Are you sure you don't want to finilize your Prada account?
Added to shopping bag Your selection  
Your wish list is empty
Your shopping bag is empty

PRIVACYBELEID

Prada S.p.A., met maatschappelijk zetel te Milaan (Italië), de bedrijfsvoerende houdstermaatschappij van de Prada Group en de beheerder van de website www.prada.com (“Website”) zorgt samen met haar dochteronderneming Prada Far East BV, met maatschappelijke zetel te Amsterdam (Nederland), rechtstreeks voor de verkoop van producten aangeboden op de Website met verzending naar Nederland) (Prada S.p.A. en Prada Far East BV worden samen aangeduid met “PRADA”) en erkent het belang van het handhaven van de vertrouwelijkheid, integriteit en veiligheid van uw persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) en deelt u hierbij mee dat alle Persoonsgegevens die u PRADA verstrekt via onze Website en alle persoonsgegevens die u aan een handelszaak van de Prada Group kunt verstrekken, met inbegrip van haar dochterondernemingen en/of bijkantoren (samen de “Prada Group”), verwerkt zullen worden met inachtneming van de huidige Europese privacywetgeving (Verordening EU 2016/679 – “AVG”) en van specifieke plaatselijke regelgeving zoals die van tijd tot tijd van toepassing is voor de verwerking van gegevens buiten de Europese Unie, samen met de beginselen en de algemene gedragsregels van de Ethische Code die werden aangenomen door de Prada Group.

1. Soorten gegevens en bron van de gegevens
Browsegegevens
De computersystemen en softwareprocedures die gebruikt worden voor de werking van onze Website zullen tijdens hun gebruikelijke werking bepaalde persoonsgegevens verzamelen (logbestanden). De overdracht van die gegevens is eigen aan het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Deze informatie wordt niet verzameld om geassocieerd te worden met bepaalde betrokkenen. Door haar aard maakt deze informatie het echter mogelijk om gebruikers te identificeren wanneer ze verwerkt en geïntegreerd worden met gegevens die bijgehouden worden door derden. Die informatie omvat de IP-adressen of domeinnamen van de computers die u gebruikt om onze Website te bezoeken, adressen in URI-notatie (Uniform Resouce Identifiers) van de gevraagde bronnen, het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode van het voorgelegde serververzoek, de grootte van het bestand dat als antwoord werd ontvangen, de numerieke code van de status van het antwoord dat de webserver heeft verstrekt (gelukt, fout, enz.) en andere parameters die verband houden met het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker. Deze gegevens worden alleen gebruikt om anonieme statistische informatie te verzamelen over het gebruik van onze Website en om de juiste werking ervan te verzekeren.

Cookies
Onze Website gebruikt cookies om haar efficiënte werking te verzekeren en onze diensten te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de websites die u bezoekt, naar uw computer sturen (normaal gezien naar uw browser). Cookies worden in uw computer opgeslagen zodat deze websites ze herkennen bij uw volgende bezoeken. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over de soorten cookies die onze Website gebruikt, hoe u ze kunt deactiveren en hoe u uw toestemming kunt intrekken.

Persoonsgegevens die de betrokkene vrijwillig verstrekt
PRADA verzamelt en verwerkt de Persoonsgegevens die u rechtstreeks en vrijwillig verstrekt via onze Website als u een online bestelling plaatst en/of u registreert op onze Website en/of u aanmeldt voor onze nieuwsbrief en/of contact opneemt met onze klantendienst. PRADA verzamelt en verwerkt ook de Persoonsgegevens die u kunt verstrekken als u onze Klantenkaart aanvraagt in onze handelszaken. Deze gegevens omvatten bijvoorbeeld uw voor- en familienaam, uw postadres en e-mailadres, uw telefoonnummer en uw geboortedatum. Als u ons spontaan een e-mail stuurt via onze Website en/of de adressen die op de Website worden vermeld, verzamelen we bovendien uw e-mailadres zodat we gevolg kunnen geven aan elk verzoek en verzamelen we alle bijkomende Persoonsgegevens in uw bericht.

2. Doelstelling van de verwerking
Uw Persoonsgegevens kunnen verwerkt worden op basis van de noodzaak om de diensten te verlenen voor de volgende doeleinden:

(a) om gevolg te geven aan al uw verzoeken en om uw relatie met PRADA te beheren;
(b) om uw online bestellingen uit te voeren en alle beheersactiviteiten te vervullen die er verband mee houden (met inbegrip van het administratief beheer van het contract, de levering van goederen, de verwerking van de betaling, het beheer van klachten en geschillen en fraudepreventie), en om toepasselijke wettelijke of regelgevende verplichtingen na te leven.

Bovendien kunnen uw Persoonsgegevens, mits u daarvoor uw voorafgaande toestemming heeft verleend, opgenomen worden in het klantenbestand van de Prada Group dat wordt beheerd door de houdstermaatschappij Prada S.p.A., en samen met de details van uw aankopen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

(c) profilering: om individuele studies of groepsstudies uit te voeren, enquêtes, statistische en/of marktonderzoeken over uw voorkeuren met betrekking tot onze producten zodat we u een gepersonaliseerde service kunnen verlenen en culturele activiteiten en vrijetijdsactiviteiten kunnen promoten die u kunnen interesseren;
(d) marketing: om contact met u op te nemen (per post, telefoon, e-mail en elke andere vorm van elektronische communicatie) en/of u informatie en promoties te versturen met inbegrip van commerciële informatie, nieuwsbrieven, promotiemateriaal, catalogi en uitnodigingen voor events die verband houden met de producten en services van de Prada Group.

3. Verwerkingsmethoden
Uw Persoonsgegevens worden verwerkt door passende elektronische of geautomatiseerde middelen en gecomputeriseerde tools, of handmatig op gedrukt papier, uitsluitend voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden en op een wijze waarbij de veiligheid en vertrouwelijkheid van alle verwerkte informatie wordt verzekerd. Uw Persoonsgegevens zullen alleen verwerkt worden door de interne personeelsleden van de Prada Group die naar behoren gemachtigd zijn om dit te doen krachtens hun respectievelijke taken. Uw Persoonsgegevens kunnen ook door derden verwerkt worden voor zover dit nodig en/of instrumenteel is voor de hierboven bedoelde doeleinden. Deze derden zullen namens PRADA handelen als gegevensverwerkers (bv. dienstverleners, vervoersbedrijven, IT-technici or andere leveranciers die door PRADA aangesteld werden om promotiecampagnes uit te voeren en/of te beheren voor producten en services enz. van PRADA).

Merk ook op dat als u uw toestemming verleent voor de verwerking van uw Persoonsgegevens voor de doeleinden vermeld bij de letters (c) en (d) van paragraaf 2 hierboven, uw gegevens automatisch zichtbaar zullen zijn voor en gedeeld zullen worden met alle handelszaken van de Prada Group (binnen en buiten de Europese Unie). PRADA zal alle passende veiligheids- en vertrouwelijkheidsmaatregelen nemen die worden voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving.

4. Aard van de verstrekking van de persoonsgegevens
U kiest zelf of u uw Persoonsgegevens wenst te verstrekken.

Als u echter producten wenst te bestellen die worden aangeboden op onze Website en/of informatie wenst te ontvangen over producten en diensten van de Prada Group en/of onze klantendienst wenst te contacteren en/of gebruik wenst te maken van een andere dienst die de Prada Group aanbiedt, dient u alle verplichte velden van de betrokken formulieren in te vullen.

Voor de verwerking van uw Persoonsgegevens voor de doeleinden die worden aangegeven bij de letters (c) en (d) van paragraaf 2 hierboven is uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming vereist. Als u uw toestemming niet verleent, is het mogelijk dat we u geen gepersonaliseerde service kunnen verlenen en u niet kunnen informeren over initiatieven die u kunnen interesseren en/of u geen andere commerciële informatie kunnen sturen over producten, initiatieven en events van de Prada Group.

U kunt op elk moment uw toestemming intrekken voor de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons, door te schrijven naar PRADA, Via A. Fogazzaro 28, 20135 Milaan (Italië), een e-mail te versturen naar privacy@prada.com, of gebruik te maken van de link “Uitschrijven” die opgenomen is in al onze commerciële elektronische mededelingen en/of gebruik te maken van andere passende procedures die u ter beschikking kunnen worden gesteld.

5. Doorgifte en verstrekken van gegevens
Wanneer dit nodig en/of instrumenteel is voor de bovenvermelde doeleinden, kunnen uw Persoonsgegevens namens PRADA verwerkt worden door andere entiteiten die handelen als gegevensverwerker, met inbegrip van:

  • ondernemingen van de Prada Group en franchisenemers die handelszaken runnen van de Prada Group;
  • bedrijven, consultants en firma’s die advies en/of consultancy-activiteiten verlenen of daarmee verbonden diensten uitvoeren die instrumenteel zijn voor gegevensverwerking namens PRADA.

Aangezien PRADA deel uitmaakt van een internationaal netwerk en wereldwijde diensten gebruikt, kunnen uw Persoonsgegevens aan het buitenland worden doorgegeven in overeenstemming met toepasselijke wetgeving, met inbegrip van landen buiten de Europese Unie waar PRADA haar belangen nastreeft door alle passende beveiligingsmaatregelen en waarborgen te nemen om een passend beschermingsniveau van de gegevens te verzekeren.

Uw Persoonsgegevens zullen niet gebruikt worden voor reclamedoeleinden van derden of voor de promotie van producten, diensten of initiatieven door andere entiteiten dan de Prada Group. Ze zullen evenmin in geen enkele omstandigheid verstrekt worden aan onbekende personen.

6. Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens zullen verwerkt en opgeslagen worden zolang dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden en in overeenstemming met de opslagperioden waarin de toepasselijke wetgeving voorziet of, indien dit van toepassing is, tot u uw toestemming intrekt voor de verwerking.  Na een dergelijke periode worden uw Persoonsgegevens automatisch en permanent gewist of geanonimiseerd.

7. Verwerkingsverantwoordelijken
Om uw online bestellingen te beheren en uit te voeren waarnaar wordt verwezen bij letter (b) van paragraaf 2 hierboven is de Verwerkingsverantwoordelijke Prada Far East BV. Neem contact op met de Verwerkingsverantwoordelijke door te schrijven naar Prada Far East BV, Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam (Nederland) of door een e-mail te sturen naar privacy@prada.com.

Voor de andere doeleinden van gegevensverwerking waarnaar wordt verwezen bij de letters (a), (c) en (d) van paragraaf 2 hierboven is de Gegevensverwerker Prada S.p.A. Neem contact op met de Verwerkingsverantwoordelijke of de Functionaris voor gegevensbescherming (“DPO”) door te schrijven naar S.p.A., Via Antonio Fogazzaro 28, Milaan (Italië), of door een e-mail te sturen naar privacy@prada.com.

8. Rechten van de betrokkene
Merk op dat u de rechten kunt uitoefenen krachtens de artikelen 15 tot 21 AVG en in het bijzonder het recht om informatie te vragen over het feit of uw Persoonsgegevens worden verwerkt en welke de eigenschappen van de verwerking zijn, het recht op rectificatie en wissing van uw Persoonsgegevens, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of het recht om die Persoonsgegevens te laten doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

U heeft ook het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming zal geen gevolgen hebben voor het rechtmatige karakter van de verwerking die gebaseerd is op uw toestemming vóór u deze introk. U kunt een klacht indienen bij de Italiaanse toezichthoudende autoriteit (Autorità garante per la protezione dei dati personali) te Piazza di Montecitorio no. 121, 00186, Rome (Italië).

9. Contact
Als u een verzoek heeft over uw Persoonsgegevens, dit Privacybeleid of over de wijze waarop u uw rechten kunt uitoefenen, kunt u kosteloos de Gegevensverwerker of de FG (DPO) contacteren via de contactgegevens die worden vermeld in paragraaf 7.

PRADA behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid op elk moment te wijzigen. Het Privacybeleid dat momenteel geldt, is datgene wat op onze Website gepubliceerd is.

Laatst bijgewerkt: 24 mei 2018. 

 

PRIVACY POLICY

Prada S.p.A., with registered office in Milan (Italy), the operating holding company of the Prada Group and site manager of www.prada.com (“Website”) together with its subsidiary Prada Far East BV with registered office in Amsterdam (Netherlands), the company directly operates the selling of products offered on the Website with shipping in the Netherlands (Prada S.p.A. and Prada Far East BV are referred together as “PRADA”), recognise the importance of maintaining the confidentiality, integrity and security of your personal data (“Personal Data”), and hereby inform you that any Personal Data which you provide to PRADA through our Website, as well as any Personal Data which you may provide to a Prada Group store, including through its subsidiaries and/or affiliates (collectively the “Prada Group”), will be processed in compliance with current European privacy laws (Regulation (EU) 2016/679 – “GPDR”) and with any specific local regulations applicable from time to time for the processing of data outside the European Union, together with the principles and general rules of conduct contained in the Code of Ethics adopted by the Prada Group.

1. Type and source of Data
Browsing data
During their normal operation, the computer systems and software procedures used to operate our Website collect certain personal data (log files). The transmission of such data is inherent to the use of internet communication protocols. This information is not collected in order to be associated to specific data subjects. However, due to its nature, this information can allow users to be identified by means of their processing and integration with data held by third parties. Such information includes the IP addresses or domain names of the computers you use to visit our Website, URIs (Uniform Resource Identifiers) of the resources requested, the time of the request, the method used to submit the request to the server, the size of the file obtained in reply, the numerical status code of the server reply (successful, error, etc.) and other parameters concerning the user's operating system and computer environment. This data is used with the sole purpose of obtaining anonymous statistical information on the use of our Website and to guarantee its correct operation.

Cookies
Our Website uses cookies to ensure its efficient functioning and to improve our services. Cookies are small text files that are sent to your computer (usually to your browser) by the websites you visit. Cookies are stored in your computer to be recognised by those websites on your subsequent visits. For more information on cookies, on the types of cookies used on our Website, on how to disable them and on how you can revoke your consent, see our cookie policy.

Personal Data voluntarily provided by the data subject
PRADA collects and processes the Personal Data that you directly and voluntarily provide through our Website when you place online orders and/or register to our Website and/or subscribe to our newsletter and/or contact our Client Service. PRADA also collects and processes the Personal Data that you may provide by filling in our Customer Card at our stores. These data include, for example, your first and last name, postal and e-mail address, phone number and date of birth.
Furthermore, when you voluntarily send an e-mail through our Website and/or to the addresses indicated in our Website, we collect your e-mail address so that we can reply to any request, as well as any additional Personal Data contained in your message.

2. Purpose of the processing
Your Personal Data may be processed based on the necessity for the provision of the services for the following purposes:

(a) to respond to all your requests and to manage your relationship with PRADA;
(b) to fulfil your online purchase orders and perform all management activities connected with it (including administrative management of the contract, delivery of goods, payment processing, management of any claims and litigation, and fraud prevention), and to comply with any applicable legal or regulatory obligations.

Furthermore, subject to your prior consent, your Personal Data may be included in the Prada Group customer data base, managed by the holding company Prada S.p.A., and processed together with the details of your purchases for the following purposes:

(c) profiling: to perform individual or group studies, surveys, statistical and/or market researches on your preferences with regards to our products, so that we can offer you a personalised service and promote cultural and recreational activities that may interest you;
(d) marketing: to contact you and/or send you (by post, telephone, e-mail and any other form of electronic communication) information and promotions, including commercial information, newsletters, advertising material, catalogues and invitations to events related to the Prada Group’s products and services.

3. Processing Methods
Your Personal Data will be processed by suitable electronic or automated means and computerised tools, or manually and on hard copy, exclusively for the purposes for which they have been collected and guaranteeing the security and confidentiality of any processed information. Your Personal Data will be processed only by the Prada Group’s internal staff duly authorised to do so under their respective job duties. Your Personal Data may also be processed by third parties to the extent necessary and/or instrumental for the above purposes. These third parties will act on behalf of PRADA as data processors (e.g. service providers, carriers, IT technicians or any other suppliers appointed by PRADA to carry out and/or manage any promotional campaigns for PRADA’s products and services, etc.).

Please also note that if you consent to the processing of your Personal Data for the purposes referred to under letters (c) and (d) of paragraph 2 above, your data will be automatically visible to, and shared with, all Prada Group stores (inside and outside of the European Union), and PRADA will take all appropriate security and confidentially measures required by applicable legislation.

4. Nature of the provision of personal data
The provision of your Personal Data is optional.
However, if you wish to make a purchase order for products offered on our Website, and/or receive information on Prada Group’s products and services, and/or contact our Client Service and/or use any other services offered by the Prada Group, you need to fill in all mandatory fields of the relevant forms. The processing of your Personal Data for the purposes indicated at letters (c) and (d) of paragraph 2 above is subject to your prior express consent. If you withhold your consent, we may not be able to offer you a personalised service and inform you of any initiatives that may interest you and/or send you any other commercial information on products, initiatives and events of the Prada Group.
You may withdraw your consent to the processing of your Personal Data by us at any time, by writing to PRADA, Via A. Fogazzaro 28, 20135 Milan (Italy), by sending an e-mail at privacy@prada.com, or by using the “unsubscribe” link included in all of our commercial electronic communications, and/or by using any other appropriate procedures which may be made available to you.

5. Transfer and disclosure of data
Whenever necessary and/or instrumental to the above purposes, your Personal Data may be processed on behalf of PRADA by other entities acting as data processor, including:

  • Prada Group companies and franchisees that operate Prada Group stores;
  • companies, consultants and firms providing advisory and/or consulting activities, or performing related services that are instrumental to data processing on behalf of PRADA.

As PRADA is part of an international network and uses global services your Personal Data may be transferred abroad in accordance with applicable legislation, including to countries outside the European Union where PRADA pursues its interests, by adopting all appropriate security measures and safeguards to ensure an appropriate level of data security.
Your Personal Data will not be used for third-party advertising purposes or for the promotion of products, services or initiatives by entities other than the Prada Group, nor shall they be disclosed to unknown persons under any circumstances.

6. Retention period
Your personal data will be processed and stored for as long as required for the purposes for which they were collected, and in accordance with the storage periods provided for by the applicable laws, or until you revoke your consent to the processing, if applicable. After such period, your Personal Data will be automatically and permanently erased or made anonymous.

7. Data controllers
For the purpose of managing and executing your online purchase orders referred to at letter (b), of the paragraph 2 above the Data Controller is Prada Far East BV. Please contact the Data Controller by writing to Prada Far East BV, Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam (Netherlands), or sending an e-mail to privacy@prada.com.
For the other purposes of data processing referred to at letters (a), (c) and (d) of the paragraph 2 above the Data Controller is Prada S.p.A.. Please contact the Data Controller or Data Protection Officer (“DPO”) by writing to Prada S.p.A., Via Antonio Fogazzaro 28, Milan (Italia), or by sending an e-mail to privacy@prada.com.

8. Rights of the data subject
Please note that you may exercise the rights under Articles 15 to 21 GDPR, and specifically the right to request information as to whether your Personal Data is being processed and as to the characteristics of the processing, the right to rectification and erasure of your Personal Data, the right to object to the processing and/or the right to have those Personal Data transmitted to another controller.
You also have the right to withdraw your consent at any time. The withdrawal of your consent will not affect the lawfulness of processing based on your consent before its withdrawal. You may lodge a complaint with the Italian supervisory authority (Autorità garante per la protezione dei dati personali) at Piazza di Montecitorio no. 121, 00186, Rome (RM).

9. Contacts
If you have any request on your Personal Data, on this Privacy Policy or on how you might exercise your rights, you may contact the Data Controller or the DPO free of charge at the contact details indicated at paragraph 7. PRADA reserves the right to amend this Privacy Policy at any time. The Privacy Policy currently in force is the one published on our Website.

Last updated: 24 May 2018