Your wish list is empty
Your shopping bag is empty

SEKRETESSPOLICY

Prada S.p.A., med registrerat säte i Milano (Italien), det rörelsedrivande holdingbolaget i Prada Group och ansvarig utgivare för webbplatsen www.prada.com (”Webbplatsen”) tillsammans med dotterbolaget Prada Sweden AB, med registrerat säte i Stockholm (Sverige), det företag som direkt driver försäljningen av produkter som erbjuds på Webbplatsen med leverans inom Sverige (Prada S.p.A. och Prada Sweden AB hänvisas båda till som ”PRADA”), erkänner vikten av att behålla konfidentialitet, integritet och säkerhet för dina personuppgifter (”Personuppgifterna”) och informerar härmed dig om att alla personuppgifter som du lämnar ut till PRADA genom vår Webbplats, liksom alla personuppgifter som du lämnar ut till någon av Prada Group-butikerna, även genom dess filialer och/eller dotterbolag (som tillsammans kallas ”Prada Group”), kommer att behandlas enligt de europeiska sekretesslagarna (förordning (EU) 2016/679 – ”GDPR”) och alla specifika lokala bestämmelser som gäller från gång till gång för behandlingen av uppgifter utanför den Europeiska unionen, liksom de principer och allmänna förhållningsregler som innefattas i de etiska regler som tillämpas av Prada Group.

1. Typ av personuppgifter och uppgiftskälla
Webbinformation
Under normal användning samlar de datorsystem och programvaruprocedurer som används för att driva vår Webbplats in vissa personuppgifter (loggfiler). Överföringen av sådana uppgifter är förbunden med användningen av internetprotokoll. Denna information samlas inte in för att kopplas till specifika registrerade. Däremot kan denna information, av sin natur, göra så att användarna identifieras genom behandlingen av dessa uppgifter och komplettering med uppgifter som tredje parter har tillgång till. Sådan information inkluderar IP-adresser eller domännamn för de datorer som du använder för att besöka vår Webbplats, URI-adresser (Uniform Resource Identifiers) till de källor som förfrågan har gjorts till, vilken metod som används för att göra förfrågan till servern, storleken på den fil som erhålls till svar, den numeriska statuskoden för serverns svar (framgångsrik, fel o.s.v.) och andra parametrar som rör användarens operativsystem och datormiljö. Dessa uppgifter används endast i syfte att erhålla anonym statistisk information om användningen av vår Webbplats och för att garantera dess korrekta funktion.

Cookies
Vår Webbplats använder cookies för att säkerställa att den fungerar effektivt och för att förbättra våra tjänster. Cookies är små textfiler som skickas till din dator (vanligtvis till din webbläsare) av de webbplatser som du besöker. Cookies lagras på din dator för att kännas igen av dessa webbplatser vid dina efterföljande besök. För mer information om cookies, vilken typ av cookies som används på vår Webbplats, hur man kan avaktivera dem och hur du kan återkalla ditt samtycke, se vår policy för cookies.

Personuppgifter som frivilligt har lämnats ut av den registrerade
PRADA samlar in och behandlar de personuppgifter som du direkt och frivilligt lämnar ut genom vår Webbplats när du gör onlinebeställningar och/eller registrerar dig på vår Webbplats och/eller prenumererar på vårt nyhetsbrev och/eller kontaktar vår kundtjänst. PRADA samlar även in och behandlar de personuppgifter som du lämnar ut genom att fylla i vårt kundkort i våra butiker. Dessa uppgifter inkluderar, till exempel, ditt för- och efternamn, post- och e-postadress, telefonnummer och födelsedatum. Dessutom samlar vi, när du frivilligt har skickat ett e-postmeddelande genom vår Webbplats och/eller till de adresser som anges på vår Webbplats, in din e-postadress så att vi kan svara på eventuella förfrågningar, liksom alla kompletterande personuppgifter som innefattas i ditt meddelande.

2. Ändamål för behandlingen
Dina personuppgifter kan behandlas utifrån behovet av att tillhandahålla tjänster för följande ändamål:

(a) svara på alla dina förfrågningar och sköta din kontakt med PRADA;
(b) fullgöra dina onlinebeställningar och utföra all hantering som är kopplad till dessa (inklusive administrativ hantering av avtal, leverans av varor, betalningsbehandling, hantering av eventuella fordringar och tvister, förebyggande av bedrägeri) samt uppfylla alla förpliktelser enligt tillämpliga lagar och bestämmelser.

Dessutom kan dina personuppgifter, med stöd av ditt tidigare samtycke, inkluderas i Prada Groups databas, som hanteras av holdingbolaget Prada S.p.A. och behandlas tillsammans med informationen om dina köp för följande ändamål:

(c) profilering: för att utföra individuella studier eller gruppstudier, kartläggningar, statistiska undersökningar och/eller marknadsundersökningar beträffande dina preferenser med avseende på våra produkter, så att vi kan erbjuda dig en personanpassad service och främja kultur- och rekreationsverksamhet som kan intressera dig;
(d) marknadsföring: för att kontakta dig och/eller skicka (via post, telefon, e-post och andra typer av elektronisk kommunikation) information och erbjudanden, inklusive kommersiell information, nyhetsbrev, reklammaterial, kataloger och inbjudningar till evenemang som är kopplade till Prada Groups produkter och tjänster.

3. Metoder för behandling
Dina personuppgifter kommer att behandlas med lämpliga elektroniska eller automatiska medel och datoriserade verktyg eller manuellt på pappersutskrift, endast för de ändamål som de har samlats in för och säkerhet och konfidentialitet garanteras för all information som behandlas. Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av Prada Groups interna personal som är behöriga för att göra detta då det ingår i deras arbetsuppgifter.  Dina personuppgifter kan även behandlas av tredje parter i den utsträckning som det är nödvändigt och/eller behjälpligt för ovannämnda ändamål. Dessa tredje parter kommer på uppdrag av PRADA att agera som personuppgiftsbiträden (t.ex. tjänsteleverantörer, stamnätsoperatörer, IT-tekniker eller andra leverantörer som har anlitats av PRADA för att genomföra och/eller hantera reklamkampanjer för PRADA:s produkter och tjänster o.s.v.).

Observera även att om du samtycker till behandlingen av dina personuppgifter för de ändamål som framgår under bokstäverna (c) och (d) i avsnitt 2 ovan kommer dina uppgifter automatiskt att bli synliga för och delas med alla Prada Group-butiker (inom och utanför Europeiska unionen) och PRADA kommer att vidta alla lämpliga säkerhets- och konfidentialitetsåtgärder som krävs av tillämplig lagstiftning.

4. Formen för utlämnande av personuppgifter
Utlämnandet av personuppgifter är frivilligt.

Om du vill skapa en inköpsorder för produkter som erbjuds på vår Webbplats och/eller få information om Prada Groups produkter och tjänster och/eller kontakta vår kundtjänst och/eller använda några andra tjänster som erbjuds av Prada Group, måste du fylla i alla obligatoriska fält i de relevanta formulären.

Behandlingen av dina personuppgifter för de ändamål som anges vid bokstäverna (c) och (d) i avsnitt 2 kräver ett uttryckligt samtycke från dig. Om du inte ger ditt samtycke kan det hända att vi inte kan erbjuda dig en personanpassad service och informera dig om de initiativ som kan vara intressanta för dig och/eller skicka annan kommersiell information om produkter, initiativ och evenemang från Prada Group.

Du kan återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter när som helst genom att skriva till PRADA, Via A. Fogazzaro 28, 20135 Milano (Italien), genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@prada.com eller genom att använda länken ”avsluta prenumeration” som finns med i alla kommersiella, elektroniska meddelanden från oss och/eller genom att använda andra lämpliga procedurer som kan finnas tillgängliga för dig.

5. Överföring och avslöjande av uppgifter
När det är nödvändigt och/eller behjälpligt för ovannämnda ändamål kan dina personuppgifter, på uppdrag av PRADA, behandlas av andra aktörer som agerar som personuppgiftsbiträde, inklusive:

  • företag och franchisetagare inom Prada Group som driver Prada Group-butiker;
  • företag, konsulter och företag som tillhandahåller rådgivande tjänster och/eller konsulttjänster eller utför relaterade tjänster som är behjälpliga för PRADA:s databehandling.

Eftersom PRADA är del av ett internationellt nätverk och använder globala tjänster kan dina personuppgifter överföras utomlands i enlighet med tillämplig lagstiftning, inklusive länder utanför den Europeiska unionen där PRADA bejakar sina intressen genom att använda alla lämpliga säkerhetsåtgärder och skydd för att säkerställa en lämplig nivå av datasäkerhet.

Dina personuppgifter kommer inte att användas av tredje parter för reklamändamål eller för marknadsföring av produkter, tjänster eller initiativ av aktörer som inte tillhör Prada Group. De kommer inte heller under några omständigheter att avslöjas för okända personer.

6. Lagringsperiod
Dina personuppgifter kommer att behandlas och lagras under den tid som är nödvändig för de ändamål som de har samlats in för och i enlighet med de lagringsperioder som framgår av tillämpliga lagar eller tills du återkallar ditt samtycke till behandlingen, i förekommande fall.  Efter denna period kommer dina personuppgifter att raderas automatiskt och permanent eller anonymiseras.

7. Personuppgiftsansvariga
För ändamålet att hantera och fullfölja dina onlinebeställningar som hänvisas till vid bokstav (b) i avsnitt 2 ovan  är personuppgiftsansvarig Prada Sweden AB. Vänligen kontakta personuppgiftsansvarig genom att skriva till Prada Sweden AB, Birger Jarlsgatan 11, 11145 Stockholm (Sverige) eller genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@prada.com.

För andra ändamål med databehandlingen som hänvisas till vid bokstäverna (a), (c) och (d) i avsnitt 2 ovan  är personuppgiftsansvarig Prada S.p.A. Vänligen kontakta personuppgiftsansvarig eller dataskyddsombud (”DPO”) genom att skriva till Prada S.p.A., Via Antonio Fogazzaro 28, Milano (Italien) eller genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@prada.com.

8. Den registrerades rättigheter
Observera att du kan utöva dina rättigheter under artiklarna 15 till 21 i GDPR och mer specifikt rätten att kräva information om huruvida dina personuppgifter behandlas och behandlingens kännetecknande egenskaper, rätten till korrigering och radering av dina personuppgifter, rätten att invända mot behandlingen och/eller rätten att få dessa personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har även rätten att återkalla ditt samtycke när som helst. Återkallandet av ditt samtycke kommer inte att påverka behandlingens lagenlighet innan återkallandet, med stöd av ditt samtycke. Du kan lämna in ett klagomål till den italienska dataskyddsmyndigheten (Autorità garante per la protezione dei dati personali) vid Piazza di Montecitorio nr. 121, 00186, Rom (Italien).

9. Kontaktuppgifter
Om du har någon förfrågan angående dina personuppgifter, denna sekretesspolicy eller hur du kan utöva dina rättigheter, kan du kontakta personuppgiftsansvarig eller DPO kostnadsfritt vid de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 7.

PRADA förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna sekretesspolicy när som helst. Den sekretesspolicy som gäller för närvarande är den som finns publicerad på vår Webbplats.

Senast uppdaterad: den 24 maj 2018 

 

PRIVACY POLICY

Prada S.p.A., with registered office in Milan (Italy), the operating holding company of the Prada Group and site manager of www.prada.com (“Website”) together with its subsidiary Prada Sweden AB, with registered office in Stockholm (Sweden), the company directly operates the selling of products offered on the Website with shipping in Sweden (Prada S.p.A. and Prada Sweden AB are referred together as “PRADA”), recognise the importance of maintaining the confidentiality, integrity and security of your personal data (“Personal Data”), and hereby inform you that any Personal Data which you provide to PRADA through our Website, as well as any Personal Data which you may provide to a Prada Group store, including through its subsidiaries and/or affiliates (collectively the “Prada Group”), will be processed in compliance with current European privacy laws (Regulation (EU) 2016/679 – “GPDR”) and with any specific local regulations applicable from time to time for the processing of data outside the European Union, together with the principles and general rules of conduct contained in the Code of Ethics adopted by the Prada Group.

1. Type and source of Data
Browsing data
During their normal operation, the computer systems and software procedures used to operate our Website collect certain personal data (log files). The transmission of such data is inherent to the use of internet communication protocols. This information is not collected in order to be associated to specific data subjects. However, due to its nature, this information can allow users to be identified by means of their processing and integration with data held by third parties. Such information includes the IP addresses or domain names of the computers you use to visit our Website, URIs (Uniform Resource Identifiers) of the resources requested, the time of the request, the method used to submit the request to the server, the size of the file obtained in reply, the numerical status code of the server reply (successful, error, etc.) and other parameters concerning the user's operating system and computer environment. This data is used with the sole purpose of obtaining anonymous statistical information on the use of our Website and to guarantee its correct operation.

Cookies
Our Website uses cookies to ensure its efficient functioning and to improve our services. Cookies are small text files that are sent to your computer (usually to your browser) by the websites you visit. Cookies are stored in your computer to be recognised by those websites on your subsequent visits. For more information on cookies, on the types of cookies used on our Website, on how to disable them and on how you can revoke your consent, see our cookie policy.

Personal Data voluntarily provided by the data subject
PRADA collects and processes the Personal Data that you directly and voluntarily provide through our Website when you place online orders and/or register to our Website and/or subscribe to our newsletter and/or contact our Client Service. PRADA also collects and processes the Personal Data that you may provide by filling in our Customer Card at our stores. These data include, for example, your first and last name, postal and e-mail address, phone number and date of birth. Furthermore, when you voluntarily send an e-mail through our Website and/or to the addresses indicated in our Website, we collect your e-mail address so that we can reply to any request, as well as any additional Personal Data contained in your message.

2. Purpose of processing
Your Personal Data may be processed based on the necessity for the provision of the services for the following purposes:

(a) to respond to all your requests and to manage your relationship with PRADA;
(b) to fulfil your online purchase orders and perform all management activities connected with it (including administrative management of the contract, delivery of goods, payment processing, management of any claims and litigation, and fraud prevention), and to comply with any applicable legal or regulatory obligations.

Furthermore, subject to your prior consent, your Personal Data may be included in the Prada Group customer data base, managed by the holding company Prada S.p.A., and processed together with the details of your purchases for the following purposes:

(c) profiling: to perform individual or group studies, surveys, statistical and/or market researches on your preferences with regards to our products, so that we can offer you a personalised service and promote cultural and recreational activities that may interest you;
(d) marketing: to contact you and/or send you (by post, telephone, e-mail and any other form of electronic communication) information and promotions, including commercial information, newsletters, advertising material, catalogues and invitations to events related to the Prada Group’s products and services.

3. Processing Methods
Your Personal Data will be processed by suitable electronic or automated means and computerised tools, or manually and on hard copy, exclusively for the purposes for which they have been collected and guaranteeing the security and confidentiality of any processed information. Your Personal Data will be processed only by the Prada Group’s internal staff duly authorised to do so under their respective job duties. Your Personal Data may also be processed by third parties to the extent necessary and/or instrumental for the above purposes. These third parties will act on behalf of PRADA as data processors (e.g. service providers, carriers, IT technicians or any other suppliers appointed by PRADA to carry out and/or manage any promotional campaigns for PRADA’s products and services, etc.).
Please also note that if you consent to the processing of your Personal Data for the purposes referred to under letters (c) and (d) of paragraph 2 above, your data will be automatically visible to, and shared with, all Prada Group stores (inside and outside of the European Union), and PRADA will take all appropriate security and confidentially measures required by applicable legislation.

4. Nature of the provision of personal data
The provision of your Personal Data is optional.
However, if you wish to make a purchase order for products offered on our Website, and/or receive information on Prada Group’s products and services, and/or contact our Client Service and/or use any other services offered by the Prada Group, you need to fill in all mandatory fields of the relevant forms. The processing of your Personal Data for the purposes indicated at letters (c) and (d) of paragraph 2 above is subject to your prior express consent. If you withhold your consent, we may not be able to offer you a personalised service and inform you of any initiatives that may interest you and/or send you any other commercial information on products, initiatives and events of the Prada Group. You may withdraw your consent to the processing of your Personal Data by us at any time, by writing to PRADA, Via A. Fogazzaro 28, 20135 Milan (Italy), by sending an e-mail at privacy@prada.com, or by using the “unsubscribe” link included in all of our commercial electronic communications, and/or by using any other appropriate procedures which may be made available to you.

5. Transfer and disclosure of data 
Whenever necessary and/or instrumental to the above purposes, your Personal Data may be processed on behalf of PRADA by other entities acting as data processor, including:

  • Prada Group companies and franchisees that operate Prada Group stores;
  • companies, consultants and firms providing advisory and/or consulting activities, or performing related services that are instrumental to data processing on behalf of PRADA.

As PRADA is part of an international network and uses global services your Personal Data may be transferred abroad in accordance with applicable legislation, including to countries outside the European Union where PRADA pursues its interests, by adopting all appropriate security measures and safeguards to ensure an appropriate level of data security.
Your Personal Data will not be used for third-party advertising purposes or for the promotion of products, services or initiatives by entities other than the Prada Group, nor shall they be disclosed to unknown persons under any circumstances.

6. Retention period
Your personal data will be processed and stored for as long as required for the purposes for which they were collected, and in accordance with the storage periods provided for by the applicable laws, or until you revoke your consent to the processing, if applicable. After such period, your Personal Data will be automatically and permanently erased or made anonymous.

7. Data controllers
For the purpose of managing and executing your online purchase orders referred to at letter (b), of the paragraph 2 above the Data Controller is Prada Sweden AB. Please contact the Data Controller by writing to Prada Sweden AB, Birger Jarlsgatan 11, 11145 Stockholm (Sweden), or sending an e-mail to privacy@prada.com.

For the other purposes of data processing referred to at letters (a), (c) and (d) of the paragraph 2 above the Data Controller is Prada S.p.A.. Please contact the Data Controller or Data Protection Officer (“DPO”) by writing to Prada S.p.A., Via Antonio Fogazzaro 28, Milan (Italia), or by sending an e-mail to privacy@prada.com.

8. Rights of the data subject
Please note that you may exercise the rights under Articles 15 to 21 GDPR, and specifically the right to request information as to whether your Personal Data is being processed and as to the characteristics of the processing, the right to rectification and erasure of your Personal Data, the right to object to the processing and/or the right to have those Personal Data transmitted to another controller.
You also have the right to withdraw your consent at any time. The withdrawal of your consent will not affect the lawfulness of processing based on your consent before its withdrawal. You may lodge a complaint with the Italian supervisory authority (Autorità garante per la protezione dei dati personali) at Piazza di Montecitorio no. 121, 00186, Rome (RM).

9. Contacts
If you have any request on your Personal Data, on this Privacy Policy or on how you might exercise your rights, you may contact the Data Controller or the DPO free of charge at the contact details indicated at paragraph 7.

PRADA reserves the right to amend this Privacy Policy at any time. The Privacy Policy currently in force is the one published on our Website.

Last updated:  24 May 2018