally, all the other trademarks, illustrations, images and logos found on the "Prada" products, relevant accessories and/or packaging, whether registered or not, are and shall remain exclusive property of the PRADA Group. The reproduction, in whole or in part, modification, tampering or use of such trademarks, illustrations, images and logos, for whatever reason and on any support, are strictly forbidden.

11. Retention of the Agreement

11.1. With specific reference to France only, according to the local applicable law, PRADA will store and archive on any medium, for a period of 10 years, all agreements entered into with the Customer for a value of €120 or more and the Customer will be able to access them at any time. This right of access may be exercised at any time by contacting client.service.eu@prada.com or the E-commerce Client Service, Via Orobia no. 3, 20139 Milan, Italy.

12. Disputes

12.1. The General Terms and Conditions of Sale hereof are governed by Italian law and shall be construed accordingly, without prejudice to any other imperative provision of law more favourable to the Customer applicable in the country of habitual residence of the Customer.

12.2. In the event of a dispute arising from the interpretation and/or application of the General Terms and Conditions of Sale hereof, the court of the place where the Customer is domiciled or resident, if located in Italy, shall have exclusive and mandatory jurisdiction. In the event the Customer's domicile or residence is not located in Italy, the Customer may, at his/her election, refer the matter either to the court of the place where he/she is domiciled or resident or to the Court of Milan where PRADA is domiciled.


12.3. Alternatively, according to Section 14 of the EU Regulation 524/2013/UE, where applicable, the Customer may opt for one of the out-of-court dispute settlement procedures provided for under the applicable laws currently into force, such as the platform provided by the European Commission, available on the website http://ec.europa.eu/odr, or:

(i) in Bulgaria, an Alternative Dispute Resolution Commission at the Bulgarian Consumer Protection Commission http://www.ecc.bg/;

(ii) in Estonia, the Estonian Consumer Protection Board, Pronksi 12, 10117 Tallinn, info@tarbijakaitseamet.ee;

(iii) in Latvia, the Consumer Rights Protection Centre (Brīvības iela 55, Centra rajons, Rīga, LV-1010, www.ptac.gov.lv/en);

(iv) in Lithuania, the State Authority for the Protection of Consumer Rights, Vilnius g.25, 01402 Vilnius, www.vvtat.lt;

(v) in Slovakia, pursuant to Act No. 391/2015 on the Alternative Dispute Resolution Platform for Consumer Disputes, as amended;

(vi) in Finland the Customer may also contact the Finnish Consumer Disputes Board available on the website www.kuluttajariita.fi/en/index.html (however, the Customer should first contact the Consumer Advisory Services at https://www.kkv.fi/en/consumer-advice/);

(vii) in France the Customer may also contact the mediation service provided by the Fédération du e-commerce et de la vente à distance ("FEVAD") at the following address: http://www.mediateurfevad.fr/;

(viii) in Norway the Customer may also contact Forbruker Europa, available on the website https://forbrukereuropa.no/;

(ix) in Sweden the Customer may also contact the Allmänna reklamationsnämnden (National Board for Consumer Disputes (ARN)), available on the website www.arn.se.

12.4. This right to use the mediation service is an alternative mechanism but does not constitute a prior condition to the exercise of the right to bring a claim before courts, pursuant to the provisions of Section 12.2. above.

13. Severability

13.1. Should any provision of these General Terms and Conditions of Sale be held invalid under any applicable law, regulation or final decision of a competent court, all other provisions herein shall remain in full force and effect.

14. Contact details

14.1. For any complaint, additional information or assistance relating to the Website or to the purchasing process and, in any event, for any request for information and/or clarifications in respect of the General Terms and Conditions of Sale hereof, Customers may send an email to client.service.eu@prada.com or contact the E-commerce Client Service at Via Orobia no. 3, 20139 Milan, Italy, or may call our international toll-free number 00800 800 PRADA - 00800 800 77232.


Last updated: July 26th, 2023